Maak stilteruimtes op Arnhemse scholen mogelijk: “Ook op school moet ruimte zijn voor gebed of afzondering” 

Stilteruimte ‘Silentium’ bij HAN University of Applied Sciences, locatie Arnhem. Beeld: D66 Arnhem

De roep van scholieren en studenten om een ruimte op school waar ze zich enkele minuten kunnen terugtrekken, klinkt steeds luider. Zo’n stilteruimte kan gebruikt worden om te bidden of om je even af te zonderen. Raadslid Wimer Heemskerk: “Scholen die deze behoefte ondersteunen, geven daarmee ook het signaal af dat leerlingen en studenten met die behoefte welkom zijn op de school.” 

Manifest stilteruimtes

Deze week overhandigde de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) samen met het ISO, JOB MBO, LAKS, STIP Studentenplatform, MSA Nederland en netwerk Ieder(in) het manifest stilteruimtes aan de Tweede Kamer. In dit manifest vragen ze aandacht voor een belangrijke ondersteuningsbehoefte van verschillende groepen scholieren en studenten: (prikkelvrije) stilteruimtes. Hierbij kan je denken aan religieuze scholieren/studenten, neurodivergente scholieren/studenten (met een neurodivergent brein zoals ADHD/ADD, dyslexie of autisme) en scholieren/studenten met een (functie)beperking en/of chronische ziekte. Deze stilteruimtes hebben zij bijvoorbeeld nodig om tot rust te komen of het gebed te verrichten. 

Inclusief en toegankelijk

Op veel scholen zijn deze stilteruimtes nog niet goed beschikbaar, stelt de LSVb. En wanneer er wel een dergelijke ruimte is, is het te vraag of deze wel voor alle scholieren en studenten inclusief en toegankelijk is. De fractie van D66 stelde hierover samen met CDA-raadslid Klaartje Koorn vragen aan het college. D66 is voorstander van zoveel mogelijk gemengde scholen. Heemskerk: “Het zou de ambitie van het college moeten zijn dat elke school in Arnhem voor alle mogelijke leerlingen een inclusieve school is. Hierbij gaat het ook om de vraag in hoeverre ons openbaar onderwijs in staat is ruimte te bieden aan leerlingen met specifieke – niet aan onderwijs gerelateerde – behoeften. Wie wil dat verschillende kinderen van allerlei achtergronden elkaar op school ontmoeten, zou stilteruimtes voor leerlingen juist moeten faciliteren.” 

In gesprek gaan

D66 is benieuwd of het college er zicht op heeft in hoeverre er op Arnhemse scholen ruimte beschikbaar is en wordt geboden om in te richten als stilteruimte. Heemskerk: “Het zou goed zijn als het college bereid is gehoor te geven aan de oproep van de LSVb. Samen met scholen en in overleg met leerlingenraden en medezeggenschapsraden, kan de gemeente zich inzetten voor de eventuele realisatie van stilteruimtes. Naast het gesprek hierover aangaan, kan de mogelijkheid tot inrichting van stilteruimtes bijvoorbeeld in het onderwijshuisvestingsplan vastgelegd worden.” 


UPDATE 26 SEPTEMBER 2023:
In een reactie op onze vragen stelt het college dat scholen zich inzetten om voor iedere leerling en student passende ondersteuning te bieden. Het college onderstreept dat Arnhem een inclusieve stad is waar alle leerlingen/studenten – ongeacht achtergrond of onderwijsbehoeften – een plek moeten kunnen krijgen op een onderwijsinstelling die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden.
 
Het college is het met ons eens dat toegang tot (prikkelarme) stilteruimtes een bijdrage kan leveren aan de inclusie en het welzijn van scholieren en studenten op onderwijsinstellingen.
In de gesprekken met schoolbesturen over het belang van inclusieve scholen, vraagt de gemeente ook aandacht voor het inrichten van (prikkelarme) stilteruimtes.
 
Het college is bereid invulling te geven aan onze oproep door het belang van stilteruimtes te agenderen in de Maatschappelijk Educatieve Agenda Arnhem waarin met schoolbesturen over thema’s als kansengelijkheid, inclusie, passend onderwijs en passende ondersteuning wordt gesproken. In het Integraal Huisvestingsplan wordt de verbetering van de fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen – waaronder ook stilteruimtes – opgenomen. De financiële consequenties worden bij de vaststelling van het IHP voorgelegd aan de raad.