Ons antwoord op de coalitieonderhandelingen

De beoogde coalitie in Flevoland (BBB, VVD, ChristenUnie, PVV en SGP) heeft alle overige Statenfracties uitgenodigd input te leveren voor het coalitieakkoord. Onze fractievoorzitter Tiko Smetsers waardeert dit aanbod en gaat hieronder op in.

Beste onderhandelaars,

De fractie van D66 Flevoland heeft kennis genomen van de uitnodiging van de onderhandelende partijen om input te leveren voor de onderhandelingen. Wij waarderen de intentie van de beoogde coalitie die hieruit spreekt voor een brede samenwerking met alle partijen binnen de Provinciale Staten van Flevoland, wij zien dit als een voortzetting van de open bestuurlijke houding van de afgelopen periode, waarin brede samenwerking en wederzijdse ontvankelijkheid voor elkaars standpunten en wensen centraal stonden.

Conform uw verzoek stelt de fractie van D66 Flevoland een drietal conceptafspraken voor die door u overgenomen kunnen worden in het coalitieakkoord.

Bodem, water en natuur verbeteren

Bodem, water en natuur zijn van levensbelang voor onze samenleving. Dit natuurlijk fundament moet worden behouden en waar nodig hersteld. Bij keuzes over ruimtelijke en economische ontwikkelingen moet daarom juist dit fundament een belangrijk onderdeel zijn van de afweging.

Conceptafspraak Bodem en water leidend Bij nieuwe ruimtelijke en economische ontwikkelingen is het beperken van het effect van die ontwikkeling op bodem, water en natuur het belangrijkste uitgangspunt. Daarom investeren we in natuurbehoud en herstel naast andere economische en ruimtelijke ontwikkelingen.

Achterstand in culturele voorzieningen inhalen

Flevoland heeft, als jongste provincie, een significante achterstand op het gebied van culturele voorzieningen binnen de provincie. Flevoland geeft hier in vergelijking met andere niet-stedelijke provincies het minst aan uit per inwoners. Om de sociale cohesie te verbeteren, de samenleving te versterken en onze provincie en het daarin gelegen platteland leefbaar te houden is het noodzakelijk te investeren in de culturele basisinfrastructuur.

Conceptafspraak achterstand in culturele voorzieningen inhalen Om de sociale cohesie te verbeteren, de samenleving te versterken en onze provincie en het daarin gelegen platteland leefbaar te houden is het noodzakelijk te investeren in de culturele basisinfrastructuur. In de bestuursperiode 2023-2027 worden de provinciale uitgaven aan de culturele basisinfrastructuur verhoogd naar €20,- per inwoner.

Met deze middelen wordt in ieder geval geïnvesteerd in; het tegengaan van laaggeletterdheid, de functie van de bibliotheek als kenniscentrum en het (bijdragen aan) de realisatie van meer plekken voor culturele ontwikkeling binnen de provincie.

Openbaar vervoer: werk maken van maatwerk

Openbaar vervoer is belangrijk voor de samenleving, mobiliteit draagt bij aan de mate waarin iedere Flevolander kan deelnemen aan de samenleving. Ons uitgestrekte gebied leent zich niet overal voor traditionele vormen van openbaar vervoer. De nieuwe concessie biedt ruimte om, daar waar traditionele buslijnen onderbezet en inefficiënt zijn, innovatieve vormen van mobiliteit in te zetten, zoals bijvoorbeeld belbussen, deelauto’s of coöperatieve lokale initiatieven.

Conceptafspraak Openbaar Vervoer Om iedereen deel te kunnen laten nemen aan de samenleving stimuleert de provincie de realisatie van alternatieve vormen van mobiliteit om onderbezette en inefficiënte buslijnen te vervangen. In 2024 wordt daarvoor een plan van aanpak aan de Provinciale Staten toegezonden.

Tot slot

D66 Flevoland ziet deze conceptafspraken graag terug in uw coalitieakkoord. Mocht er een nadere toelichting nodig zijn, dan zijn wij daar uiteraard van harte toe bereid. Nogmaals willen wij onze dank uiten voor uw uitnodiging om via deze weg input aan te leveren. En zien uit naar het gesprek over de afwegingen die u heeft gemaakt op basis van onze input en die van onze collega’s in de Provinciale Staten die op dit moment geen onderdeel zijn van uw onderhandelingsproces.

Met vriendelijke groet,

mede namens Yvonne den Boer,

Tiko Smetsers
Fractievoorzitter D66 Flevoland