Jaarstukken 2022: een incidenteel overschot

We kunnen instemmen met de jaarstukken 2022

Driemaal hoera.
Fijn dat er een goedkeurende accountantsverklaring ligt.
Fijn dat we dit jaar geld overhouden, maar dat komt voornamelijk door vergoedingen van het rijk voor kosten die we in de jaren voor 2022 hebben gemaakt bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis of de opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente. Incidenteel geld dus, laten we daar onszelf nog niet rijk mee rekenen. Fijn ook dat we goed scoren op de ratio weerstandsvermogen en een financieel gezonde gemeente zijn.

Aandachtspunten van D66

Wat ons opvalt is dat het steeds lastiger wordt om een goede begroting te maken als we door het rijk allerlei middelen krijgen voor incidentele kostenposten.

De administratieve verwerking hiervan die over de jaren heen loopt vertroebeld het beeld en leidt tot verwarrende berichten in de media; de ene keer houden we miljoenen over en de andere keer is er zwaar financieel weer op komst en wordt een voorschot genomen op lastenstijging voor onze inwoners.

Een ander punt is de ambtelijke capaciteit. In het jaarverslag staat hierover dat de organisatie sinds begin 2020 onvoldoende is meegegroeid met de groei van de gemeente. Dit leidt tot allerlei
problemen zoals hoge werkdruk, een hoog ziekteverzuim en vertraging in projecten en programma’s. Goed om te lezen is dat vanaf 2023 aan de hand van een plan wordt geïnvesteerd in de ambtelijke organisatie. We kijken uit naar de informatieve bijeenkomst over dit onderwerp om bijgepraat te worden op dit onderwerp.

HOE VERDER?

Al met al vragen D66 zich af of we het punt zijn genaderd (of misschien als voorbij zijn) dat we duidelijke keuzes moeten maken. Wat doen we, buiten de wettelijke taken die we hebben, wel en
wat niet of schalen we af? Wat zijn de prioriteiten en op basis van welke criteria bepalen we die dan?

Dat gesprek kan gevoerd worden over 3 weken bij de bespreking van de Voorjaarsrapportage.