D66 blikt vooruit op 2022

Op 4 november werd de laatste begroting van in deze raadsperiode in de gemeenteraad besproken. Een moment misschien om terug te blikken. Maar D66 vindt het belangrijker om de ontwikkeling van onze gemeente naar de toekomst te bekijken. Als onderdeel van de coalitie willen we wat bereikt is graag borgen en verder ontwikkelen – de naam van onze coalitieagenda ‘Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst’ daagt daartoe uit.

Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Pieter Herngreen.

De laatste begroting van deze raadsperiode

Veel van de ambities van onze coalitie zijn in beleid omgezet. Er worden woningen gebouwd, hoewel we de wooncrisis nog niet kunnen oplossen. Er hebben zich bedrijven gevestigd; aan het bedrijventerrein A18 zien we de omslag van economische crisis naar uitbundige groei. De culturele voorzieningen maken met de oprichting van Amphion Cultuurbedrijf een indrukwekkende transitie door – een beloning voor geduld en volharding. Ondanks heel krappe budgetten slaagt Doetinchem erin een goed stelsel van sociale en preventieve voorzieningen in stand te houden. Op het gebied van duurzaamheid, diversiteit en verkeer zijn stappen gezet.

Onze gemeente is de afgelopen periode geconfronteerd met een paar lastige dossiers: de kwestie Rutgers Milieu die grote verontrusting veroorzaakte; de huisvesting voor beschermd wonen Domus in Wehl zorgde in 2018 voor een stevig debat in de raad. Wat aanvankelijk als een grote bedreiging is ervaren en waar hier en daar pijnlijke ingrepen in de begroting zijn gedaan, kreeg uitwerking in de keuzerichtingen. Uiteindelijk heeft dit beleid gunstig uitgepakt. De ingrepen betekenden vaak ook uitzuivering van uitgaven die dubbelop waren of niet efficiënt. We staan er nu in financieel opzicht, geholpen door het economisch herstel en de ruime compensatie voor corona, goed voor. De begroting is daar de weerslag van, zoals ook blijkt uit de gunstige reservepositie. En dan de coronacrisis: we zijn er voorlopig nog niet van af. Maar wat Doetinchem kon doen, is gebeurd, en met succes.

Doetinchem – van beheer naar ontwikkelgemeente

In 2015 leidde een takendiscussie tot het Doetinchemse regiemodel zoals we dat nu kennen: een beheergemeente die waar mogelijk uitvoeringstaken onderbrengt in verzelfstandigde organisaties zoals Buha of Buurtplein. De gemeente zelf richt zich op de wettelijke kerntaken zoals ruimtelijk ordening en woonontwikkeling, economische ontwikkeling, burgerzaken. Deze aanpak is succesvol gebleken uit oogpunt van continuïteit en efficiency.

De keuze van het college om van beheer naar ontwikkelgemeente met 70.000 inwoners te groeien, juichen we toe. Met behoud van de verworvenheden van de verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties is de keus om verder te groeien een logische stap. Deze keus om het profiel van Doetinchem te veranderen is verstandig. Het is vanuit politiek oogpunt ook een fundamentele beslissing die uitdaagt tot debat. Want wat betekent het dat Doetinchem groeit? Feitelijk gaat het niet zozeer om nieuwe functies, maar om een andere schaal van uitvoering en om andere kwaliteiten. Wij zien het dan ook als een fundamentele keus om groeikansen van het economische herstel te grijpen.

Nog belangrijker vinden wij het echter om richting aan te geven, want het gaat niet alleen om groter; wat we boven alles willen zien is kwaliteit. Kwaliteit in de soort werkgelegenheid bij innovatieve bedrijven. Kwaliteit van de voorzieningen op sociaal, cultureel en onderwijsgebied. Kwaliteit van de woonomgeving en van de natuur als essentiële bestaansvoorwaarden. De invulling hiervan zal iets worden voor de volgende raadsperiode. In de omgevingsagenda waar zo voortvarend aan wordt gewerkt, ligt een uitgelezen kans om die kwaliteit vorm te geven.

Naar een gezonde lokale en regionale economie

In onze coalitieagenda spraken we ons uit voor de profilering van Doetinchem als centrumstad van de Achterhoek. We zien dat we hierin slagen. Dit, gepaard aan de groeiambitie, levert een gezonde basis op voor een stabiele economische toekomst. De inspanning van de burgemeester om de Regio Achterhoek te laten functioneren verdient lof. Het is een essentiële voorwaarde niet alleen voor Doetinchem maar voor alle samenwerkende gemeenten. Blijf ook de kleinere gemeenten daarbij betrekken, voorbij hun lokale belangen die soms het grotere geheel uit het oog lijken te doen verliezen.

We spraken ons in het coalitieakkoord uit voor betere bereikbaarheid. Het grote project Europaweg is voltooid. Waar we graag blijvend aandacht voor vragen is de fietsbereikbaarheid. Versnelling van dit beleid vinden we belangrijk, evenals spoedige uitbreiding van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Het is goed dat Doetinchem in het Binnenstadbedrijf samenwerkt met economische partijen. Er is afhankelijkheid van algemene economische ontwikkelingen. Er is veel gedaan, maar voortgaan met samenwerking met de bedrijven in de binnenstad is noodzakelijk. De verbinding van de binnenstad met de Oude IJssel krijgt vorm en is van grote betekenis voor een positieve beleving van een stad die zich naar de rivier toe keert.

Beleid met oog voor mens, milieu en klimaat

D66 wil de lijn van de uitvoeringsagenda ‘Doetinchem natuurlijk duurzaam’ krachtig doorzetten op alle aspecten van duurzaamheid. Laten we wat dat betreft maar vast een voorschot nemen op de koers in de nieuwe raadsperiode. De RES uitvoeren, energiebesparing op de voorgrond, maar ook slimme toepassingen voor hernieuwbare energie integreren in plannen en beleid voor woningbouw, industrie, vervoer. Over duurzame energieopwekking: de huidige projecten en voorstellen steunen we, ook al vraagt zorgvuldige inpassing veel aandacht. En tenslotte: wat in Glasgow deze weken wordt afgesproken, zal ook voor ons gevolgen hebben.

Duurzaamheid gaat niet alleen over energie. Ook aanpak van de stikstofproblematiek hoort hierbij. Dat betekent ook met de agrarische sector aan de slag gaan. En met het stikstofbeleid is de stap naar zorgvuldig beheer van onze leefomgeving snel gemaakt. De discussie over het tankstation ligt nog vers in het geheugen. Wat daar centraal stond is de vraag hoe wij willen omgaan met de eisen die economie enerzijds en milieu en ecologie anderzijds stellen. Als D66 hebben we daarin onze positie aangegeven.

We vinden het belang van duurzaamheid zo groot dat we graag een versnelling van de uitvoeringsagenda duurzaamheid zien. We realiseren ons dat Doetinchem dat niet alleen kan. Het ministerie van Economische Zaken heeft alvast een klimaatburgemeester aangesteld. Dat is een mooi begin. Tal van partijen en ketenpartners zijn echter nodig om tot een haalbare benadering te komen en om draagvlak te creëren. We vinden dat de gemeente de regierol met kracht moet opnemen om de ontwikkelingen verder aan te jagen. Daarom dienen wij een motie in om het college aan te zetten dit op te pakken: motie ‘Regie op duurzaamheid’, waarvan ik nu alleen het dictum voordraag.

Tenslotte

Voorzitter, tegen de achtergrond van mijn schets hiervoor stemt D66 in met de begroting 2022.