Samenvatting in eenvoudige taal

Verkiezingsprogramma’s zijn vaak erg lang en staan vol met ingewikkelde termen. Daarom kunnen Arnhemmers op deze pagina de plannen van D66 vinden in het kort. Onze plannen, kort maar krachtig.

Duurzaam en betaalbaar wonen in Arnhem

D66 wil Arnhem klaarmaken voor de toekomst. De Arnhemse bevolking groeit en daarvoor zijn meer woningen nodig. Dat moeten ook de juiste woningen zijn: voor de juiste groepen betaalbaar en aantrekkelijk. Daarom vindt D66 dat er veel meer moet worden gebouwd. Daarbij kiezen we soms voor hoger bouwen en houden we zoveel mogelijk groen in de stad. Ook kijken we naar nieuwe woonvormen, zoals deelwoningen en senior-starterwoningen. En we willen meer en betere kamers voor studenten.

Bestaande wijken moeten aantrekkelijk en sterk blijven. Soms wonen er in een wijk veel kwetsbare Arnhemmers bij elkaar. Door verschillende groepen in een wijk aan te trekken, vergroten we de leefbaarheid. Ook kiezen we voor meer groen. Arnhem wordt een echte fietsstad en het openbaar vervoer moet voor iedereen binnen tien minuten te bereiken zijn.

Daarnaast moet ook Arnhem verduurzamen. Door leningen te verstrekken, kunnen Arnhemmers hun woningen verduurzamen, bijvoorbeeld met betere isolatie. D66 wil dat niemand in 2026 nog energielabel G heeft. Geschikte daken moeten zoveel mogelijk worden gebruikt voor zonnepanelen. En er moet ook ruimte komen voor zonnevelden. Om gasloos te kunnen verwarmen, moet het stadswarmtenet worden uitgebreid en moeten nieuwe technieken worden onderzocht.

Naast verduurzaming moet meer worden hergebruikt: afval moet zo veel mogelijk weer als grondstof gebruikt worden. D66 vindt dat de gemeente bij het inkopen eisen moet stellen aan herbruikbaarheid. Ook moet afval scheiden voor Arnhemmers makkelijker worden. Inwoners die hun afval goed scheiden, moeten daarvoor worden beloond.

Arnhem met kansen voor iedereen

Elke Arnhemmer moet de kans krijgen om mee te doen. Dat begint op school. Ieder kind heeft andere talenten en andere uitdagingen. Daarom wil D66 dat er voor elk kind passend onderwijs beschikbaar is. Scholen moeten een veilige omgeving bieden voor iedereen, ongeacht gender of seksuele geaardheid. Daarom zetten we in op Gender & Sexuality Alliances (GSA’s), netwerken van scholieren voor diversiteit, op alle scholen in Arnhem. Als een kind problemen heeft, dan willen we dat jeugdzorg en jeugdhulp snel een goede oplossing bieden. Ook verdient ieder kind het om in aanraking te komen met techniek, sport, kunst en cultuur.

Om mee te kunnen doen is voldoende inkomen noodzakelijk. Arnhemmers die in armoede leven helpen we uit de armoede, in plaats van te overleven in armoede. Meedoen wordt ook bepaald door je kansen op de arbeidsmarkt. D66 streeft ernaar zoveel mogelijk inwoners aan het werk te krijgen en te houden. Arnhemmers die voor uitdagingen staan, krijgen voldoende begeleiding en de kans op omscholing.

Als het gaat om lichamelijke of geestelijke problemen is voorkomen beter dan genezen. Door ons in te spannen voor een gezonde, groene en toegankelijke leefomgeving, nodigen we Arnhemmers uit om meer te bewegen en een gezonde leefstijl te hebben. Ook willen we dat verschillende organisaties, zoals de kinderopvang, scholen, huisartsen en de politie, goed met elkaar samenwerken.

Het is belangrijk dat we naar elkaar blijven omkijken, helemaal als iemand zorg nodig heeft. We helpen mantelzorgers, vrijwilligers en kwetsbare Arnhemmers aan de juiste hulp, dicht bij huis. Om te bepalen wat de juiste hulp is, geven we inwoners meer de mogelijkheid om zelf te kunnen meepraten. Voor Arnhemmers die moeite hebben met taal, maken we het Nederlands toegankelijk. Zo kan echt iedereen meedoen. We sluiten met de stad een kansenakkoord op het verbeteren van de kansen voor iedereen in het onderwijs, op het werk en in de samenleving.

