Voor ieder kind goed onderwijs

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

Goed onderwijs is de basis voor wat je later wordt en kunt doen. Ieder kind moet zijn of haar talent kunnen ontwikkelen. Zo kan hij of zij met zinvol werk een volwaardige plaats de samenleving verwerven. En zo wordt de samenleving een betere plaats om te leven voor iedereen.
Dit spreekt niet vanzelf. Naast dat veel leerlingen al in groep 1 met een achterstand binnenkomen, zijn ook de mogelijkheden om zich te ontwikkelen tijdens de schooljaren ongelijk verdeeld. D66 wil zoveel mogelijk van deze kansenongelijkheid wegnemen. 
Veel wat scholen moeten en kunnen doen wordt landelijk geregeld.

D66 Haarlemmermeer ondersteunt volmondig de landelijke voorstellen van D66 om te komen tot een rijke schooldag voor ieder kind. Wij verwachten van de gemeente dat zij, zodra dat – financieel en wettelijk kan – deze plannen helpt uitvoeren. Vooruitlopend daarop zetten we in
Haarlemmermeer al stappen. Daarvoor willen wij dat de gemeente maatregelen stelt naast, maar vooral samen, met de scholen. Denk aan het aanbieden van (maatschappelijke) stages of het uitzetten van challenges om ideeën of acties te ontwikkelen over bijvoorbeeld tegengaan van voedselverspilling, bevorderen van gezonde voeding voor jeugd of hoe de klimaatuitdagingen aan te gaan. 

Een goede schoolstart is het halve werk

Achterstand in taal en andere vaardigheden begint al vanaf de geboorte. D66 wil deze achterstand zo klein mogelijk houden. Daarom vindt D66 het belangrijk dat jonge kinderen tot hun vierde jaar vier dagen per week naar de kinderopvang of peuterspeelzaal gaan. Zolang dat niet gratis is, zoals D66 bepleit, springt de gemeente financieel bij. 

Wat er allemaal nodig is om te leren

We vergeten het wel eens, maar er zijn kinderen die hongerig naar school gaan of geen laptop of tablet hebben en daardoor niet volwaardig mee kunnen komen. Het is van groot belang dat ieder kind zijn talenten ten volste kan benutten.

D66 wil daarom voor de basisscholen en het speciaal onderwijs:
o   Dat ieder kind een laptop of tablet en een goedwerkende Wifi thuis heeft. Voor de ouders die dit niet kunnen betalen geeft de gemeente geld. School moet de ouders daar goed op wijzen. Voor de scholen moet het duidelijk zijn waar dit geld te halen valt. 
o   Dat er de mogelijkheid is voor school begint een gratis ontbijt te krijgen.
o   Dat, zodra de wetgeving dat toestaat, de school aan elk kind een gezonde lunch geeft. o Dat scholen en gemeente (leerplichtambtenaren) hun uiterste best doen verzuim en thuiszitten zo laag mogelijk te laten zijn. Haal de professionals naar de scholen en zet in op preventie. 
 

Leren programmeren vanaf de basisschool

Het is belangrijk kinderen kundig te maken met zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden zoals bijvoorbeeld programmeren. Zo krijgen kinderen een beter idee van de informatiemaatschappij en hoe dat werkt. Daarnaast vergt programmeren een andere manier van denken. Een groot deel van de huidige banen is over een aantal jaar verdwenen, maar we leiden onze kinderen nog steeds op voor de huidige banen. Dat moet veranderen. Het is ook belangrijk te weten hoe ICT in elkaar zit, leerlingen krijgen dan een beter idee van de informatiemaatschappij en hoe dat werkt. ICT-kennis is een belangrijke aanjager van nieuwe banen in de toekomst.
 

Leren is langer dan van 9 tot 3

De Nederlandse schooldag is, vergeleken in Europees verband, kort. In de tijd buiten de voorgeschreven lesuren kan nog zoveel meer. D66 spreekt dan ook van een rijke schooldag, waar op school ook ruimte is voor:
o   Huiswerkbegeleiding
o   Wegwerken taal- of rekenachterstand
o Sporten
o   Techniekprojecten uitvoeren
o   Kunstzinnige vorming, muziek, toneelspelen o Verzorgen van het groen op school o Mediawijsheid  

