Verantwoord bestuur

Goed besturen gaat niet vanzelf. Er is aandacht nodig voor hoe wij de overheid organiseren op een dusdanige wijze dat ook in de toekomst Arnhemmers democratische keuzes kunnen maken over hun stad. Ook de veranderende wereld brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals digitalisering, waar we als overheid verantwoord mee om moeten gaan.

Digitale overheid

De afgelopen jaren zijn meerdere gemeenten slachtoffer geworden van hacks, gijzelsoftware en datalekken. Maar ook burgers worden steeds vaker het slachtoffer van phishing en digitale criminaliteit. De digitale veiligheid vereist onze constante aandacht. Hierbij leggen we de focus op zowel de techniek als op de digitale weerbaarheid van ambtenaren en inwoners.

 • Lekken melden. Het moet mogelijk zijn om op verantwoordelijke wijze veiligheidslekken te melden via een digitale klokkenluidersregeling. We maken afspraken hoe zulke lekken vervolgens moeten worden opgelost.
 • Vrij van digitale controle. D66 vindt het belangrijk dat iedereen vrij in de openbare ruimte kan bewegen. Het gebruik van cameratoezicht, zowel met vaste als met mobiele camera’s, beperken we zoveel mogelijk. Het monitoren van bezoekersstromen op basis van tot individuele personen herleidbare (telefoon-)signalen wijzen we af.
 • Privacyrisico’s moeten volgens een vaste methode (een PIA, Privacy Impact Assessment) onderzocht worden, voordat de gemeente gegevens verzamelt of bestaande gegevensbestanden aan elkaar koppelt.
 • Altijd een fysiek alternatief. Ook in de lokale overheid is sprake van steeds meer digitalisering. Voor D66 is het belangrijk dat digitalisering de inwoner helpt en de kloof tussen inwoner en gemeente niet vergroot. Het uitgangspunt van de gemeentelijke dienstverlening is digitaal waar het kan, fysiek voor wie dat wil.
 • Eén toegankelijke gemeentelijke website. De gemeente heeft nu heel veel verschillende websites. Dat is verwarrend, lastig herkenbaar en moeilijk in het beheer. Arnhem.nl moet het toegangspunt zijn voor alle vragen van inwoners, ondernemers en bezoekers. Deze website moet volledig toegankelijk zijn voor mensen met een auditieve of visuele beperking. Dat geldt ook voor de informatie van de gemeenteraad en de uitzendingen van raadsvergaderingen. Ook moet de website toegankelijker worden voor bezoekers met een internationale achtergrond.

Regionale samenwerking

Arnhem is niet alleen, maar samen met zeventien andere gemeenten onderdeel van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Deze samenwerking is cruciaal voor de toekomst van de hele regio waar het gaat om bereikbaarheid, economische ontwikkeling en duurzaamheid. Ook in de lobby naar de provincie, Rijksoverheid, Euregio en Europese Unie kunnen de gemeenten samen meer bereiken dan ieder alleen.

 • Meer en beter samenwerken. Onze regionale samenwerking kan worden versterkt door zowel op het niveau van de burgemeesters, de colleges en de gemeenteraden als op het niveau van de ambtelijke organisatie meer op elkaar af te stemmen en samen op te trekken.
 • Democratie bewaken. De gemeenteraad blijft de gekozen vertegenwoordiging van de inwoners van Arnhem. Daarom is het van belang dat hij grip houdt op de regionale samenwerking: wat regionaal gebeurt moet (ook) in de Arnhemse raad besloten zijn. Vroegtijdig informeren van de gemeenteraden en de ruimte om met verschillende raden samen te werken in het maken van keuzes vinden we daarom belangrijk.

Financiën klaar voor de toekomst

De gemeentelijke financiën op orde, daar zet D66 zich al meerdere raadsperiodes voor in. Vanwege de coronacrisis heeft Arnhem flink geïnvesteerd. We hebben gebruikgemaakt van de ruimte die er was. Maar nu moeten we ons weer op de toekomst richten, zodat we ook de volgende crisis financieel aankunnen. We schuiven de rekening niet door naar volgende generaties en zorgen dat ook in de toekomst Arnhem financieel gezond is. Zo kunnen we ook dan de keuzes maken die voor de uitdagingen van die tijd nodig zijn.

 • Begroting op orde. D66 zet zich opnieuw in voor een sluitende begroting en voor het hebben van een voldoende grote buffer om financiële risico’s op te kunnen vangen.
 • Geen stijging van lasten. We willen de belastingen niet meer verhogen dan de inflatie, met uitzondering van de OZB-opslag niet-woningen ten behoeve van het Ondernemersfonds. Die kan bij breed draagvlak onder bedrijven én instellingen worden verhoogd.
 • Efficiënt blijven werken. De gemeente werkt zelf zo efficiënt mogelijk. Alle afdelingen en diensten worden regelmatig doorgelicht om te kijken of er besparingen mogelijk zijn.
 • Financieel gezonder in 2026. Solvabiliteit, schuldquote en weerstandsvermogen – de kengetallen waaraan je kunt zien hoe financieel gezond de gemeente is – bekijken we in samenhang. We willen dat Arnhem de komende vier jaar toegroeit naar een verbetering van deze kengetallen.