Koersvast én wendbaar
We leven in tijden waarin een daadkrachtig optreden van de overheid absoluut noodzakelijk is om het verschil te kunnen maken. D66 heeft veel vertrouwen in de voorgestelde begroting én de coalitie die het gaat uitvoeren. Waarbij voor ons geldt dat in een wereld die steeds veranderd we als gemeente koersvast en tegelijkertijd ook wendbaar moeten zijn om onze doelen te bereiken.

Bekijk onze inbreng

Bekijk onze bijdrage en de verschillende debatten tijdens de begrotingsraad terug.

Een nieuwe realiteit

De rij met urgente onderwerpen die onze aandacht vragen is lang. En groeit. Van het aanpakken van de woningnood, het versterken van de natuur om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen tot aan het stimuleren van brede economische ontwikkeling en innovatie in onze gemeente. Waarbij we ook aandacht vragen om het welzijn en welbevinden van onze inwoners te bevorderen; allemaal onderwerpen waar we als gemeente de komende jaren volop mee bezig zijn.

Voor D66 is het daarbij van belang om dat maatschappelijke rendement niet uit het oog te verliezen: een gezonde leefomgeving en een samenleving waarin we gelijke kansen als uitgangspunt nemen. De mens staat centraal bij alles wat we doen.

Wie had een jaar geleden gedacht dat we na een coronacrisis opnieuw voor een onvoorspelbare winter komen te staan met elkaar. Ditmaal niet vanwege een pandemie met als gevolg dichte winkels, gesloten horeca en lege cultuurzalen, maar vanwege een opeenstapeling van grote maatschappelijke uitdagingen die ons allemaal raken.

Een nieuwe realiteit is daarmee een feit; onzekere tijden is niet iets waar we af en toe mee geconfronteerd worden. Vorige week spraken we in de raad al met elkaar over de nood die ook in onze gemeente hoog is en gevoeld wordt door onze inwoners. De hoge inflatie, boodschappen die steeds duurder worden en hoge energiekosten die voor veel stress zorgen. Bij studenten die niet aanmerking komen voor een energietoeslag. Bij sportverenigingen die zich genoodzaakt zien om eenmalig een energietoeslag voor leden in te stellen en bij onze ondernemers die met torenhoge maandelijkse lasten te maken krijgen terwijl ze nog aan het herstellen zijn na de impact van de coronacrisis.

Als de nood hoog is moeten we als gemeente nabij zijn. Bestaanszekerheid bieden aan die groep mensen die het echt nodig hebben.

Vanuit het college hebben we tijdens het debat de toezegging ontvangen dat er heel snel een voorstel naar raad komt met hoe we deze ondersteuning kunnen gaan bieden. Voor studenten is het mogelijk om via de bijzondere bijstand energietoeslag aan te vragen, en er komt een inventarisatie naar aanleiding van de gesprekken met de sportvereningen over wat zij nu nodig hebben van de gemeente.

Daarmee was het voor D66 niet langer nodig om de begroting te amendenderen met een voorziening voor bestaanszekerheid.

Versnelling energiebesparing en duurzame energiebronnen

De vreselijke oorlog in Oekraïne heeft ook de noodzaak blootgelegd om energie onafhankelijk te worden van een land als Rusland. Afgelopen week maakt de Europese Commissie dan ook bekend dat ze noodwetgeving gaat inzetten om de bouw van duurzame energiebronnen extreem te versnellen om zo de energiecrisis aan te pakken. Daarmee komt ook de energietransitie in een stroomversnelling de komende tijd.

Wat D66 betreft benadrukt dit ook de noodzaak om nog steviger in te zetten op energiebesparing in Haarlemmermeer. Laten we kijken hoe we kunnen faciliteren in het versneld verduurzamen van gebouwen om energiebesparing een zetje te geven. En tegelijkertijd onze aandacht richten op het verder verduurzamen van onze energiebronnen.

Ambties en ambtelijke capaciteit


De begroting laat zien dat het college ambitieus is: met veel aandacht voor het bouwen van woningen en het investeren in optimale bereikbaarheid. Het vraagt ook veel van onze organisatie om al die maatschappelijke uitdagingen het hoofd te kunnen bieden; terecht dat we hier middelen voor vrij maken om de ambtelijke organisatie duurzaam te versterken.

