Nieuwe coalitie kiest voor stilstand

Beeld: D66 Flevoland

Een uiterst rechtse coalitie maakt de dienst uit in Flevoland. D66 is zeer kritisch op de deelname van de PVV aan de coalitie en het onvermogen van de coalitie om keuzes te maken voor de toekomst. Tegelijkertijd zien we dat op veel plekken bestaand beleid wordt voortgezet en dat er voor elke coalitiepartij ruimte is geweest om zijn eigen stokpaardje in het akkoord terug te laten komen. De een wat succesvoller dan de ander.

Deelname van de PVV

In het algemeen maakt D66 zich zorgen over de deelname van de PVV aan het college van Gedeputeerde Staten. Voor discriminatie is geen plek in Flevoland; en al helemaal niet in het dagelijks bestuur van de provincie. Blijkbaar hebben de andere coalitiepartijen BBB, VVD, ChristenUnie en SGP blijkbaar minder moeite met deze gang van zaken. D66 constateert met enige opluchting dat op het coalitieakkoord zelf geen extreemrechtse afdruk zit.

Het is merkwaardig dat in deze coalitie het blijkbaar noodzakelijk is geacht om keer op keer te benadrukken dat zij zich aan wetten en regels hebben te houden, van de grondwet artikel 1 tot huisvesting van statushouders en van toewijzing van woningen binnen gemeente tot wetten en regels in het kader van natuur en waterbeheer. Met de deelname van de PVV blijkt het helaas nodig om trouw aan de wet en de grondwet expliciet vast te leggen in het coalitieakkoord. Voor D66 geldt dit principe als vanzelfsprekendheid.

Op inhoudelijk gebied ziet D66 dat de nieuwe coalitie weinig keuzes voor de toekomst durft te maken. Hieronder gaan wij puntsgewijs op de inhoud van het akkoord in.

Landbouw en natuur,
visserij en water

In het akkoord negeren de coalitiepartijen de urgentie van de landbouwtransitie. Dat terwijl duidelijk is dat niet alle vormen van landbouw en visserij toekomstbestendig zijn. In het akkoord wordt weliswaar het belang van de Flevolandse natuur benoemd, maar de coalitie kiest duidelijk voor een andere balans, waarbij de korte termijn belangen wordt verkozen boven het belang van een leefbare omgeving en bestaanszekerheid van toekomstige generaties.

Zolang de coalitie niet concreet aangeeft welke nieuwe maatregelen zij neemt om de natuur te behouden vreest D66 dat de coalitie het slechts houdt bij deze lofzang op de natuur.

Energie en Klimaat

Ook op gebied van energie en klimaat is de ambitie ver te bekennen. De coalitiepartijen geven in het akkoord zelf al ruiterlijk toe dat het voor hen “geen doel op zich is” om koploper te blijven als de meest duurzame provincie van Nederland. Het klimaatprobleem wordt nadrukkelijk onderkent door deze coalitie, maar activiteiten blijven ook hier grotendeels uit.

Het akkoord voegt daad bij woord door de stekker te trekken uit nieuwe windmolenlocaties in Flevoland, grootschalige grondgebonden opwek van zon op landbouwgrond uit te sluiten en door in te zetten op onderzoek naar thorium, een experimentele techniek die nergens op aarde voor commerciële energieopwekking wordt ingezet.

D66 ziet dit alles als een gemiste kans voor de provincie. Zonder activiteiten op het gebied van klimaat nemen we een ongedekte hypotheek op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Cultuur

Culturele voorzieningen en het belang daarvan voor een leefbare samenleving worden volledig over het hoofd gezien door deze coalitie. Er wordt wel bestaand beleid voortgezet, maar van een extra impuls is geenszins sprake.

Datgene wat wél benoemd wordt gaat met name over wat we vooral niet gaan doen: geen kunstmuseum in Almere, geen nieuwe landschapskunstwerken, zelfs niet als iemand anders daar het initiatief voor neemt. Dat geeft wel inkleuring aan de reikwijdte van frasen als “ruimte voor initiatief”, “samenwerking met partners” en “van, voor en door Flevolanders”. D66 constateert dat deze kreten alleen lijken te gelden als het past binnen het gedachtegoed van de coalitiepartijen.

Positieve punten

D66 ziet niet uitsluitend slecht nieuws in het coalitieakkoord. Reeds ingezet beleid wordt uitgevoerd en dat maakt dat we op duurzaamheid, biodiversiteit en natuurbeheer in de komende periode nog een aantal stappen zullen nemen.

Daarbij voegt de coalitie in bijlage 2 van het akkoord overigens wel een onheilspellende voetnoot aan toe waarin zij aangeeft dat ook bestaand beleid onderhevig is aan heronderhandelingen. D66 zal vanuit de oppositie er nauw op letten of de ingezette verduurzamingskoers wordt doorgezet.

Een van de suggesties van D66 om in te zetten op smart mobility is overgenomen, dat is fijn, maar helaas hebben we op de punten die niet zijn overgenomen geen enkele reactie gehad.

We zijn blij om te zien dat deze coalitie ook volop de lijn van de vorige coalitie voortzet als het gaat om de samenwerkingsverbanden, bestuurlijk vernieuwing en de verhouding tussen PS en GS. Wij zijn benieuwd hoe deze ambities in de praktijk uit zullen werken.

Inzet van D66

D66 zal zich de komende bestuursperiode inzetten voor de toekomst van onze provincie. Flevoland kan geen stilstand veroorloven. Wij willen vooruit met een ambitieuze verduurzamingsslag en een stabiele balans tussen landbouw en natuur. Vanuit de oppositie zullen wij ons hard blijven maken voor keuzes die wél bijdragen aan vooruitgang.