Minder afval en beter scheiden

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Verminderen van afval en goed scheiden van afval ziet D66 als belangrijke stappen om te komen tot een duurzame samenleving. De wijze waarop D66 naar afval kijkt, is dat er eigenlijk maar heel weinig echt afval is. De meeste dingen die worden weggegooid, kunnen weer als grondstof worden gebruikt.

Hoe binnen Haarlemmermeer met afval wordt omgegaan heeft in grote lijnen onze steun. Maar wij zien wel belangrijke mogelijkheden om gerichter en intensiever te werk te gaan. D66 stelt daarom het volgende voor:

Afvalcoaches, voorlichting en educatie

Als mensen snappen waarom er minder afval geproduceerd moet worden en welke voordelen zij daaraan ervaren, zijn zij gemotiveerd harder hun best te doen. 

o   Het begint met betrokkenheid. D66 is groot voorstander van het inzetten van zogenaamde afvalcoaches die inwoners uitleggen hoe zij zo min mogelijk afval overhouden en ze stimuleert daar hun best voor te doen. Uiteindelijk is de manier waarop we met afval en grondstoffen omgaan, iets dat iedereen aangaat. 
o   Voorlichting en educatie op scholen (kinderen hebben vaak al heel goed door hoe zij milieubewust met afval om kunnen gaan).

Verminderen afval

Als het om afval gaat is de eerste stap natuurlijk het verminderen daarvan. D66 steun landelijke initiatieven zoals het terugdringen van plastic verpakking, statiegeld op kleine plastic flessen en een vuist maken tegen overbodige verpakkingen. Maar ook in Haarlemmermeer zijn maatregelen mogelijk en gewenst. Zo zetten wij in op:

o   Stimuleren van plaatselijke winkeliers het gebruik van plastic te verminderen.
o   Afspraken met fastfoodketens om verpakking te verminderen en hen het zwerfvuil in de directe omgeving te laten opruimen.
o   Afspraken met winkeliersverenigingen om hun directe omgeving schoon te houden en zwerfvuil te verwijderen.

Gedifferentieerd betalen zorgt voor betere scheiding afval

D66 ondersteunt de verandering in het scheiden en inzamelen van huisafval dat Haarlemmermeer heeft ingezet. De verandering is in de loop van 2021 een feit. Als volgende stap om tot 30 kg restafval per persoon per jaar te komen, wil D66 inwoners stimuleren verder te gaan met het scheiden van afval. Daarvoor wil D66 een financiële stimulans introduceren door inwoners korting te geven op hun afvalstoffenheffing als blijkt dat zij minder restafval produceren. Regelgeving en strenge handhaving moeten de negatieve gevolgen van de invoering van dit diftar-systeem beperken. Maatwerk voor bijvoorbeeld grote gezinnen met kinderen in de luiers, of mensen met incontinentiemateriaal, moet beschikbaar blijven.

Service en milieustraten verbeteren

Vier jaar geleden heeft D66 al gepleit voor een betere service van de milieustraten. Door de inwoners hierin tegemoet te komen wordt het chemisch en grootvuil effectiever ingezameld. Daarom bepleit D66:

o   Openstelling milieustraten ook op zondag en een of twee avonden. o Aanleg van een milieustraat in het zuiden van Haarlemmermeer o In dubbeldorpen milieustraten voor dubbeldorpbewoners toegankelijk maken.

Brengparkjes vaker legen en schoonmaken

Te vaak zijn brengparkjes voor glas, papier en plastic al voor het weekend overvol. Dat leidt tot ergernis en losliggende rommel. D66 bepleit daarom de capaciteit van de brengparkjes te vergroten en/of ze vaker te legen.

Aanpakken zwerfvuil

Om zwerfvuil in de openbare ruimte als straat en parken te voorkomen moeten voldoende prullenbakken aanwezig zijn. Nu is het nog vaak zoeken naar prullenbakken, zodat het vaak te makkelijk is om de verpakking maar op de grond of in het groen te gooien. D66 wil daarom meer prullenbakken plaatsen op gebieden waar nu veel verontreiniging door zwerfvuil is.
Deze bakken moeten ook op tijd geleegd worden. 

Beeld: Demi van der Veldt

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.