Voor elkaar blijven zorgen

Vroeg of laat komt elke Arnhemmer in aanraking met de zorg. Maar deze zorg wordt steeds duurder. Er zijn wachtlijsten voor de jeugdzorg en de ggz, en er is een groeiend tekort aan zorgmedewerkers. Wat er ook gebeurt, Arnhemmers moeten naar elkaar blijven omkijken. Voor elkaar zorgen moet weer de norm worden. Daarom gaat D66 investeren in het voorkomen van zorg en helpen we mantelzorgers, vrijwilligers en kwetsbare Arnhemmers aan de juiste ondersteuning.

Goede zorg voor iedereen

D66 zorgt dat Arnhemmers de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De deskundigheid van wijkteams om maatwerk te leveren wordt verder vergroot en de ruimte om af te wijken van beleid waar dat nodig is, blijft behouden.

 • Vertrouwen in zorgprofessionals. We vertrouwen in de kennis en kunde van zorgprofessionals en we willen dat ze hun tijd zoveel mogelijk kunnen besteden aan de zorg van hun cliënten. Daarom zetten we ons in voor het verminderen van de administratielast en regeldruk.
 • Mantelzorgbudget. We maken budgetten vrij voor inwoners die voor elkaar willen zorgen. Door de juiste huisvesting en een aantrekkelijk klimaat ondersteunen we Arnhemmers om vrijwillig bij te dragen of vast vrijwilligerswerk te doen.
 • Advies en begeleiding. In Arnhem zijn 48 duizend mantelzorgers actief. Zij besteden samen 15 miljoen uur per jaar aan mantelzorgtaken. Daarom ondersteunen we mantelzorgers. We geven ze de juiste informatie, persoonlijk advies en begeleiding. Hiervoor maken we een budget beschikbaar, want mantelzorgers verminderen immers de kosten voor de gemeente.
 • Respijtzorg. Ongeveer 4400 mantelzorgers in Arnhem zijn overbelast. Om overbelasting tegen te gaan, neemt iemand de zorg kort van mantelzorgers over. Deze respijtzorg wordt op maat geregeld en is indien nodig snel beschikbaar.

Dementievriendelijke stad

Het aantal Arnhemmers met dementie stijgt. Van 2000 mensen met dementie nu, naar 2200 inwoners met dementie in 2025. D66 ziet in Arnhem een dementievriendelijke stad. Arnhemmers met dementie en hun mantelzorgers krijgen de kans om zo lang mogelijk mee te doen.

 • Begeleiding en dagbesteding. Er is voldoende begeleiding en dagbesteding voor mensen met dementie. Deze zorg is persoonlijk en op maat. We organiseren dit dichtbij inwoners in de wijken, zodat zij niet afhankelijk worden van het vervoer.
 • Eén aanspreekpunt. Voor Arnhemmers met dementie is er één aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning. We verbeteren de samenwerking tussen de wijkteams, de zorgverzekeraars, zorginstellingen en het Netwerk Dementie Arnhem.
 • Voorlichting en training. Om Arnhemmers met dementie beter te helpen als ze winkelen, aan een loket of receptie komen, lichten we beleidsmakers, ondernemers en inwoners voor over de signalen en de problemen van dementie.

Welzijn versterken

We moeten de gezondheidsverschillen in Arnhem verkleinen, sociale problemen voorkomen en de kansen voor iedereen vergroten. Daarom kiezen we voor een integraal preventief sociaal beleid. Nu staan sommige Arnhemmers voor meer uitdagingen dan andere. Zij hebben meer zorg nodig. De gemeente ondersteunt hen en helpt hen hun kansen te vergroten.

 • Dichtbij. Welzijnswerk is makkelijk te vinden en dichtbij huis.
 • Huisvesting. We helpen maatschappelijke initiatieven bij het vinden van de juiste huisvesting.
 • Armoede-aanpak op maat. D66 wil een armoede-agenda die uitgaat van maatwerk. De maatregelen die we nemen, zijn gericht op het helpen van Arnhemmers uit de armoede in plaats van te overleven in armoede. Strikte regels moeten daarin minder leidend worden.
 • Wachttijden tegengaan. De gemeente voert actief regie op de wachttijden in de ouderenzorg, de ggz en jeugdzorg.
 • Innovatie in zorg en welzijn. We geloven in de mogelijkheden die technologie te bieden heeft. We stimuleren technologie in de zorg, het onderwijs en in welzijn op plekken waar het Arnhemmers helpt.

Arnhem-Oost sterker maken

Met de ‘Arnhem-Oost Aanpak’ wil Arnhem de wijken Klarendal, Geitenkamp, Malburgen, Presikhaaf-West en het Arnhemse Broek sterker maken. Onderwijs, werk, veiligheid, wonen en openbare ruimte hangen in deze sociale aanpak met elkaar samen.

 • Bijsturen waar nodig. D66 ondersteunt de ‘Arnhem-Oost Aanpak’. Deze moet snel concreter worden en de resultaten houden we goed in de gaten. Waar nodig sturen we bij.
 • Doorzetten en financieren. Wij vinden dat hier meer geld en genoeg tijd voor nodig is. We zijn vasthoudend in onze aanpak en zoeken samen met de Rijksoverheid naar financiering.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Arnhemmers met (zware) psychische problemen wonen steeds vaker niet in instellingen, maar in de wijk. Ook dak- en thuislozen verdienen een goede opvang. Met een eigen woning en een veilig thuis hebben kwetsbare Arnhemmers betere kansen om mee te doen in de maatschappij.

 • In de samenleving. Arnhemmers met psychische problemen moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.
 • Kwetsbare inwoners beschermen. Er moet voldoende ruimte zijn voor beschermd wonen. We zijn kritisch op aanbieders die deze hulp bieden. Ze moeten de afgesproken hulp bieden en de woonruimte moet voldoen aan het woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel). Hiermee voorkomt D66 dat kwetsbare groepen worden uitgebuit.
 • Niemand op straat. Geen enkele Arnhemmer zou noodgedwongen op straat moeten hoeven leven. Een goede eigen woning is het beste startpunt om weer mee te kunnen doen in de samenleving. Met de woningcorporaties maken we afspraken over een buffer van flexibele woningen voor daklozen.
 • Overlast tegengaan. Ook kwetsbare Arnhemmers horen in de wijken. Soms leidt dit echter tot problemen. Zorgaanbieders moeten samen met omwonenden en de gemeente deze problemen tegengaan.