Eerste Kamer stemt voor betere uitwisseling van medische gegevens

De Eerste Kamer heeft unaniem ingestemd met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). D66 is voorstander van een goede beschikbaarheid van gegevens in de zorgsector, maar vindt dat de Wegiz nog niet volledig is. De uitwisseling van medische brieven, een van de meest cruciale documenten, ontbreekt namelijk in het wetsvoorstel. Peter van der Voort, senator en professor Health Care, voerde het woord namens D66, GroenLinks, PvdA en CDA.

Beeld: Hans Kouwenhoven/Eerste Kamer

Versnellen

Als medisch specialist op de intensive care vindt Van der Voort het een goede zaak dat er stappen worden gezet om de beschikbaarheid van gegevens in de zorgsector te verbeteren. Tegelijkertijd is D66 kritisch over het lage tempo waarin ICT-ontwikkelingen worden doorgevoerd in de zorg en de beperkte schaal waarop dit gebeurt. “In de zorg maken we slechts stapvoets vorderingen en boeken we ongecoördineerd vooruitgang met de inzet van ICT”, aldus Eerste Kamerlid van der Voort. Daarom roept hij de minister op om de uitvoering van de Wegiz te versnellen. Het doel is, wat D66 betreft, een ‘opt-out’ systeem. In zo’n systeem zijn gegevens beschikbaar voor zorgverleners, tenzij de patiënt aangeeft dit niet te willen. Dit systeem voorkomt dat patiënten voor de verassing komen te staan dat hun zorggegevens niet beschikbaar zijn bij de behandelaar.

“In de zorg maken we slechts stapvoets vorderingen en boeken we ongecoördineerd vooruitgang met de inzet van ICT”

Medische brieven

De Wegiz voorziet niet in de uitwisseling van medische brieven tussen behandelaars. En dat terwijl deze brieven belangrijke informatie over de diagnose bevatten en onmisbaar zijn voor de nieuwe behandelaar van een patiënt. Het gevolg is dat er nog steeds een papieren brief meegegeven moet worden aan de patiënt, wat kan leiden tot fouten en datalekken. De minister heeft toegezegd om met het werkveld te kijken naar de mogelijkheden om medische brieven toe te voegen aan de Wegiz.

Toegankelijke zorg

Medische zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Daarvoor zijn digitale vaardigheden steeds belangrijker, maar ook gezondheidsvaardigheden. En het is nodig dat patiënten medische termen kunnen begrijpen. Peter van der Voort vroeg de minister naar zijn plannen om de toegankelijkheid van de zorg te verbeteren. De minister gaf aan dat er meerdere projecten lopen die hier meer bezig zijn zoals de AVG-Helpdesk voor zorg, welzijn en sport. Tenslotte wees Van der Voort erop dat de Wegiz een wisselwerking heeft met de voorgestelde European Health Data Space verordening (EHDS). Hij vroeg de minister actie te ondernemen als blijkt dat aanpassingen van de Wegiz nodig zijn door verschillen tussen de Wegiz en de verordening.