Algemene beschouwingen: speech Meke Smeulders

De gemeenteraad bespreekt ieder najaar de programmabegroting voor het komende jaar. Een belangrijk onderdeel van deze bespreking is de Algemene Beschouwingen. Iedere fractievoorzitter krijgt dan vijf minuten de gelegenheid om te beschouwen, het college te bevragen en zaken mee te geven. Fractievoorzitter Meke Smeulders voerde het woord namens D66 Almere. Lees hier haar bijdrage!

Meke Smeulders:

‘Voor de D66 fractie is dit een moeilijke begroting. De begroting is sluitend, maar een aanzienlijk bedrag van 32 mln. aan kostenvermindering moet nog ingevuld worden. Ook wij hadden natuurlijk graag gezien dat de zogenaamde taakstelling én kostenbesparing op de jeugdzorg al waren ingevuld. Nu ligt er een uitdaging in de maand december om de begroting écht sluitend te maken.

Daarmee kom ik ook op de jeugdzorg. Afgelopen januari sprak ik tijdens een bespreking over de enorme stijging van de kosten van de jeugdzorg. Als raad kiezen we hier niet bewust voor. Sterker nog; we weten niet waar het geld aan besteed wordt. Nu, zo’n 9 maanden later, zou ik deze inbreng letterlijk kunnen herhalen. Met één verschil: in deze maanden zijn de kosten met nog eens 20 mln. gestegen. Het mag duidelijk zijn dat dit niet langer kan.  We zien dan ook erg uit naar de invulling van de kostenbeperking van 15 mln.

We zien dat een eerste stap is gezet om de doelen in de begroting duidelijker en concreter te maken. Dit naar aanleiding van een motie van D66: “maak verantwoording concreet”. We zijn er nog niet en missen bijvoorbeeld nog effectindicatoren voor alle onderwerpen, maar complimenten voor deze eerste zet. We zijn benieuwd naar verdere stappen in de Programmarekening en volgende begroting.
Positief is dat voor de WMO de bezuinigingsdoelstelling meer dan behaald is, onder andere door bij de herindicaties goed te kijken of klanten bij de WMO of de WLZ thuis horen. Dit is een enorme klus geweest en dat mag ook genoemd worden.

Heel blij zijn we met het agendavoorstel Aanvalsplan woningbouw, naar aanleiding van een motie van meerdere partijen. Het is echt nodig dat extra stappen worden gezet om te bouwen waar dat kan en zo snel als dat kan. Dit is geen eenvoudige opgave, maar we zijn aan de stad verplicht om te doen wat we kunnen én waar nodig keuzes te maken en creatief te zijn. Goed dat we als raad die keuzes gaan maken. Mooi dat er in het voorstel aandacht is voor sociale huur, waar een enorme druk op ligt, maar ook het middensegment dat op dit moment vast loopt.   

Ook positief vinden wij de extra budgetten voor het dagelijks én groot onderhoud. Hiermee maken en houden we de stad fijn om in te leven. Een zorgpunt voor D66 zijn wel de schoolgebouwen. Veel gebouwen zijn echt aan vervanging of renovatie toe. Dit maakt deze gebouwen niet alleen slecht om in te werken en leren. De slechte isolatie leidt ook tot hoge energiekosten. Geld dat niet uitgegeven kan worden aan goed onderwijs.

De begroting laat ook zien dat we gelijke kansen serieus nemen, met bijvoorbeeld extra middelen om armoede tegen te gaan en een groter taalaanbod. Het is al vele malen aangetoond dat armoede en laaggeletterdheid, naast eenzaamheid en echtscheidingen oorzaak zijn van ernstige mentale en gezondheidsproblemen. Goed om hier op in te zetten. Om ook voor de toekomst gelijke kansen te creëren en te behouden is het prachtig dat we met de regiodeal mooie nieuwe verbindingen kunnen maken tussen onderwijs in al haar breedte, het bedrijfsleven en de gemeente (bijv laboratorium Alfen). Daarnaast blijven we inzetten op goede, levendige centra in Haven, Buiten en het Stadshart en voorzieningen in de stad.

Zo houden we onze stad fijn om in te leven, nu en in de toekomst.’

Kijk hier de bijdrage van D66-fractievoorzitter Meke Smeulders terug

Beeld: D66