Een inclusief Arnhem

De gemeente is er voor haar inwoners. De gemeente en haar dienstverlening moeten dan ook aansluiten bij de wensen van haar inwoners. Inwoners moeten tijdig en in begrijpelijke taal worden geïnformeerd over veranderingen in hun eigen leefomgeving. Hiermee voorkomen we dat Arnhemmers worden verrast door iets wat direct invloed op hen heeft.

Open en transparant

D66 wil een stadsbestuur dat dienstbaar is aan de inwoners van Arnhem. De gemeente moet bereikbaar zijn, vragen helder beantwoorden en zich houden aan afspraken en wettelijke termijnen. Een open en transparant bestuur is noodzakelijk voor het vertrouwen van inwoners in de overheid.

 • Begrijpelijke taal. De gemeente gebruikt begrijpelijke taal (op B1-niveau). Moeilijke woorden leggen we uit en waar mogelijk maken we gebruik van beeldmateriaal of een voorleesfunctie. Ook komt er meer aandacht voor de tijdigheid van communicatie. Daarbij heeft zowel de gemeente als D66 een voorbeeldfunctie.
 • Tijdig en toegankelijk. Als de gemeente inwoners informeert, doet ze dat ruim op tijd en zo toegankelijk mogelijk. We maken altijd duidelijk waar mensen met vragen terecht kunnen en zorgen dat die vragen ook vlot worden beantwoord. 
 • Bereikbaar en aanspreekbaar. Een open overheid is goed bereikbaar, ook fysiek en per telefoon. Inwoners zijn geen nummer en menselijke communicatie staat centraal. Ook inhoudelijke vragen moeten telefonisch beantwoord kunnen worden en niet enkel per e-mail of via een app.
 • Informatie automatisch toegankelijk. We ontwikkelen de komende jaren een werkwijze waarbij zoveel mogelijk gemeentelijke informatie automatisch voor inwoners toegankelijk wordt.
 • Openbare stukken zonder zwartlakken. Informatie en stukken die nog niet openbaar gemaakt zijn, worden ruimhartig aan inwoners verstrekt als zij daarom vragen. Het weglakken van tekst wordt alleen in uiterste noodzaak gedaan. We voorkomen dat een WOB-verzoek nodig is om aan openbare informatie over het stadsbestuur te komen.
 • Open data. De gemeente verzamelt door onderzoeken en metingen veel gegevens. Die gegevens zijn van ons allemaal. Binnen de regels van de privacywetgeving maken we data zo veel mogelijk openbaar voor inwoners, bedrijven en instellingen.
 • Zorgvuldige controle. Goed toezicht op het gemeentelijke bestuur is nodig voor een open en transparante overheid. De gemeenteraad voert deze taak uit door toe te zien op het beleid en de uitvoering. De interne gemeentelijke controles en de controle door de gemeenteraad, de accountant en de Rekenkamer moeten zorgvuldig plaatsvinden en voldoende aandacht van de politiek krijgen.

Meedenken, meepraten en meedoen

D66 vindt de stem van Arnhemmers essentieel voor een goed bestuur. Daarom moet het makkelijk zijn voor inwoners om bij de gemeente aan te kloppen en met een medewerker te kunnen spreken. Maar ook burgerinitiatieven moeten worden aangemoedigd. Dit versterkt de grip van burgers op hun eigen leefomgeving en is van grote waarde voor de stad. Daarnaast moet de gemeente op zoek gaan naar nieuwe manieren om het gesprek met haar inwoners aan te gaan.

 • Het referendum is een belangrijk democratisch middel en dat blijven we koesteren. Over de vraagstelling van een referendum is geen politieke discussie mogelijk. Deze moet objectief zijn en met ‘ja’ of ‘nee’ kunnen worden beantwoord.
 • Ondersteunen van burgerinitiatieven. We maken het makkelijk voor burgerinitiatieven om van de grond te komen door waar nodig de hulp van deskundige ambtenaren aan te bieden. De subsidiemogelijkheden voor burgerinitiatieven behouden we.
 • Jongeren betrekken. We betrekken jongeren bij de lokale democratie. We kennen de burgeragendering vanaf 12 jaar en een kinderburgemeester. We ondersteunen nieuwe initiatieven om jongeren meer te betrekken bij de politiek, zeker als deze initiatieven van jongeren zelf komen.
 • Vanuit vertrouwen. We geven inwoners de ruimte en het vertrouwen om goede ideeën uit te werken. Waar regels of procedures initiatieven in de weg staan, proberen we dat snel op te lossen.
 • In gesprek. Meedoen gaat niet vanzelf en betekent voor iedereen iets anders. De overheid zoekt (nieuwe) manieren om de dialoog aan te gaan met inwoners. Ook de raadsleden van D66 zijn zichtbaar in de stad en gaan het gesprek aan met inwoners.
 • Inclusief. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Iedereen die mee wil doen, moet die kans krijgen. Dit betekent onder meer dat we ervoor zorgen dat iedere Arnhemmer zich vrij door de stad kan bewegen en dat publieke gebouwen voor iedereen toegankelijk zijn. Ook aan discussies over de toekomst van de stad moet iedereen, ongeacht beperking, kunnen bijdragen.

