Aantrekkelijke wijken

De woonbehoefte van Arnhemmers verandert voortdurend. Maar het tekort op de woningmarkt maakt het doorstromen van starters- naar gezins- naar seniorenwoning steeds lastiger. Als mensen langer in een wijk kunnen blijven wonen, vergroot dit de sociale samenhang en leefbaarheid. Daarom zet D66 in op sterke en diverse wijken met veel groen, waar Arnhemmers hun hele leven kunnen blijven wonen.

Wooncarrière maken binnen je eigen wijk

Voor de binding van Arnhemmers met hun wijk is het van belang om er wooncarrière te kunnen maken. Arnhemmers moeten ouder kunnen worden in hun eigen wijk. De doorstroming van senioren uit een gezinswoning moet daarom gestimuleerd worden.

 • Een divers aanbod van starters-, gezins- en seniorenwoning vergroot de binding van Arnhemmers met hun wijk en maakt het mogelijk om wooncarrière te maken binnen je eigen wijk. Slimme combinaties en woonconcepten vergroten de leefbaarheid, zoals een seniorenwoning op de begane grond en starterswoningen op hogere verdiepingen.
 • Doorstroomcoaches moeten Arnhemmers helpen door te stromen naar de best passende woning. Zo creëren we meer ruimte voor nieuwe instroom.
 • Kostenneutraal verhuizen. D66 maakt afspraken over het kostenneutraal verhuizen van sociale huurwoningen naar appartementen om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren.
 • Afspraken over middenhuur. Arnhemmers die uit een sociale huurwoning naar een woning in het middenhuursegment verhuizen, krijgen voorrang. We maken hierover prestatieafspraken met woningcorporaties en marktpartijen. We willen dat corporaties een grotere inzet tonen om de doorstroming te verbeteren.

Sterke wijken

Leefomstandigheden in de wijk waarin je woont, bepalen in grote mate het woongenot. Daarom zet D66 volop in op sterke wijken.

 • Sociale insteek. Naar het voorbeeld van Klarendal zetten we in op een wijkaanpak met een sociale insteek. Het vernieuwen en verbeteren van Arnhem-Oost geven we prioriteit. Verplicht verhuizen uit de eigen wijk is hierbij niet acceptabel.
 • Een sterke ‘wijkeconomie’. Naast een mooie en schone wijk zetten we in op ontmoeting en recreatie. Om dit te bereiken vernieuwen en verbeteren we winkelcentra – het hart van de wijk – door woningen toe te voegen en de ontmoetingsfunctie te versterken.
 • Voorkomen van achteruitgang. We monitoren de ontwikkelingen in wijken en gaan op tijd met Arnhemmers in gesprek als een wijk het risico loopt om snel achteruit te gaan. Zo voorkomen we de noodzaak van grootschalige stadsvernieuwing.

Diverse wijken

In sommige wijken wonen veel Arnhemmers in een financieel of sociaal kwetsbare positie bij elkaar. Voor de leefbaarheid is het van belang dat hier ook voldoende verschillende groepen wonen. D66 zet in op het aantrekken van starters en meer kapitaalkrachtige gezinnen in deze wijken.

 • Diverse woningen. In wijken waar een overschot aan sociale huur bestaat, worden enkel woningen uit het middeldure of hoge segment toegevoegd. Ook overwegen we de optie om bestaande sociale huurwoningen waar nodig en mogelijk te vervangen.
 • ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’. In Arnhem-Oost experimenteren we met het loslaten van de normstelling voor sociale woningbouw. Af te stoten sociale huurwoningen kunnen vervangen worden door koopwoningen in ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’ (samen ontwikkeld door een groep kopers). Zo maken we deze wijken aantrekkelijk voor ondernemende nieuwe bewoners.
 • Voldoende sociale huur. In gebieden met weinig sociale huurwoningen moeten deze worden toegevoegd. Per saldo moet het aanbod sociale huurwoningen in de stad mee-ontwikkelen met de omvang van de doelgroep.

Een groene stad

We kiezen voor meer groen, maar vooral ook voor hoogwaardig groen. Dit is groen waarin je kunt ontspannen, waarin kinderen kunnen sporten en spelen, en dat bijdraagt aan de biodiversiteit in Arnhem. Bij het aanleggen van meer groen geven we prioriteit aan de meest versteende wijken.

 • Minder verharding. Om wateroverlast tegen te gaan, kan de gemeente eisen stellen aan hoe groen een tuin moet zijn. We vergroten de (financiële) steun voor het aanleggen van een groen dak, het aanleggen van verticaal groen, het vergroenen van de tuin en het afkoppelen van regenwater van het riool. Bij de (her)inrichting van openbare ruimtes is groen het uitgangspunt. Bestrating brengen we enkel aan waar dat nodig is voor het gebruik.
 • Groen met kwaliteit. Hoogwaardig groen wordt voor elke Arnhemmer om de hoek beschikbaar. Deze stukken groen worden goed onderhouden en sluiten aan bij de behoefte in de wijk.
 • Ook in de binnenstad. We creëren groene oases in de binnenstad.
 • Parken beschermen. De Arnhemse parken in Noord en Zuid verdienen bescherming. D66 kiest voor behoud en toekomstbestendige ontwikkeling van onze parken.
 • Jongeren betrekken bij groen. De gemeente blijft investeren in lesprogramma’s over duurzaamheid en natuur. De gemeente betrekt kinderen en jongeren daarnaast op een leerzame manier bij lokale klimaatplannen, bijvoorbeeld met een wedstrijd voor de meest duurzame wijk- en stadsplannen.