Onderwijs dat verschillen verkleint

Op school krijgt ieder kind de kans om zichzelf te ontwikkelen. Hier wordt de basis gelegd om mee te kunnen doen. D66 wil dan ook dat kinderen het maximale uit zichzelf kunnen halen. Maar de uitdagingen voor en talenten van ieder kind zijn anders. Daarom is passend onderwijs nodig, als kinderen niet helemaal kunnen meekomen, maar ook als ze meer uitdaging nodig hebben. Zo kan elk kind zichzelf zijn.

Passend onderwijs

Voor alle kinderen en jongeren in Arnhem moet het best passende onderwijs beschikbaar zijn. Dit vraagt om samenwerking tussen gemeente, scholen en jeugdzorginstellingen, om het verbreden van het onderwijsaanbod en om vernieuwing.

 • Diverse talenten, divers onderwijs. Scholen bieden het onderwijs op verschillende manieren aan, niet alleen op het gebied van kennis, maar ook als het gaat om vaardigheden en talentontwikkeling.
 • Samenwerken. Kinderen, ouders, scholen en wijkteams trekken samen op bij ontwikkel- en leerachterstanden. 
 • Onderwijs en jeugdzorg. Passend onderwijs en jeugdzorg sluiten goed op elkaar aan. Waar mogelijk combineren we de ondersteuning op school en de jeugdzorg.
 • Gelijke kansen in alle wijken. We versterken kansengelijkheid in zwakkere wijken. Denk daarbij aan zomerscholen, het betrekken van ouders en ondersteuning voor thuis. Dit is begeleiding op maat. Daarmee voorkomen we ook dat jongeren hun opleiding niet afmaken.

Vernieuwing en samenwerking

Door meer samenwerking en vernieuwende vormen van onderwijs bieden we nog meer kansen om je in Arnhem optimaal te ontwikkelen. Ook hierbij staat samenwerking centraal.

 • Kennis en faciliteiten delen. We stimuleren de vernieuwing van het onderwijs. Basis- en middelbare scholen, mbo’s, hogescholen, universiteiten en bedrijven werken samen en delen daarbij kennis en faciliteiten. Het innovatielab Connectr, waarin de TU Delft samenwerkt met het regionale beroepsonderwijs, vinden we een mooi voorbeeld van deze ambitie.
 • Samen met het bedrijfsleven. Het is wenselijk dat kinderen al vroeg in aanraking komen met techniek, creativiteit en innovatie. Samenwerking tussen bedrijfsleven en (basis)scholen om dit mogelijk te maken juichen we toe en ondersteunen we.
 • Universitair onderwijs. We zien kansen voor het universitair onderwijs in Arnhem. Dit is goed voor de innovatie, de energietransitie en de economie in de stad. We ondersteunen samenwerking om Arnhem aantrekkelijk te maken voor het wetenschappelijk onderwijs. Naast technologie en innovatie bieden kunst en cultuur en de juridische sector hiervoor kansen.

Onderwijshuisvesting

Goed en divers onderwijs kan alleen met de juiste faciliteiten. D66 wil dat de onderwijshuisvesting aansluit bij de ambitie dat ieder kind in Arnhem zichzelf optimaal kan ontwikkelen.

 • Passende schoolgebouwen. We stimuleren diverse vormen van onderwijs en leerstijlen. De schoolgebouwen sluiten daarbij aan.
 • Brede brugklassen. D66 wil dat de gemeente in samenwerking met de scholen stuurt op brede brugklassen in het voortgezet onderwijs. De keuzes in de huisvesting van scholen moeten daar ruimte voor bieden.
 • Gezonde lucht. Gezonde en schone lucht in lokalen is essentieel. Ook zonder corona is de huidige luchtkwaliteit slecht voor de gezondheid van leerlingen en leerkrachten. In 2026 hebben alle schoollokalen in Arnhem een gezonde luchtkwaliteit.
 • Groene schoolpleinen. Een groen schoolplein is een gezondere speelomgeving en is leerzaam. Ook helpt het wateroverlast en hittestress tegengaan. Daarom wil D66 het vergroenen van schoolpleinen blijven stimuleren. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten is een groen schoolplein de norm.

Cultuur en onderwijs

Kunst en cultuur zijn voor iedereen. Daarom moet ook iedereen de kans hebben van kunst en cultuur te genieten en eraan mee te doen. Dat begint bij de jeugd. Door de samenwerking tussen onderwijs en cultuursector te verbeteren en het meedoen aan cultuur beter mogelijk te maken, verkleinen we verschillen en vergroten we kansengelijkheid.

 • Cultuureducatie. We stimuleren en helpen scholen bij cultuureducatie, zowel in de lessen als door het mogelijk te maken culturele instellingen te bezoeken.
 • Betrokken cultuurinstellingen. Van alle cultuurinstellingen die subsidie ontvangen, vragen we een actieve verbinding met het onderwijs of de jeugd in Arnhemse wijken. We willen dat alle Arnhemse kinderen theater-, muziek- en dansvoorstellingen en het museum kunnen bezoeken.
 • Toegankelijk en betaalbaar. Om kunst en cultuur toegankelijk te maken, kijken we onder meer naar het aanpassen van openingstijden en gratis toegang voor schoolgaande kinderen. 
 • Meedoen aan cultuur. We willen dat meer Arnhemse jongeren kunnen meedoen aan cultuuractiviteiten. Daarom vergroten we de bekendheid van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.