Energie besparen en verduurzamen

De ligging van Arnhem is altijd een bijzondere geweest, langs de Rijn en tegen de Veluwe. Maar juist deze ligging maakt dat de gevolgen van klimaatverandering voor Arnhemmers steeds vaker voelbaar zijn. Daarom neemt D66 maatregelen. Energiebesparing en verduurzaming zijn een belangrijke stap naar een energieneutraal Arnhem. Zo garanderen we een veilige en leefbare stad, voor de Arnhemmers van nu en voor toekomstige generaties.

Energie besparen

Het besparen van energie is de eerste stap richting een energieneutraal Arnhem. We moeten niet meer gebruiken dan strikt noodzakelijk. De gemeente moet daarbij het juiste voorbeeld geven, maar ook inwoners en bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid om te verduurzamen.

 • Geen enkele woning nog energielabel G. In 2026 heeft geen enkele woning in Arnhem nog het laagste energielabel. Door particuliere woningbezitters actief te begeleiden naar het besparen van energie vanuit een Energieloket, maken we dat mogelijk.
 • Duurzaam en gasloos. Zodra het mogelijk is, nemen we lokale duurzaamheidsdoelen op in de bouwregelgeving. Nieuwbouwwoningen krijgen geen gasaansluiting meer.
 • De gemeente geeft het voorbeeld. Voor 2026 is het gemeentelijk vastgoed, waaronder scholen, sportgebouwen en het stadhuis, energieneutraal. Ook vervangt de gemeente alle openbare verlichting door LED.
 • Slim en elektrisch vervoer. We rollen in alle wijken een netwerk uit van moderne laadpalen (waarmee we voertuigen kunnen voeden met energie alsook energie kunnen onttrekken aan die voertuigen), en stimuleren het gebruik van elektrische deelauto’s.
 • Duurzaamheidsleningen. In Arnhem is 200 miljoen euro nodig voor het verduurzamen van particuliere woningen. Door middel van duurzaamheidsleningen worden inwoners daarbij geholpen. Want duurzaamheid loont: deze leningen kunnen met de opbrengst van energiebesparing worden afgelost. We willen dat duurzaamheidsleningen ook ingezet kunnen worden voor bedrijven en instellingen.
 • Duurzame bedrijven. Bedrijven worden ondersteund om maatregelen te treffen die zich terugverdienen. Met een voucherregeling levert de gemeente een financiële bijdrage aan de advies- en begeleidingskosten. Het stimuleren van verduurzaming combineren we met een striktere handhaving van de Wet Milieubeheer, die bedrijven dwingt ook daadwerkelijk duurzaam te investeren.

Duurzame energie opwekken

De energie die Arnhem nodig heeft, moeten we zoveel mogelijk lokaal en duurzaam opwekken. De gemeente koopt lokaal geproduceerde groene stroom in voor haar eigen gebruik en inwoners kunnen met zonnepanelen of mini-windmolens zelf energie opwekken.

 • Windturbines waar het kan. Voor windturbines zijn de mogelijkheden in Arnhem beperkt door bijvoorbeeld woningen, natuurwaarden of beperkingen vanuit Defensie. D66 wil in overleg met Defensie en de provincie om nieuwe locaties voor windturbines aan te wijzen.
 • Mini-windmolens maken we onder voorwaarden mogelijk, ook binnen de bebouwde kom.
 • Innovatie. We zetten volop in op het doen van onderzoek naar innovatieve manieren om te voorzien in onze energiebehoefte, zoals restwarmte uit de industrie of diepe aardwarmte (geothermie).
 • Zonne-energie op daken én zonnevelden. Geschikte daken moeten zoveel mogelijk worden benut voor het opwekken van zonne-energie. Ook komt er ruimte voor grootschalige zonnevelden, bijvoorbeeld langs snelwegen of aan de rand van bedrijventerreinen. Zonnevelden in weilanden worden meervoudig gebruikt (bijvoorbeeld gecombineerd met begrazing) en natuurinclusief ingericht.

Regionale energietransitie (RES)

Arnhem in 2035 aardgasvrij en energieneutraal, dat is waar D66 naar streeft. Om dat te bereiken, speelt de warmtetransitie (het op nieuwe manieren verwarmen, zonder aardgas) een belangrijke rol. Innovatie op het gebied van energie is daarom essentieel. Energiestad Arnhem loopt daarin voorop.

 • Samen met de regio. Samenwerken in de regio is essentieel voor een energieneutraal Arnhem. D66 wil de onbalans tussen zonne-energie en windenergie in de regio in verhouding brengen. Dit maakt de vraag om aanpassingen van het energienetwerk minder groot.
 • Geen kernenergie of biomassa. In de RES is wat D66 betreft geen ruimte voor het opwekken van energie door houtige biomassa of door kernenergie. Energie is alleen duurzaam als je het voor altijd zo zou kunnen blijven doen.
 • Warmtenet. Om alle huizen gasloos te kunnen verwarmen, moet het stadswarmtenet in Arnhem verder worden uitgebreid. D66 wil dat hierop meerdere warmteleveranciers kunnen aansluiten, zodat de inwoner keuzevrijheid heeft.
 • Innovatie. D66 stimuleert innovatieve technische ontwikkelingen op het gebied van energie, zoals het inzetten van waterstof voor het verwarmen van gebouwen.
 • Duurzaam opslaan. De opslag van elektriciteit wordt dus steeds belangrijker. We blijven ons inzetten voor nieuwe technieken, zoals buurt- en biobatterijen, om dit mogelijk te maken.