Stikstof en onze woningbouw

Vorige week heeft de Raad van State een streep gezet door de bouwvrijstelling, een belangrijke pijler van het Nederlands stikstofbeleid waardoor veel woningbouw ontwikkelingen in de knel komen. We zijn dan ook benieuwd wat de portefeuillehouder ons kan vertellen over de impact van deze beslissing op onze bouwplannen in de polder. Welke opties of scenario’s zijn er? En hoe worden we als raad meegenomen in deze ontwikkelingen?

We willen namelijk veel woningen voor onze inwoners realiseren. Voor onze starters, gezinnen en senioren. Betaalbaar, klimaatadaptief en levensloopbestendig. Woningen die we keihard nodig hebben, in zowel onze grote kernen als Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Badhoevedorp als ook Lissebroek en Cruquius. En wat gaan we doen als deze plannen nu zodanig in de knel komen dat een herprioritering nodig is?

Verzachten van de ombuigingen

Voor D66 was en is het enorm belangrijk dat we in deze college periode de strategische ombuigingen verzachten waar het kan. In deze begroting staat enkel nog maar het bedrag van 2 miljoen opgenomen, we kijken dan ook uit naar de Najaarsrapportage waarin dit verder wordt uitgewerkt. Daarbij staat bij ons voorop dat de betreffende organisaties goed en tijdig betrokken worden over hoe de verzachting van de bezuiniging vorm krijgt.

Jeugd en Jeugdzorg

Onze fractie is blij met het initiatief van een jongerenleefbaarheidstoets om te kijken of de Jongeren Ontmoetings Punten (JOP) aansluiten bij wat jongeren zoeken. Beleid voor jongeren kan pas echt goed werken als jongeren ook betrokken worden bij die plannen.

In dat kader is D66 is trots op de rol die de jongerengemeenteraad pakt in onze gemeente. De brief, over Skatepark Headville, die aan de Raad gestuurd is nemen wij dan ook serieus. We hebben gelukkig gezien dat er op dit moment hard aan wordt gewerkt aan het verbeteren van het Skatepark in Floriande.

In de Programmabegroting 2023-2026 zijn geen extra middelen opgenomen voor het wegwerken van de wachtlijsten/wachttijden. Waarom gebeurt dit niet? En wat gaan we nu doen om de wachtlijsten weg te werken? Iedereen op een wachtlijst moet hulp aangeboden krijgen, en het liefst zo snel als het kan, zodat hun problematiek niet verergert.

Onderwijs en aanpak verzuim

De komende jaren gaat er speciale aandacht uit naar het terugdringen van het langdurig verzuim en het aantal thuiszitters. We lezen in de begroting dat we voor deze groep doen wat nodig is om hen zo snel mogelijk terug te laten keren naar een passende onderwijsplek. Kan de portefeuillehouder toelichten hoe dit nu anders gaan aanpakken dan eerst?

LHBTI

Als gemeente vinden we inclusiviteit belangrijk en we zijn blij dat er tegenwoordig ook maandelijks voor jongeren een roze regenboogcafé is nadat dit eerst ook al voor ouderen werd opgezet. En gemeente vergeet ook niet om organisaties uit de samenleving als Haarlemmerqueer te betrekken bij beleid en uitvoering op dit vlak!

Wendbaar in onzekere tijden

Er ligt nu een begroting voor met 3 sluitende jaren en 1 negatief eindbeeld in 2026. De oorzaak daarvan is bekend en de onzekerheid over wat het Rijk gaat doen met de financiering blijft nog even boven de markt hangen. De extra stelposten die nu opgevoerd zijn in de begroting om de hoge inflatie op te vangen zijn wellicht ook niet toereikend als we kijken naar het huidige tijdsbeeld. Daar zitten wel zorgen van onze kant en de vraag hoe wendbaar we zijn als het nodig is. We horen graag hoe de portefeuillehouder hier bij de Najaarsrapportage op terug komt.