Duurzaam bouwen krijgt de overhand in Delft

De Delftse raadscommissie Ruimte & Verkeer heeft de kader ‘Natuurinclusief bouwen en ontwikkelen’ vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeente ook de gelijknamige manifest ondertekend. D66-raadslid Sivan Maruf zegt hierover: ‘’De D66-fractie is erg tevreden over dit kader waardoor een ontwikkelaar is gebonden aan het bouwen op een manier waardoor de natuur profijt van heeft. Er is een inventarisatie gemaakt van de soorten planten en dieren in Delft. Van de ontwikkelaar wordt verwacht dat deze planten en dieren, naast mensen, ook een thuis krijgen in het project. Tegelijkertijd ziet onze fractie kansen voor meer’’.

Natuurinclusief bouwen en ontwikkelen

De gemeente wil meer ruimte creëren voor flora en fauna door het uitwerken van een kader voor natuurinclusieve maatregelen in en aan gebouwen en de directe omgeving ervan. Als basis dient de definitie voor natuurinclusief bouwen, namelijk: ‘bouwen en ontwikkelen zodanig dat (ook) de natuur er baat bij heeft’. Concreet betekent dit het niet alleen meer gaat om strikte uitvoering van de Wet natuurbescherming voor wat betreft de strikt beschermde soorten, maar ook juist om proactief te handelen ten bate van de natuur. ‘’In Delft willen wij verdichten door onder meer nieuwe woningen te bouwen. Hierdoor komen zowel de leefbaarheid voor mensen als voor dieren onder druk te staan. Bij de gemeente ligt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat bepaalde dier- en plantensoorten de ruimte krijgen om te blijven in onze stad’’.

Puntensysteem en wettelijke verankering

Het puntensysteem is te gebruiken als meetinstrument voor bestuurders, beleidsmakers, bewoners en bedrijven voor het vaststellen van de huidige en de gewenste situatie in wijken. Ook kan dit puntensysteem worden ingezet in het kader van de nog vast te stellen Omgevingswet (januari 2022). De essentie van het puntensysteem is de vertaling van natuurdoelen in een lijst met maatregelen, waarbij elke maatregel een aantal punten waard is. Afhankelijk van de omvang en de ligging van het bouwproject wordt een te behalen puntenscore voorgeschreven door de gemeente, mede in relatie tot de kansen van voorkomen van soorten in de stad en de bijbehorende biotopen. De initiatiefnemer heeft vervolgens de vrijheid om een eigen mix van maatregelen te kiezen dan wel vergelijkbare maatregelen voor te stellen. Om ervoor te zorgen dat de maatregelen bijdragen aan de ecologische samenhang moet bij een aanvraag een onderbouwing worden geleverd op welke wijze de combinatie maatregelen bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit en de biotopen
Dit puntensysteem is te gebruiken als meetinstrument voor bestuurders, beleidsmakers, bewoners en bedrijven voor het vaststellen van de huidige en de gewenste situatie in wijken. Ook kan dit puntensysteem worden ingezet in het kader van de nog vast te stellen Omgevingswet (januari 2022). Los van het puntensysteem en ecologische onderbouwing blijft de wet Natuurbescherming met inbegrip van de zorgplicht gelden voor elk project. Een initiatiefnemer zal bij de onderbouwing van een bouwaanvraag in moeten gaan op de volgende aspecten:

  • Wat de omvang is van het ruimtelijke project of gebiedsontwikkeling;
  • Welke punten moeten worden behaald;
  • Welke maatregelen hieronder vallen;
  • Wat de ecologische samenhang is van de gekozen maatregelen voor gewenste soorten.

Circulair als bouwsteen

Eerder heeft de Delftse gemeenteraad de Visie ‘Op weg naar een circulair Delft in 2050’ vastgesteld, dat tot stand is gekomen na een motie (‘Circulair bouwen de norm in Delft’) van de D66-fractie op 13 januari 2019. D66-raadslid Maruf zegt hierover: ‘’Wij hebben van de wethouder een toezegging gehad om voor de evaluatie van dit puntensysteem te onderzoeken of en hoe er een circulaire puntensysteem mogelijk is. De circulaire economie is namelijk gericht op een stap eerder dan het (natuurinclusief) bouwen. Het gaat over de grondstoffen die gebruikt worden voor het gebouw en de omgeving. Het kan bijvoorbeeld gaan om het kappen van bomen voor bouwhout. Het is van belang om daar meer op te toetsen omdat het behoud van een vogelnestje elders, evenveel waard is als het aanleggen van een nieuwe in Delft.’’