Ondernemende stad

Almere groeit hard. Met inwoners en, voor de coronacrisis, ook met banen. We realiseerden zelfs een banenrecord: nooit eerder waren er zoveel banen in Almere. D66 wil werken aan verdere banengroei. Juist nu. Door corona zijn veel mensen hun baan verloren, bijvoorbeeld Almeerders die werkten op Schiphol. En we zijn door Corona versneld steeds digitaler gaan werken. Technologie neemt in toenemende mate delen van het werk over, met banenverlies tot gevolg. Toch zien wij kansen als het gaat om het creëren van nieuwe banen.

Digitale transformatie en werk

De coronacrisis heeft de digitale transformatie van de samenleving versneld. Dit biedt kansen, bijvoorbeeld voor nieuwe startups of voor flexibeler werken. D66 wil dat iedereen profiteert van de digitalisering en de mogelijkheden voor Almere maximaal benutten. Wij willen een economisch beleid dat start-ups en scale-ups ondersteunt, samen met marktpartijen, om Almere verder te ontwikkelen tot een data gedreven smart city. Het midden en kleinbedrijf is de ruggengraat van onze lokale economie, wij willen dat met name het MKB optimaal ondersteund wordt bij de digitale transformatie en het benutten van kansen.

Tegelijkertijd heeft de coronacrisis kansenongelijkheid inzichtelijk gemaakt. Sommige sectoren hebben harde klappen gehad door corona met banenverlies tot gevolg. En waar een deel thuis kon doorwerken/leren/vergaderen, was dit voor anderen simpelweg geen optie. Bijvoorbeeld door het soort werk, of door het ontbreken van een geschikte thuiswerkplek. D66 wil deze ongelijkheid terugdringen. D66 wil mensen stimuleren om zich om te scholen naar de beroepen van de toekomst.

Werkgevers in bijvoorbeeld de ICT, de energietransitie en de circulaire economie vinden het lastig om personeel te vinden, daar moeten we nu op inspelen. Daarom moet Almere programma’s opzetten waarmee werknemers zowel op de werkvloer als tijdens periodes van werkloosheid zich verder kunnen ontwikkelen en bijscholen. De gemeente creëert geen banen, maar kan wel stimuleren en faciliteren dat bedrijven starten, zich vestigen en groeien in Almere. Verder wil D66 dat mensen die minder profiteren van digitalisering zoals kinderen uit kwetsbare gezinnen of ouderen extra steun krijgen. Onderwijs wordt fysiek gegeven, tenzij digitaal bewezen waarde toevoegt, en ouderen kunnen laagdrempelig hulp krijgen bij hun (digitale) vraagstukken. Op die manier werken we aan een toekomst waarin innovatie hand in hand gaat met kansengelijkheid.

Het gebruik van technologie en het beheren van data wordt steeds belangrijker voor de gemeente. D66 wil dat technologie en databeheer een kerntaak wordt van één van de leden van het college. Data is open, tenzij er zwaarwegende belangen zijn. We vormen een visie op wat algoritmes van de gemeente wel en niet mogen bepalen en elke Almeerder heeft recht op inzicht in hoe besluiten genomen worden. Extra aandacht voor digitale criminaliteit is essentieel en valt ook binnen de technologie en data portefeuille. 

 • Een economisch beleid dat start-ups en scale-ups ondersteunt
 • Ondersteuning voor het MKB bij digitale transformatie
 • Mensen stimuleren om zich om te scholen naar de beroepen van de toekomst
 • Programma’s opzetten waarmee werknemers zowel op de werkvloer als tijdens periodes van werkloosheid zich verder kunnen ontwikkelen en bijscholen
 • Gemeente stimuleert en faciliteert dat bedrijven starten, zich vestigen en groeien in Almere
 • (Digitale) Kansenongelijkheid tegen gaan door ondersteuning voor ouderen in digitale zaken en fysiek onderwijs
 • Technologie en databeheer een kerntaak van een collegelid met aandacht voor digitale criminaliteit

