Vragen over armoede en Baarnse regelingen

Vanavond heeft D66 Baarn mondelinge vragen gesteld over armoede en Baarnse regelingen. Een korte samenvatting.

Aanleiding: hoge inflatie

Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud, vertelde begin september bij Kassa als gevolg van de hoge inflatie: “Er zijn 2,5 miljoen huishoudens aan het puzzelen, waarvan ongeveer 1,3 miljoen de puzzel eigenlijk niet kunnen leggen omdat ze te weinig stukjes hebben”. De stijgende prijzen raken dus steeds meer mensen in de portemonnee.

Een steuntje in de rug

Veel mensen kunnen op dit moment wel een steuntje in de rug gebruiken, ook in Baarn. Er bestaan regelingen die dienen als vangnet. Zo werden wij gewezen op het Declaratiefonds hier in Baarn. Dit fonds is bedoeld voor inwoners die een laag inkomen hebben en biedt een jaarlijkse vergoeding voor activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. Dus bijvoorbeeld voor een lidmaatschap van een sportvereniging of het volgen van muziekles. Belangrijk dus om mee te (blijven) doen in onze maatschappij. Op de internetpagina’s van de gemeente en PIT Baarn wordt op een overzichtelijke manier aandacht geschonken aan deze en andere regelingen.

Vragen over lokale regelingen

Gezien de eerdergenoemde urgentie, verzoeken we het college de volgende vragen te beantwoorden:

  • In hoeverre ziet u mogelijkheden om op korte termijn pro-actief bekendheid te geven aan lokale regelingen? En zo ja, wat kunt u doen?
  • Kunt u ons inzicht geven in hoe vaak mensen in 2021 en 2022 (tot nu toe) gebruik hebben gemaakt van het Declaratiefonds?
  • Wij hebben begrepen dat het aanvragen van een bijdrage uit het Declaratiefonds veel administratieve rompslomp met zich meebrengt. Daardoor is het voor mensen die bijvoorbeeld onze taal minder machtig zijn moeilijk om hier zelfstandig een bijdrage van maximaal 150 euro per gezinslid aan te vragen. Bent u bereid om te laten onderzoeken in hoeverre het declareren gemakkelijker, toegankelijker gemaakt kan worden en ons hierover een terugkoppeling te geven?

Reacties in de raadsvergadering

Een korte samenvatting.

Wethouder Eijbaard heeft een uitgebreide reactie gegeven op onze vragen. Er is al veel gedaan aan informatievoorziening zoals het ontwikkelen van een nieuwe website en een heldere geldwijzer. Armoede regisseurs brengen de regelingen pro-actief onder de aandacht. En er is veel contact met maatschappelijke partners zoals Lokaal-O en de Weggeefwinkel.

Er is 404 keer aanspraak gemaakt op het Declaratiefonds in 2021 en in 2022 zijn 254 aanvragen verwerkt.

De Wethouder geeft aan dat in overleg met partners zal worden bezocht in hoeverre de regelingen nog beter toegankelijk gemaakt kunnen worden. En er is budget voor een campagne die hier ook aan kan bijdragen.

Gezien de reacties in de raad leeft dit onderwerp bij veel fracties. U kunt alle reacties nog terugkijken, agendapunt 3: het vragenhalfuur.