Cultuur en recreatie binnen ieders bereik

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. Beeld: iStock

Haarlemmermeer heeft veel mogelijkheden om cultuur te beleven, zelf kunst te maken en te recreëren. Voor een prettig leven en de eigen ontwikkeling is dit van onschatbare waarde. D66 maakt zich echter zorgen over de spreiding, diversiteit en toegankelijkheid van de voorzieningen. In plaats van de aangekondigde bezuinigingen, waar D66 zich in de gemeenteraad tegen verzet heeft, zou het aanbod en mogelijkheden in de komende periode juist moeten toenemen. 

Zoals een straatfeest al kan helpen om mensen met verschillende achtergronden te verbinden, hebben grotere manifestaties zeker deze functie. Zij helpen de samenleving te verstevigen. We brengen cultuur, kunst en recreatie binnen ieders bereik. D66 stelt daarom het volgende voor:

Overleg met de jongerengemeenteraad over het uitgaans- en cultuuraanbod

Wij weten dat jongeren graag betrokken willen worden. D66 stimuleert de jongerengemeenteraad hier proactief te worden. D66 is trots op de rol die de jongerengemeenteraad pakt in onze gemeente. Gevraagd en ongevraagd komen zij met advies over wat er beter kan in Haarlemmermeer. Op initiatief van D66 zijn ze ook betrokken bij het cultuurbeleid. D66 organiseert daarnaast ook middagen en avonden met en voor jongeren vanuit de gehele gemeente want we willen niet over jongeren, maar juist mét jongeren, over beleid praten. 

Maak gebruik van de Creative Europe 2021-2027

Het Europese fonds is beschikbaar voor samenwerkende Europese kunstenaars, bestaande en nog op te richten partnerships tussen steden, kunst- en cultuurinstellingen. D66 stelt voor dat Haarlemmermeer de mogelijkheden om deel te nemen verkent.

Stimuleer evenementen en festivals

Haarlemmermeer heeft genoeg ruimte voor meer evenementen als Mysteryland. Maar ook kleinschaligere festivals verspreid over de gemeente kunnen aantrekkelijk zijn. D66 wil graag dat de gemeente meedenkt over nieuwe initiatieven die pandemie-proof zijn en die stimuleren. Initiatiefnemers moeten op ruimhartige steun van gemeente en wijk- en dorpsraden kunnen rekenen.

Cultuureducatie en innovatie

D66 wordt blij van de grote rol die cultuureducatie op scholen in Haarlemmermeer heeft. We hebben het afgelopen jaar gezien dat innovatie hierbij hoog in het vaandel staat met blended learning in het muziekonderwijs. Deze vorm van online- en fysiek onderwijs versterkt het onderwijsaanbod op het gebied van kunst en muziek. 
We zien graag dat ook buiten schooltijd verschillende doelgroepen in onze dorpen en wijken bereikt kunnen worden die niet zoveel met cultuuronderwijs in aanraking komen. Hier liggen kansen om bij de inrichting van onze openbare ruimte cultuur op een laagdrempelige manier dichtbij de inwoners te brengen.

Moderne bibliotheek

De inzet op een moderne bibliotheek waar culturele, sociale en educatieve activiteiten samen komen is voor D66 heel belangrijk. Het belang van de maatschappelijke functie op het gebied van laaggeletterdheid, digitalisering en de arbeidsmarkt kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Het succes van het Taalhuis Haarlemmermeer is hier een mooi voorbeeld van. Maar ook functie als studie en werkplekvoorziening voor onze inwoners is belangrijk. Daarnaast pleit D66 voor een onderzoek naar de mogelijkheden van een zondagmiddag openstelling van de bibliotheek. Als laagdrempelige maatschappelijke voorziening is goede toegankelijkheid belangrijk voor onze inwoners.

Het Cruquius museum gaat stralen

De gemeente steunt de plannen voor de vernieuwing van het museum, dat straks in 2023 heropend zal worden. Financiële tegenvallers zijn altijd een risico hierbij. D66 zal zich sterk maken dat ook dan het plan gerealiseerd kan worden.

Maak jongeren vertrouwd met kunst en cultuur in Amsterdam, Leiden en Haarlem

Belangrijke instellingen voor kunst en cultuur liggen in de gemeente om ons heen. D66 vindt het belangrijk, dat jongeren de weg naar deze instellingen kunnen vinden en pleit ervoor te onderzoeken hoe dat bevorderd kan worden. Het zou een opdracht kunnen zijn aan het Cultuurhuis en de Haarlemmermeerse scholen.

Onbezorgd en veilig recreëren in de open lucht

Wandelen, joggen, fietsen, lekker lui liggen in de zon op het gras of zwemmen, in Haarlemmermeer is daar volop gelegenheid voor. Aan de gemeente de taak:
o   Houd de recreatieplekken schoon en bestrijd door toezicht geluids- en gedragsoverlast.
o   Zorg ervoor dat recreatieplekken op loopafstand zijn. Bij het ontwikkelen van nieuwbouwplannen moet daar van meet af aan rekening mee gehouden worden.
o   Gebruik bestaande en nieuwe recreatieplekken voor het vergroten van de biodiversiteit door planten van bomen en inzaaien van borders met insectenvriendelijke bloemen.

Recreatie en (voedsel)educatie gaan hand in hand

Meer gebruik maken van de mogelijkheden om via de fiets van ons mooie groene en diverse landschap te genieten en over te leren. Bijvoorbeeld door, (in samenwerking met Provincie en MRA) educatiefietsroutes te maken langs landerijen, boerderijen en boerderijwinkels, waar uitleg over bodem, gewas en koopgelegenheden zijn.

Beeld: Demi van der Veldt

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.