Iedereen doet mee in de digitale samenleving

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Volop meedoen in de samenleving betekent voor – bijna – iedereen toegang hebben tot de digitale samenleving. D66 wil dat iedereen van digitale dienstverlening gebruik kan maken.

Daarnaast moet de digitale dienstverlening door de gemeente van goede kwaliteit zijn.

De gemeente werkt vanuit het perspectief van de inwoners

De gemeente en haar partners snappen dat de inwoner in lastige en pijnlijke situaties zoals ziekte, schulden of werkloosheid zo min mogelijk onduidelijkheid wil hebben. Alle informatie is beschikbaar en duidelijk wanneer de inwoner het nodig heeft. De gemeente en haar partners verwijzen de inwoners door naar partijen relevant voor de specifieke situatie.  De gemeente staat hierdoor altijd voor haar inwoners klaar.

Smartcity ontwikkelen

Het gebruik van data en digitale technologie wordt door gemeenten meer en meer ingezet om de leefomgeving van bewoners, bezoekers en ondernemers te verbeteren. Deze ontwikkeling noemen we Smart City.

Een voorbeeld hiervan is het slimme stoplicht dat zorgt voor een betere doorstroming. Bij deze slimme stoplichten krijgen hulpdiensten voorrang, waardoor zij sneller op locatie zijn. Ook krijgen groepen fietsers een groene golf. Een ander voorbeeld is het meten van onze luchtkwaliteit. Dit geeft jou als bewoner inzicht in de invloed van je leefomgeving op je gezondheid en geeft de brandweer nuttige informatie bij calamiteiten of brand. Smart City draagt ook bij aan duurzaamheid en de veiligheid op straat. Denk aan energiezuinige straatverlichting die automatisch feller wordt op het moment dat iemand langsloopt. 

Als gemeente communiceren we inclusief en toegankelijk

D66 vraagt de gemeente om duidelijk en toegankelijk te communiceren. Dit gaat over alle vormen van communicatie: spreken, schrijven en ook digitaal. 
o   Hoe toegankelijk de website is kan de gemeente toetsen met de instrumenten van de  branchevereniging, de Verenigde Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat is nu nog niet  gebeurd maar zou wat D66 betreft wel moeten. 
o   Vooringevulde formulieren en een soepel login proces, maken het onze inwoner zo makkelijk mogelijk.
o   De geschreven en digitale communicatie is beschikbaar in meerdere talen. Voor het goed overbrengen van de informatie vindt D66 belangrijk dat vaker infographics, animaties etc. gebruik worden.
o   D66 wil dat de gemeente een gebruikerspanel instelt om de kwaliteit van gemeentecommunicatie te toetsen en te verbeteren.

De gemeente gaat meningen digitaal peilen

De gemeente peilt sinds 2021 steeds vaker de meningen van inwoners digitaal via instrumenten zoals de Swipocratie. Deze tool levert waardevolle inzichten op en in samenwerking met het Podium voor Architectuur wil D66 de komende jaren het digitaal peilen verder ontwikkelen om zoveel mogelijk inwoners te betrekken.

De gemeente gaat verstandig om met data en algoritmes

Steeds vaker zal de gemeente gebruik maken van algoritmes en data-analyses bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid. Dat is niet zonder risico’s. Mensen komen in de knel of verkeerde aannames in de data leiden tot verkeerde uitkomsten. Het is zaak alert te zijn.
o   D66 wil dat de gemeente helder is over het gebruik van algoritmes en de risico’s die daarmee verbonden zijn en hierover verantwoording aflegt.
o   Nieuwe technologie of innovatief gebruik van data kunnen leiden tot ethische dilemma’s. D66 wil graag dat de gemeente hierover kan klankborden met een nog in te stellen onafhankelijke ethische commissie.
o   En bij beslissingen die gebaseerd zijn op algoritmes en die ingrijpende gevolgen hebben voor inwoners zal steeds in laatste instantie niet de machine maar de mens beslissen.
o   Natuurlijk moet de basisveiligheid van de website op orde zijn. D66 verwacht dat de  gemeente hier meer aandacht aan zal besteden, evenals het waarborgen van cybersecurity

Beeld: Demi van der Veldt

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.