Een vooruitstrevende economie

Terwijl de stad zich ontwikkelt, moet de lokale en regionale economie mee-ontwikkelen. Bij een groter aantal inwoners hoort ook nieuwe werkgelegenheid. En dat kan ook, want er zijn economische kansen genoeg. Startups en het mkb zijn de motoren van banen en innovatie, en daarmee van de groei van onze lokale economie. Arnhem moet daarom de mkb-vriendelijkste stad van Gelderland worden. We zetten in op creativiteit en innovatie, maken ruimte voor ondernemerschap vanuit het mbo en hbo, zoeken de samenwerking op over de grenzen en zetten in op onze topsectoren: energie, mode en dienstverlening.

Meer ruimte voor ondernemen

Om ondernemen in Arnhem te stimuleren, moeten we ondernemers de ruimte geven. Regels moeten minder beperken, bijvoorbeeld in regelluwe zones, en samenwerking met de gemeente en tussen ondernemers onderling is leidend. Daarnaast kiezen we voor toekomstbestendige werklocaties.

 • Vrijheid voor ondernemers. We behouden de ruime openingstijden voor winkels en de horeca. Waar mogelijk behouden we ook de terrassen die vanwege corona zijn uitgebreid.
 • Regelluwe zones. Ondernemers ondernemen! De gemeente bepaalt vaak voorwaarden waaronder ondernemers ondernemen. Dit wordt vastgelegd in lokale regelingen en vergunningen. In regelluwe zones voeren bedrijfsleven en overheid overleg over het hanteren van geen of zo weinig mogelijk regels en vergunningen. In die gebieden moet meer mogelijk zijn zonder vergunningen.
 • Bedrijfsinvesteringszones. Ondernemers die samen aan de slag willen in hun omgeving, krijgen bij voldoende draagvlak steun voor een bedrijfsinvesteringszone (BIZ), bijvoorbeeld in de binnenstad of op bedrijventerreinen.
 • Toekomstbestendige werklocaties. Bedrijventerreinen en kantorenparken moeten toekomst hebben: aantrekkelijk voor ondernemers, goed onderhouden, groener en meer bereikbaar. Waar nodig gaan we werklocaties vernieuwen en verbeteren. Hierbij willen we de ruimte zo efficiënt mogelijk benutten. Het combineren van wonen en werken is hierbij soms een mogelijkheid.

Innovatie en uitwisseling ondersteunen

Creativiteit en innovatie zijn dé kracht van Arnhem. Dat geldt voor zowel onze mode- als onze energiesector. Om daar optimaal gebruik van te maken, moet uitwisseling tussen starters en ondernemers actief door de gemeente worden ondersteund.

 • ‘Startclub Arnhem’. We bouwen start-up netwerk ‘Startclub Arnhem’ uit en zetten in op goed bereikbare uitwisselings-hotspots.
 • Samenwerking. De gemeente stimuleert samenwerkingsverbanden gericht op uitwisseling en innovatie verbonden aan Arnhemse krachtsectoren. Hierbij werken we regionaal samen.
 • Starten zonder OZB. Startende ondernemers worden door de gemeente ondersteund, bijvoorbeeld door mee te werken aan transformaties en door lastenverlaging. We maken leningen beschikbaar en stellen hen de eerste drie jaar OZB-vrij.

Investeren in kennis en kunde

De arbeidsmarkt is in sommige sectoren krap. D66 vindt het belangrijk om te investeren in talent.

 • Kenniscentra oprichten of uitbouwen. In samenwerking met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven richten we kenniscentra op of bouwen die uit. Denk hierbij aan Connectr (op energiegebied) en het Centre of Expertise Future Makers (op het gebied van duurzame mode). We richten ons hierbij op de krachtsectoren van Arnhem.
 • Een leven lang ontwikkelen. De gemeente ondersteunt en stimuleert volwasseneneducatie en maakt een leven lang ontwikkelen mogelijk. Ook hiervoor werken we samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in de regio.
 • Stageplekken. In sectoren waar een tekort is aan stageplekken stimuleren we meer volwaardige stageplekken. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door stages aan te bieden op mbo-, hbo- en wo-niveau.