Creatief, innovatief en ondernemend Arnhem

Arnhem is dé culturele hoofdstad van het oosten en dat moet zo blijven. Dit doen we door bijvoorbeeld investeringen in de amateurkunst en in de culturele toporganisaties. Ook willen we zorgen voor voldoende ruimte voor kunstenaars, muzikanten en vormgevers in onze stad. De cultuursector moet een breder publiek bereiken en zichtbaarder worden in Arnhem-Zuid. Door scholen te helpen met kunst- en muzieklessen en het bezoeken van cultuurinstellingen, brengen we de jeugd met kunst en cultuur in aanraking. Ook kijken we naar gratis toegang bij cultuurinstellingen voor schoolgaande kinderen.

D66 wil van Arnhem de meest mkb-vriendelijke stad van Gelderland maken. Door te werken met regelluwe zones geven we ondernemers meer de ruimte. Ook krijgen beginnende ondernemers voordelen, zoals leningen en een ontheffing van de OZB-belasting, de belasting op bijvoorbeeld bedrijfspanden. Om creativiteit en innovatie te stimuleren, zetten we in op een goede samenwerking tussen ondernemers, bedrijven, startups en het onderwijs. We zorgen voor plekken waar inwoners kennis kunnen uitwisselen en bestaande plekken breiden we uit. We versterken de samenwerking met naburige regio’s.

Arnhem moet hard op weg naar een circulaire economie: een economie waarin afval restproducten lokaal of regionaal weer nuttig worden gebruikt. D66 vindt dat de gemeente daarbij het goede voorbeeld moet geven. Dit doen we door in 2030 de helft minder grondstoffen te gebruiken dan in 2020. In 2050 zullen alle resten en afval van de gemeente worden hergebruikt. We zetten in op de deeleconomie en op stadslandbouw. Zo gebruiken we minder spullen en halen we voedsel dichter bij huis. Ook stimuleren we het bedrijfsleven om circulair te produceren.

De binnenstad maken we levendiger, voor Arnhemmers en voor toeristen. Door wonen en winkels te mengen, voorkomen we leegstand. Door meer groen aan te leggen, kunnen bezoekers op meer plekken ontspannen en zorgen we dat hitte of extreme regen minder problemen veroorzaken. Ook pakken we discriminatie aan en sluiten we een overeenkomst met de horeca over veilig uitgaan. Daarnaast willen we een goede verbinding tussen de binnenstad en andere plekken waar veel toeristen heen gaan, bijvoorbeeld een bijzondere trolley naar Burgers’ Zoo en Meinerswijk. We geven meer aandacht aan monumenten en het oorlogsverleden van Arnhem.

Arnhem van ons allemaal

Arnhem is een diverse stad en dat koesteren we. D66 accepteert geen enkele vorm van discriminatie, op welke grond dan ook. Discriminatie gaan we keihard tegen, en we zorgen dat meer mensen de weg naar meldpunten voor discriminatie weten te vinden. Met de politie en andere organisaties maken we afspraken over het behandelen van meldingen, zodat Arnhemmers zich serieus genomen voelen. We accepteren niet dat de politiek of de gemeente inwoners ongelijk behandelt.

De stem van Arnhemmers is belangrijk voor een goed bestuur. Daarom moet er meer ruimte komen voor ideeën vanuit de inwoners. Ook moeten jongeren beter worden betrokken bij de besluitvorming. De gemeente moet goed luisteren naar haar inwoners. Ze zal in begrijpelijke taal moeten communiceren en goed bereikbaar moeten zijn voor vragen. Daarbij horen publieke gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn.

Diensten van de gemeente zijn steeds vaker online. Dit is belangrijk, maar voor wie dat wil, moet het gemeenteloket openblijven. De gemeente moet voor iedereen toegankelijk blijven. De website en de video’s van raadsvergaderingen moeten ook toegankelijk zijn voor Arnhemmers die doof of blind zijn. Ook Arnhemmers die moeite hebben met taal, moeten van de website gebruik kunnen maken. En de gemeente moet de gegevens van haar inwoners goed beschermen.