Een groene school als ‘kloppend hart’ van de wijk

In de wijk of het dorp krijgt een schoolgebouw een belangrijke functie als ontmoetingsplaats en een plek waar allerlei activiteiten worden aangeboden. Voor leerlingen in het kader van de rijke schooldag, maar ook voor alle wijk- of dorpsbewoners. Dit gaat eenzaamheid tegen en versterkt de sociale vaardigheden van jong en oud. In de namiddag en avond zijn allerlei activiteiten mogelijk, bijvoorbeeld:
o   Steunpunt voor de bibliotheek o Taalcursussen voor volwassenen o Muziekuitvoeringen
Wel moet met de school goede (financiële) afspraken over het beheer en toezicht gemaakt worden.
D66 wil bij alle scholen een groen schoolplein zien, met de mogelijkheid van tuintjes waar leerlingen, ouders en wijkbewoners voedsel kunnen planten, verzorgen en oogsten. Scholen worden gestimuleerd mee te doen aan de verduurzamingsmaatregelen van de gemeente.

De kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door de mensen die er werken

Dat wordt te makkelijk vergeten. Daarom willen wij:
– Iedere school heeft een fulltime conciërge
– De verkiezing van de conciërge van het jaar zet hem of haar terecht in het zonnetje. D66 organiseert deze verkiezing.
– De gemeente stimuleert het gebruik van (gemeentelijke) lerarenbeurzen voor het volgen van een leergang, coaching traject of het opzetten van een onderwijsinnovatieproject.

Voortgezet onderwijs

D66 heeft hier enkele suggesties, waarbij de gemeente een aanjagende rol zou kunnen spelen, bijvoorbeeld door een incidentele subsidie te verstrekken.

o   Om de aansluiting tussen basisschool en voortgezet onderwijs te verbeteren, is D66 voorstander van een mogelijkheid tot een latere schoolkeuze. Hierbij wordt er niet direct in groep 8 een keuze gemaakt voor het voortgezet onderwijs, maar blijven de leerlingen langer bij elkaar. Argumenten voor deze uitstel zijn gelijke kansen en extra tijd voor laatbloeiers om zich te ontwikkelen. Er moet wel oog blijven voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. 
o   Ook wil D66 dat de gemeente het voortgezet onderwijs stimuleert het Engelstalig onderwijs uit te breiden en een internationaal curriculum aan te bieden.
o   Zeker de moeite waard is een onderzoek naar de behoefte van een weekend college waar extra leerondersteuning wordt gegeven voor voor jongeren van het voortgezet onderwijs & mbo op zaterdagen. Met ook aandacht voor creativiteit, sportiviteit, cultuur, gastlessen en workshops. 
o   Op het voortgezet onderwijs en het MBO komt ruimte voor specifieke programma’s, over bijvoorbeeld risicovol gedrag en over politiek zoals Raadslid in de Klas. 

Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)

Het MBO neemt een belangrijke plaats in in Haarlemmermeer. 
o   Zonder een stage te volgen kan een opleiding niet afgerond worden. D66 zou graag zien dat opleidingen, bedrijven en gemeente aan tafel gaan zitten om over stageplaatsen en gezamenlijke projecten te praten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een schoolontbijt. 
o   Verzuim op het MBO is een probleem. Een nauwere samenwerking tussen leerplicht ambtenaren en scholen is noodzakelijk. Leerplicht krijgt een gezicht op school.
o   Om voortijdige schooluitval te voorkomen helpt een intensieve samenwerking tussen scholen, zorg, gemeente en politie om jongeren die het verkeerde pad zijn opgegaan weer enigszins bij school te betrekken.
o   Daarnaast wil D66 meer waardering voor MBO-studenten. 
 

Laaggeletterdheid bij volwassenen

Op dit moment is de laaggeletterdheid bij volwassenen gelijk aan het landelijk gemiddelde met 12%. Dat moet omlaag. Daarom wil D66:
o   Dat de gemeente de rol van bibliotheken en buddyprojecten stimuleert.
o   Ook wil D66 duidelijke communicatie vanuit de gemeente voor al onze inwoners door eenvoudig taalgebruik en het gebruik van infographics. 
 

Uitwisseling van ideeën

o Gemeente organiseert het Onderwijsfestival Haarlemmermeer voor scholen, leraren/docenten.  Meepraten over koers onderwijs in Haarlemmermeer; elkaar leren kennen, uitwisselen, van elkaar leren, professionaliseren, verschillende soorten onderwijs met elkaar in contact. 
o   Verken de mogelijkheid om een samenwerking met het hoger onderwijs te zoeken op de terreinen waarin Haarlemmermeer zich wil profileren, bijvoorbeeld energietransitie of luchtvaart. Betrek daar innovatieve bedrijven bij.
 

Beeld: Demi van der Veldt

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.