Een veilige stad

Iedereen moet vrij zijn om door de Arnhem te kunnen bewegen. Veiligheid is daarvoor noodzakelijk. Elke Arnhemmer moet kunnen leven zonder het ervaren van angst, dwang of intimidatie. Ook de aanpak van zware criminaliteit als drugs- en mensenhandel verdient meer aandacht. D66 zet in op het voorkomen en aanpakken van de oorzaken van criminaliteit. Waar preventie niet volstaat, zijn duidelijke regels en ingrijpen noodzakelijk.

We pakken de onderliggende oorzaken van criminaliteit aan

Symptoombestrijding werkt niet wanneer je de criminaliteit grondig wil aanpakken. Daarom kiest D66 voor een aanpak bij de bron. Criminelen uit het georganiseerde circuit raken we in hun portemonnee en we voorkomen nieuwe criminaliteit.

 • Preventie eerst. We zetten een preventieaanpak op voor jongeren door middel van straatcoaches en educatieve, culturele en sportprogramma’s. Daarmee beginnen we al op jonge leeftijd.
 • Integrale aanpak. D66 pleit voor één integrale aanpak voor veiligheid, waarbij gemeente, politie, de FIOD en het OM samenwerken.
 • Ondermijning tegengaan. Ondermijnende criminaliteit wordt wat ons betreft met voorrang wordt aangepakt. Dit vereist extra inzet van de gemeente, maar vooral ook een lobby richting de Rijksoverheid voor meer politiecapaciteit en snelle behandeling bij Openbaar Ministerie en rechtbanken.
 • Leefbaarheid en handhaving. Voor de leefbaarheid van onze stad is het belangrijk dat mensen zich aan regels houden. Waar daadwerkelijk overtredingen worden vastgesteld moet er ook worden gehandhaafd.

Een veilig Arnhem doen we samen

Betere veiligheid vraagt van ons allen een alerte en proactieve houding. De gemeente neemt daarin het voortouw. Zo creëren we samen een veilig Arnhem.

 • Meldingsbereidheid. We vergroten de meldingsbereidheid door de zichtbaarheid en bereikbaarheid van meldpunten te vergroten. Signalen koppelen we aan elkaar. Met de politie en relevante organisaties maken we afspraken over terugkoppeling op meldingen, zodat de melder zich serieus genomen voelt.
 • Alert. Alle maatschappelijke organisaties zijn alert op huiselijk geweld en dierenmishandeling. Dit is vaak een voorspeller voor andere vormen van geweld.
 • Kinderen niet het slachtoffer. Kinderen mogen niet het slachtoffer worden van het gedrag van hun ouders. Als er kinderen wonen, vindt ook bij crimineel gedrag géén huisuitzetting plaats.
 • Perspectief voor jongeren. Samen met jongerenwerk werken we aan perspectief voor Arnhemse jongeren in kwetsbare wijken. In combinatie met het zichtbaar aanpakken van de georganiseerde misdaad moet dit deelname aan criminele netwerken op jonge leeftijd minder aantrekkelijker maken.
 • Veilig online. We zorgen voor meer voorlichting over sexting en grooming in samenwerking met sociaal werkers, wijkcoaches en scholen.

Samenwerken met de politie

We willen als politiek meer samenwerking met de politie en inzicht in wat er speelt. Ook Arnhemmers krijgen via de gemeenteraad inspraak bij het stellen van prioriteiten door de lokale driehoek.

 • Etnisch profileren door de gemeente of de politie gaan we tegen.
 • Inspraak. We betrekken doelgroepen bij het maken van beleid en geven Arnhemmers en de gemeenteraad meer inspraak over de inzet van de politie op lokale prioriteiten.
 • Transparantie. De gemeente moet in de lokale driehoek (met politie en Openbaar Ministerie) pleiten voor meer transparantie. Door achteraf meer informatie openbaar te maken, kan helderder worden hoe besluiten in de driehoek tot stand zijn gekomen.

Een realistisch drugsbeleid

Een ‘war on drugs’ werkt niet. Het verbod op de productie en verkoop van drugs heeft er niet voor gezorgd dat er minder gebruikt wordt. Tegelijkertijd verdienen criminelen er miljarden aan, neemt ondermijning toe en zorgt de productie voor milieuvervuiling. Bovendien slaagt de overheid er nu niet in de veiligheid van gebruikers te garanderen. D66 pleit daarom voor een realistisch drugsbeleid, waar we drugs als wiet en xtc, net als alcohol en tabak, streng reguleren en ontraden, maar de productie ervan en handel erin niet illegaal maken.

 • Gereguleerde wiet. Arnhem is geselecteerd voor de wietproef. D66 wil dit experiment zo snel mogelijk uitvoeren en leren van de goede uitkomsten. Ook blijven we ons inzetten voor ruime randvoorwaarden, zodat het een volwaardige proef wordt.
 • Inzet voor meer reguleren. Op de langere termijn kiezen we voor regulering van alle drugs, te beginnen met wiet en xtc. Lokaal nemen we daarin het voortouw. Samen met andere gemeenten lobbyen we voor een realistisch en werkend beleid voor alle drugs.

Sekswerk is werk

Criminaliseren en stigmatiseren van sekswerk leidt tot misstanden en werkt mensenhandel in de hand. Daarom pleit D66 voor het volledig decriminaliseren van sekswerk. Sekswerkers moeten in Arnhem op een veilige wijze hun werk kunnen uitoefenen.

 • Stigma aanpakken. We zetten ons actief in om het stigma op sekswerk aan te pakken.
 • Decriminalisering. Decriminalisering wordt het uitgangspunt voor alle sekswerkbeleid. Arnhem gaat op nationaal niveau actief lobbyen voor volledige decriminalisering van sekswerk.
 • Betrek sekswerkers bij het beleid. We praten niet óver, maar mét sekswerkers. Wanneer nieuw beleid op het gebied van sekswerk wordt vastgesteld, worden sekswerkers hier vooraf actief bij betrokken.
 • Meer werkplekken. De gemeente realiseert meer veilige werkplekken voor sekswerkers in Arnhem waar sekswerkers zowel met als zonder vergunning kunnen werken. We willen dat sekswerkers ook thuis hun beroep kunnen uitoefenen en we zetten ons in voor het behoud van de tippelzone.
 • Omscholen. Door het stigma op sekswerk is het soms lastig voor sekswerkers om ander werk te gaan doen. Sekswerkers die vrijwillig besluiten te stoppen met sekswerk, ondersteunen we daarom met een uitstapprogramma.