De natuurlijke omgeving

Natuurpark Lelystad Beeld: Patrick Stam

Onze natuur is er slecht aan toe. De waterkwaliteit gaat hard achteruit, de bodemkwaliteit laat te wensen over en de opwarming van de aarde gaat alleen maar door. Hier niets aan doen gaat grote gevolgen hebben, met name voor de toekomstige generaties. We hebben te lang op te grote voet geleefd. Alle sectoren – zowel de industriële sector, de agrarische sector als huishoudens – hebben nu een belangrijke verantwoordelijkheid om de uitdagingen met voortvarendheid en durf aan te pakken.

We – en daarmee bedoelen we iedereen – moeten overal zorg gaan dragen voor de natuur. Dat wil zeggen ook buiten de beschermde gebieden; in en om dorpen en steden en in het landelijk gebied. D66 gaat voor het verbinden van natuurherstel met andere maatschappelijke opgaven als woningbouw, klimaat en energie en verduurzaming van de landbouw. Natuurbehoud en natuurherstel moeten hoog op de politieke agenda. Daarbij moet de focus van het natuurbeleid verbreed worden.

De agrarische sector staat op de rand van zeer grote en radicale veranderingen. Boeren moeten geholpen worden om deze transitie te bewerkstelligen. Behandel de landbouw als een waardevol en noodzakelijk onderdeel van Nederland. Niet van het bbp, maar van het ecosysteem. Dát biedt perspectief.

D66 pleit voor een gebiedsgerichte, lokale, gecombineerde aanpak van de drie grote uitdagingen voor landbouw en natuur: stikstof, water en klimaat. Doel is een klimaatneutrale landbouw en leefomgeving die de natuur ontziet en zorgt voor een betere waterkwaliteit. Er moet een totaalperspectief voor boeren in samenhang met de natuur ontstaan. Agrarische ondernemers zijn een schakel in een hele keten waarin ook de banken, de veevoerproducenten en de supermarkten een rol spelen. Het zijn al deze spelers die het systeem vormen en sturen.

Onze natuur samen herstellen en beschermen De natuur in Flevoland is grotendeels door mensenhanden aangelegd. Onze natuur moet ook door mensenhanden hersteld en beschermd worden. Samen slaan we de handen in een om de provincie groen achter te laten voor de volgende generaties. Voor D66 Flevoland betekent dit de plannen voor natuurherstel blijven ondersteunen.
Kleine stukjes groen aanleggen om de biodiversiteit te versterken Natuur is meer dan een paar aangewezen plekken in de provincie, maar vind je ook in weilanden en steden, langs wegen en vaarten, in parken en tuinen. Wij gaan maken ons ook hard voor kleinere stukjes natuur. Denk aan overgangsgebieden tussen natuur en agrarisch gebied, schooltuinen en dorpsparken binnen de bebouwde kom en erfsingels in het landelijk gebied. Zo roepen we de terugnemende biodiversiteit een halt toe.
De agrarische sector helpen met de transitie naar duurzame landbouw en visserij De stikstofuitstoot moet omlaag om onze natuur te beschermen. Maar dat kan alleen als de provincie de agrarische sector helpt met verduurzamen. Gelukkig zijn er veel boerenbedrijven die ook graag de biodiversiteit in het landelijk gebied willen verbeteren. Wij willen samen met de agrarische sector werken aan een Flevolandse landbouw die goed is voor zowel boeren, bodem als burger. Alleen dan kan onze provincie weer vooruit.