Diversiteit en discriminatie

Arnhem is een diverse stad en dat koesteren we. Het komt voor dat Arnhemmers bedoeld of onbedoeld worden gediscrimineerd. Soms gebeurt discriminatie heel direct, bijvoorbeeld als iemand vanwege zijn achtergrond of huidskleur geweigerd wordt bij de ingang van een club. En soms is discriminatie bijna onzichtbaar, bijvoorbeeld doordat mannen en vrouwen niet dezelfde carrièrekansen krijgen. Of doordat intersekse personen worden gedwongen te kiezen tussen het label ‘man’ of ‘vrouw’. We gaan actieve, zichtbare discriminatie vanzelfsprekend hard tegen. Maar ook de sluimerende en onbekende vormen van discriminatie willen we vermijden. Daarvoor is permanente aandacht en bewustwording nodig.

 • Onacceptabel. De gemeente accepteert wat D66 betreft geen enkele discriminatie op welke grond dan ook bij of door organisaties waarmee zij samenwerkt. Waar we bewuste of onbewuste discriminatie ontdekken, gaan we altijd het gesprek aan. Dit kan leiden tot het beëindigen van een samenwerking.
 • Meldingsbereidheid. We vergroten de meldingsbereidheid bij discriminatie door de zichtbaarheid en bereikbaarheid van meldpunten te vergroten. Signalen koppelen we aan elkaar. Met de politie en relevante organisaties maken we afspraken over terugkoppeling op meldingen, zodat de melder zich serieus genomen voelt.
 • Uitgaansleven. We zorgen dat iedereen zich thuis kan voelen in Arnhem. Discriminatie in het uitgaansleven pakken we direct ter plekke aan.
 • Etnisch profileren door de gemeente of de politie gaan we tegen.
 • Discriminerende algoritmes. We zorgen voor bewustwording bij ambtenaren over mogelijk discriminerende effecten van verkeerd datagebruik. D66 wil dat de gemeente transparant is over het gebruik van algoritmes en over de mogelijke risico’s. Het gebruik van algoritmes wordt gepubliceerd in een openbaar toegankelijk algoritmeregister. Bij beslissingen op basis van algoritmes die ingrijpend zijn voor Arnhemmers is altijd een menselijke toets nodig.
 • Voorbeeldfunctie. Onopzettelijke discriminatie komt ook binnen de gemeentelijke organisatie voor. In het personeelsbeleid streven we naar diversiteit, inclusie en naar een werkomgeving die niemand uitsluit. Medewerkers verdienen gelijke kansen en beloning moet gekoppeld zijn aan prestatie, niet aan leeftijd, achtergrond of geslacht. Dat vraagt blijvende aandacht en een cultuurverandering.
 • Seksuele diversiteit en genderidentiteit horen op een positieve wijze onderwerp van gesprek te zijn op alle Arnhemse scholen. De gemeente ondersteunt netwerken van leerlingen die zorgen voor een veilige schoolomgeving voor iedereen (Gender and Sexuality Alliances of GSA’s). Daarnaast spreekt de gemeente basis- en middelbare scholen aan op hun wettelijke plicht LHBTIQ+ acceptatie te bevorderen. We accepteren het niet als scholen hier niet aan willen meewerken.
 • Acceptatie van anders werkend lichaam. Kinderen met een anders werkend lichaam moeten zoveel mogelijk les krijgen op reguliere scholen. Zo wordt de acceptatie van deze groep vergroot. We zorgen daarom voor toegankelijkheid van alle schoolgebouwen voor alle kinderen.
 • Stages en woningmarkt. Bij signalen van discriminatie bij het krijgen van stageplekken of het vinden van een woning, ondersteunt de gemeente bij het aanspreken van degene die zich hieraan schuldig maakt. Vanzelfsprekend werkt de gemeente niet met dergelijke partijen samen.
 • Acceptatie van HIV. D66 zet zich in voor de maatschappelijke acceptatie en het tegengaan van uitsluiting van personen met HIV.
 • ‘Roze Loper’ in de zorg. Ook zorg- en welzijnsinstellingen moeten een veilige omgeving vormen voor LHBTIQA+-Arnhemmers. Daarom willen we een ‘Roze Loper’, een keurmerk voor LHBTI-vriendelijke zorg, voor zoveel mogelijk Arnhemse zorginstellingen.
 • Veilig sporten voor iedereen. Sport moet voor iedereen veilig zijn. Discriminatie en racisme gaan we actief tegen. Samen met de sportaanbieders in de stad zetten we in op maatregelen en activiteiten waarmee discriminatie actief wordt tegengegaan, zoals voorlichtingen en trainingen.