Almere: de slimme stad

D66 ziet kansen in het verder digitaliseren van de gemeente. De introductie van 5G en het Internet Of Things kunnen ervoor zorgen dat de gemeente haar taken efficiënter uitvoert. Sensoren kunnen informatie doorgeven over de status van bruggen, verkeersstromen, ondergrondse afvalcontainers, etc. Algoritmes kunnen bijvoorbeeld afvalverzameling verbeteren door voorspellingen te baseren op actuele data en hierdoor een betere benutting van middelen en dus kost efficiëntie mogelijk maken. Bij infrastructurele beslissingen moet nagedacht worden over de toekomstige digitale mogelijkheden en de daaraan verbonden randvoorwaarden. Denk aan het inrichten van het elektriciteitsnet op de bevolkingsgroei, anticiperen op zelfrijdende (deel) voertuigen of eerder toen Almere de eerste gemeente in Nederland die volledig op glasvezel overging was.

Digitalisering betekent niet alleen een goed glasvezelnetwerk, ook een betrouwbaar elektriciteit netwerk is evenzo belangrijk. Met de verwachte bevolkingsgroei en het toenemende lokale gebruik en opwekking van elektriciteit zullen wij maatregelen moeten nemen om stabiele, klimaat neutrale, levering mogelijk te maken. Nieuwe en oude wijken moeten hiervoor ingericht worden met mogelijkheden voor startups en geschikte faciliteiten door de gehele stad.

Digitalisering en stadslandbouw gaan ook hand in hand. Infrastructuur kan beter gemonitord worden. Wij kunnen gaan anticiperen op zelfrijdende deel-voertuigen en toekomstige verbetermogelijkheden in het OV door experimenten naar de stad te halen. Almere heeft de afgelopen jaren een goede basis gelegd in de ICT-Tech sector. Die basis willen we versterken en uitbreiden en dan vooral als het gaat om de (energie)transitie. Daar liggen kansen voor Almere.

Met de Floriade laat Almere de groene stad van de toekomst zien. We laten zien dat we voorop lopen in de ontwikkeling naar een klimaat neutrale stad en maken daarbij gebruik van steeds slimmere technieken. Juist hier liggen kansen voor banengroei en D66 wil dat volop aanjagen.

 • Verder digitaliseren om te zorgen dat de gemeente haar taken efficiënter uitvoert
 • Extra aandacht voor een betrouwbaar elektriciteit netwerk
 • Almere heeft de afgelopen jaren een goede basis gelegd in de ICT-Tech sector. Die basis willen we versterken en uitbreiden en dan vooral als het gaat om de (energie)transitie
 • Met de Floriade laat Almere de groene stad van de toekomst zien

Circulair, groen en innovatief

Ook in de circulaire economie hebben we een mooie basis gelegd. Het Praktijk Innovatiecentrum Circulaire Economie (PRICE) is hier een mooi voorbeeld van en moet de kans krijgen om zichzelf waar te maken. Het is tijd om echt werk te maken van de circulaire economie.

De logistieke sector weet Almere te vinden vanwege de centrale ligging en ruimte. Deze sector heeft echter ook een tegenkant. Een logistiek bedrijf neemt veel ruimte in beslag, ’verdozing’ van de omgeving dreigt én het aantal (goede) banen is, gezien de ruimte, vaak beperkt. Op Stichtse Kant is ruimte geboden aan de logistieke sector. Mocht er vraag zijn naar een tweede locatie voor logistiek dan kan dat wat D66 betreft alleen onder een aantal voorwaarden, waaronder voldoende (goede) banen in vergelijking met andere sectoren waar Almere zich op richt, een goede inpassing in de ruimte, gebruik van zonnepanelen en opvang van regenwater. Ook met de logistieke bedrijven die al in Almere zijn gevestigd kijkt de gemeente hoe deze grote blokken groener en duurzamer kunnen worden.

