Bijdrage aan gezonde bollenteelt

Goed voorbeeld doet volgen. Dat is de basisgedachte achter duurzaam inkopen. Door als overheid meer vraag te creëren naar duurzame goederen en diensten komen vanuit de markt vanzelf initiatieven om duurzamer te produceren.

Op 9 maart jl. ontving de raad een brief van Water Natuurlijk over het dilemma van regionale bollentelers om over te stappen naar biologische bollenteelt. Overgaan naar biologische
bollenteelt is een stap naar gezond water, een gezonde bodem en onbezorgde omwonenden.

Veel bollentelers zijn hiertoe in principe bereid, maar een overstap stuit op hindernissen, waaronder de beperkte lokale vraag naar biologische bollen.

Zoals in deze brief wordt aangegeven is het voor een duurzame biologische teler niet gemakkelijk om zijn of haar weg te vinden. Vanuit de overheid wordt er veel gedaan om via de productie
duurzamer te produceren, maar het blijkt dat het aan de afname kant nog steeds lastig is om biologische producten aan de man te brengen. Dit blijkt bij navraag ook te spelen bij onze eigen
agrarische ondernemers in de Haarlemmermeer.

In het inkoopbeleid van Haarlemmermeer is duurzaamheid een belangrijk criterium. Bovendien staat in het coalitieakkoord dat wij als gemeente streven naar een duurzaam voedselsysteem. Het inkopen van regionale/lokale biologische bollen voor het groen van onze buitenruimte in Haarlemmermeer past daarmee goed binnen deze kaders. En levert ook een bijdrage aan het verkorten van de keten.

D66 heeft daarom de volgende schriftelijke vragen ingediend:
1) Wordt er bij het inkopen van onze beplanting en inrichting van het groen binnen Haarlemmermeer gewerkt met duurzaam gekweekte beplanting en biologische bollen in het
bijzonder (SKAL)? Indien ja, nemen we deze producten af van een regionale of lokale ondernemer?

2) En zo nee, wat zijn dan de redenen om dit niet te doen? En is het college bereid te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om over te stappen naar de inkoop van lokaal/regionaal gekweekte
beplanting en biologische bollen?