Ruimte om te wonen

Een historische binnenstad, mooie parken, een veelzijdig cultuuraanbod en goede verbindingen met de Randstad maken Arnhem een aantrekkelijke stad. Studenten en starters, jonge gezinnen, doorstromers op de woningmarkt en senioren willen dan ook graag in Arnhem komen of blijven wonen. Maar op de huidige woningmarkt krijgt niet iedereen die kans. Volgens D66 verdient iedereen in Arnhem een plek om te wonen. Met een groeiende behoefte aan betaalbare woningen vraagt dat om het maken van ingrijpende keuzes. Nu en in de toekomst.

Een groene stad met meer woningen

Arnhem is een groene stad. Dat vinden we waardevol en willen we zoveel mogelijk behouden. Maar in Arnhem is ook steeds meer vraag naar betaalbare woningen. D66 vindt dat er in de stad ruimte moet zijn voor nieuwbouw. Daarom kiezen we voor hoogbouw en inbreiding.

 • Doorbouwen. D66 zet de grote bouwprojecten en stadsvernieuwingen, zoals in Schuytgraaf, het Nieuwe Kadekwartier, het Cobercokwartier en Kronenburg op volle kracht door. We stoppen er meer ambitie, meer groen en meer woningen in. En we bieden ook volop ruimte aan kleinere aantallen nieuwe woningen, in projecten zoals de creatieve wijk Coehoorn en Stadsblokken-Meinerswijk. We stimuleren daarnaast innovatieve bouwtechnieken en bouwmethoden om bouwkosten te beperken en het bouwtempo te versnellen.
 • De hoogte in. Door in een grote stad als Arnhem hoogbouw zorgvuldig in te passen, creëren we genoeg woningen, maar respecteren we tegelijkertijd de historische binnenstad en behouden we de natuur. Zes verdiepingen hoog bouwen past bij een stad als Arnhem en uitzonderingen tot half zo hoog als de Eusebius kunnen goed. Om ook hoogbouw van meer dan vijftien verdiepingen goed in te passen, zorgen we voor een hoogbouwplan dat past bij de stad van de toekomst. Hoge gebouwen moeten positief bijdragen aan de uitstraling van Arnhem. Hierbij spelen een groene en leefbare buurten, een goede aansluiting op de omgeving en op de menselijke maat een rol. We realiseren hoge gebouwen alleen op plekken waar ze de structuur van de stad versterken.
 • Verdichten van wijken. D66 zet in op het realiseren van meer woonruimte binnen bestaande wijken. Samen met de inwoners van wijken maken we zo snel mogelijk concrete verdichtingsplannen. Eventuele grondopbrengsten investeren we terug in de wijk.
 • Natuurinclusief bouwen wordt de norm. We bouwen op een manier die de leefomgeving van dieren en planten behoudt of versterkt. Denk bijvoorbeeld aan insectenmuren, groene daken en begroeide gevels.
 • We pakken het doorgeschoten verdienmodel aan. Starters kunnen steeds moeilijker een betaalbaar koophuis vinden en de huurprijzen worden steeds hoger. Zodra nieuwe wetgeving dit mogelijk maakt, zet D66 in op een zelfbewoningsplicht. Daardoor hebben starters minder concurrentie van beleggers op de woningmarkt.
 • Van huren naar kopen. Arnhemmers die al huren bij een corporatie krijgen als eerste kooprecht bij de verkoop van hun woning.
 • Financiële bijdrage van ontwikkelaars. Als de gemeente nieuwe woningen mogelijk maakt, vragen we bij projecten een financiële bijdrage van ontwikkelaars voor het vergroenen van de stad en voor het verbeteren van bovenwijkse voorzieningen. 
 • Een toekomstgerichte strategie. We maken plannen voor de lange termijn en houden vast aan een toekomstgerichte strategie voor de stad, ook als het even wat minder goed gaat met de woningmarkt. Zo stellen we meer middelen beschikbaar voor de ontwikkelcapaciteit binnen de gemeente en de omgevingsdienst. We laten bewoners vooraf meer meedenken en versnellen tegelijkertijd procedures, waardoor we bezwaren zoveel mogelijk voorkomen.
 • Woningbouwlocaties aankopen. Om het bouwen van woningen snel mogelijk te maken, koopt de gemeente strategische locaties op. Het beleid voor de grondverkoop richten we zo in dat ontwikkelaars worden gestimuleerd om meer woningen te bouwen.

Een stad die schaarse ruimte efficiënt gebruikt

Om snel te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar woningen zet D66 niet alleen in op het bouwen van nieuwe woningen, maar zullen we ook op een andere manier kijken naar de bestaande panden in de stad. Dit biedt allerlei nieuwe mogelijkheden.

 • D66 steunt functiemenging. Door werkruimtes en winkels te combineren met woningen en groen – zowel in de binnenstad als in de wijken – kan er op korte termijn nieuwe woonruimte worden gerealiseerd. Leegstaande winkelpanden en kantoren worden omgezet naar woonhuizen. In nieuwe omgevingsplannen stuurt D66 hier actief op aan.
 • Nieuwe woonvormen. We stimuleren allerlei nieuwe woonvormen, zoals deelwoningen, senior-starterswoningen, aanleunwoningen en wooncoöperaties. Onder voorwaarden en alleen op beperkte schaal kunnen bestaande bijgebouwen of vakantiewoningen worden omgezet naar woningen.
 • Levensloopbestendig verbouwen. Als Arnhemmers hun woningen levensloopbestendig willen verbouwen en verdiepingen als zelfstandige woning willen verhuren, moet de gemeente dit toestaan.
 • Woningdelen. Met corporaties en andere verhuurders maken we afspraken over het mogelijk maken van woningdelen.

Een echte studentenstad

Om snel te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar woningen zet D66 niet alleen in op het bouwen van nieuwe woningen, maar zullen we ook op een andere manier kijken naar de bestaande panden in de stad. Dit biedt allerlei nieuwe mogelijkheden.

 • Studenten moeten fijn wonen. D66 zet in op een goede kwaliteit huisvesting voor studenten. Misstanden kunnen laagdrempelig worden gemeld bij de gemeente en er wordt gehandhaafd op brandveiligheid en de kwaliteit van de studentenhuizen.
 • Meer ruimte voor studenten. Om in de toekomst ruimte te bieden aan studenten wordt in grotere projecten een aandeel studentenhuisvesting afgesproken. Hierbij gaat de voorkeur uit naar betaalbare, onzelfstandige wooneenheden in kleine groepen.