Coalitieakkoord ”De toekomst in uitvoering” getekend

De fracties van GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA hebben een coalitieakkoord bereikt voor de periode 2018-2022: ‘De toekomst in uitvoering’. Op maandag 4 juni hebben de onderhandelaars het akkoord ondertekend.

Akkoord op hoofdlijnen

De afspraken die de fracties hebben gemaakt, zijn neergelegd in een akkoord op hoofdlijnen. De koers die ze hebben uitgezet willen ze in de komende tijd verder uitwerken, in gesprek met de gemeenteraad en in samenwerking met de stad en de regio.

Keuzes in beleid

De coalitie investeert in de stad, en houdt daarbij oog voor gezonde financiën, ook in de komende jaren. Een duurzame stad is een van de thema’s waar de nieuwe coalitie zich de komende vier jaar op richt, onder meer door Delft voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas en de stad te gebruiken als proeftuin voor duurzame innovatie. De fiets krijgt meer ruimte, met veilige en vlotte routes. Delftenaren worden verleid om de auto vaker te laten staan. De coalitie kiest voor de integrale ontwikkeling van kansrijke locaties in de stad; de ontwikkeling van de zone met station Delft Zuid, Schiehallen, Nieuwe Haven en Gelatinebrug krijgt voorrang. De coalitie stuurt op een gevarieerd woningaanbod in de stad, met meer (middel)dure huur- en koopwoningen, en vernieuwing in de sociale sector waarmee de slaagkans voor specifieke groepen verbetert. Delft investeert in het beheer van de openbare ruimte en heeft meer aandacht voor veiligheid en handhaving.

De fracties hebben afgesproken om de vernieuwing en de samenwerking in het sociaal domein door te zetten, om de kwaliteit van de zorg te behouden. Er komt extra geld voor armoedebeleid. Onderwijs is een speerpunt: de coalitie wil onder meer de verbinding versterken tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. De coalitie investeert in het economisch vestigingsklimaat, zodat Delft ook nieuwe technologie-gedreven ‘maakbedrijven’ aan zich kan binden die werkplekken opleveren op alle niveaus, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming. Toerisme blijft een belangrijke economische pijler.

De coalitie houdt vast aan een solide financieel beleid. De jaarlijks beschikbare ruimte van € 2 miljoen wordt ingezet voor nieuw beleid en investeringen. Daarnaast wordt extra investeringsruimte gecreëerd van € 10 miljoen over een periode van vier jaar. De woonlasten in Delft gaan niet omhoog en volgen alleen de prijsindex.

Het beleid dat de coalitie heeft vastgelegd, is in het akkoord ‘De toekomst in uitvoering’ ook vertaald in Global Goals: zeventien doelen die de Verenigde Naties hebben geformuleerd voor een meer eerlijke en duurzame wereld.

Vijf wethouders

De partijen dragen de volgende vijf kandidaat-wethouders voor:

  • Stephan Brandligt (GroenLinks) voor de portefeuille Duurzaamheid, Werk en inkomen en Financiën.
  • Bas Vollebregt (STIP) voor Economie, Cultuur en Grondzaken en vastgoed.
  • Martina Huijsmans (D66) voor Ruimtelijke ordening, Mobiliteit en Dienstverlening.
  • Hatte van der Woude (VVD) voor Onderwijs, Jeugd en Integratie.
  • Karin Schrederhof (PvdA) voor Wonen, Wmo en Sport.