Over grenzen heen kijken

De positie van de krachtregio Arnhem-Nijmegen tussen de Randstad en Nordrhein-Westfalen biedt kansen voor samenwerking. D66 wil deze kansen beter benutten om het economisch profiel en het vestigingsklimaat in Arnhem te versterken. Ook samenwerken binnen de regio is nodig om internationaal te kunnen concurreren.

 • Herkenbaar profiel. Samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en de Foodvalley (rond Wageningen) blijft Arnhem werken aan een herkenbaar en concurrerend economisch profiel.
 • Strategisch samenwerken en kennisuitwisseling met omliggende regio’s. We zoeken naar strategische (economische) samenwerkingsverbanden met andere regio’s in de directe omgeving van Arnhem, zoals de Regio Achterhoek (smart industry) en de Cleantech Regio (Stedendriehoek).
 • Blijvend samenwerken met Duitsland. We zetten in op samenwerking met Duitse steden, zoals Düsseldorf. Daarbij richten we ons op een blijvende inzet. Ook komt er een Duitstalige accountmanager.
 • In Europa. Samen met onze partners in de regio willen we meer Europees samenwerken. We onderzoeken de kansen van Europese fondsen voor de gemeente Arnhem.
 • Beter verbonden. D66 maakt zich hard voor betere verbindingen met andere innovatieve regio’s in Nederland – Utrecht, Rotterdam-Den Haag, Amsterdam, Zwolle en Eindhoven – en met Nordrhein-Westfalen. Snelle en zekere intercityverbindingen zijn hiervoor nodig. Richting Duitsland moet zowel een hogesnelheidslijn als een reguliere treinverbinding ieder uur beschikbaar zijn.

Een circulaire toekomst

De overgang naar een duurzaam Arnhem – een Arnhem waarin circulair wordt gebouwd, de hele stad van het aardgas is afgekoppeld en het vervoer volledig elektrisch is – biedt economische kansen. Onder circulair verstaan we dat rest- en afvalstromen lokaal of regionaal weer volledig en nuttig worden gebruikt. Zo zorgen we dat we steeds minder nieuwe grondstoffen nodig hebben en beperken we transport. Ook in de circulaire economie zou Arnhem voorop moeten lopen. Dit vraagt om een voorbeeldrol van de gemeente.

 • Circulair inkopen. De gemeente volgt het VNG-grondstoffenakkoord en de afspraken die in de regio zijn gemaakt over circulair bouwen van huizen en wegen. Ook in de eigen inkoop wordt Arnhem circulair: in 2030 gebruiken we 50% minder grondstoffen dan in 2020 en in 2050 bereiken we een 100% circulaire inkoop.
 • Kringlopen in het bedrijfsleven. Door samenwerking tussen bedrijven kan het afval van de één de grondstof voor de ander zijn. De gemeente ondersteunt samenwerking tussen bedrijven of binnen bedrijventerreinen om dit mogelijk te maken.
 • Deeleconomie. Door minder bezit van bijvoorbeeld gereedschappen, auto’s of zelfs gebouwen zijn minder grondstoffen nodig. De deeleconomie maakt een circulaire economie makkelijker. In het economisch en ruimtelijk beleid moet de gemeente daarom de deeleconomie op een verantwoorde wijze ondersteunen.
 • Stadslandbouw. D66 wil de productie, distributie, verwerking en handel van voedsel dicht bij huis houden. In regionaal verband werken we aan korte, circulaire voedselketens die ons eten duurzamer maken. Daarnaast willen we de huidige, kleinschalige stedelijke projecten voor stadslandbouw in combinatie met zorg en participatie uitbreiden. Biodiversiteit in de stad speelt hierbij een belangrijke rol. Nieuwe ontwikkelingen in stedelijke voedselproductie moeten in Arnhem kunnen worden beproefd.