Ook aan de komst van datacenters verbinden we voorwaarden. We zijn niet voor de zogenaamde hyperscales (datacenters voor één techreus). Deze hyperscales bieden geen regionale of zelfs landelijke voordelen. De ruimte in Nederland is beperkt en die moeten we heel bewust benutten. Datacenters die diensten verlenen aan bedrijven in de regio (of het land) kunnen zich vestigen in Almere, maar wel met strenge voorwaarden, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en banen voor Almeerders. Denk aan gesloten koelsystemen, gebruik van restwarmte, opvang van regenwater en inpassing in het landschap. Almere en Zeewolde zijn aangewezen als mogelijke locatie voor een cluster van datacenters; een zogenaamd hyperconnectiviteitshub. Dit kan zeker voordelen bieden voor de stad. We willen wel alle voorwaarden eerst goed ingevuld zien. 

Innovatie krijgt ruim baan. In speciale innovatiehubs brengen we startups met innovatieve ideeën samen met studenten, ervaren bedrijven en opleidingen. Een incubator helpt startups met vraagstukken rond bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van hun ideeën en financiering. Zo blijven we als stad vooroplopen en maken we optimaal gebruik van de kansen voor banengroei.

De Floriade biedt ook kansen voor bestaande ondernemers. D66 wil dat de Floriade waar mogelijk diensten en producten afneemt van Almeerse en Flevolandse ondernemers. De toeristische sector, de horeca en winkeliers hebben tijdens Corona harde klappen gekregen. Gelukkig staan we aan de vooravond van een groot evenement dat miljoenen bezoekers naar onze stad zal trekken. We kunnen met elkaar laten zien wat onze mooie stad allemaal te bieden heeft, zodat de bezoekers van de Floriade vaker terugkomen.

 • Het Praktijk Innovatiecentrum Circulaire Economie (PRICE) moet de kans krijgen zichzelf waar te maken
 • Een tweede locatie voor logistiek kan alleen onder een aantal voorwaarden in overweging genomen worden
 • Strikte voorwaarden voor komst datacentra
 • In speciale innovatiehubs brengen we startups met innovatieve ideeën samen met studenten, ervaren bedrijven en opleidingen
 • D66 wil dat de Floriade waar mogelijk diensten en producten afneemt van Almeerse en Flevolandse ondernemers

Toerisme en recreatie

In het gebied rond de lepelaarsplassen, Blocq van Kuffeler en de Oostvaardersplassen ligt een prachtige kans om toeristen naar Almere te trekken. Daar kan het verhaal verteld worden over het ontstaan van Almere, genoten worden van de bijzondere natuur en (recreatie op) het water. Zeker als de Markerwadden worden uitgebreid en de Oostvaardersoevers worden gerealiseerd biedt dit gebied mooie kansen. Dat moeten we volop faciliteren.

Ook de architectuur en landschapskunst zijn goede trekkers voor toerisme in Almere. Almere kan meeliften op de populariteit van Amsterdam onder toerisme. Hierbij moet wel goed gekeken worden naar manieren om de toeristen niet alleen in Almere te laten overnachten, maar ook te laten verblijven en recreëren.

Op dit moment gaat één derde van de toeristenbelasting terug naar de sector. Wat D66 betreft gebruiken we alle inkomsten van deze belasting aan zaken die ten goede komen aan het aantrekken van structureel meer bezoekers naar de stad.

 • Natuur, architectuur en landschapskunst zijn goede trekkers voor toerisme in Almere
 • Toeristenbelasting moet volledig ingezet worden om de stad nóg aantrekkelijker te maken

Sekswerk

Sekswerkers willen in vrijheid, veiligheid en gezondheid kunnen werken. De afgelopen 20 jaar is het aantal legale werkplekken voor sekswerkers landelijk gehalveerd. Ook in Almere zijn er op dit moment weinig plekken waar legaal sekswerk mogelijk is. In gesprek met de sector willen wij actief nieuwe legale werkplekken mogelijk maken en beter inspelen op de veranderende markt en behoeftes in de seksbranche. Sekswerkers die thuiswerken durven nu vaak geen aangifte te doen van geweld, omdat huisuitzetting kan volgen. Dit is wat D66 betreft onacceptabel. Naar voorbeeld van gemeente Lelystad willen we kijken naar een erkenningsmodel voor thuiswerkende sekswerkers. 

 • Samen met de sector faciliteren van legale werkplekken voor sekswerkers
 • Een erkenningsmodel voor thuiswerkende sekswerkers

Levendige stadscentra

D66 wil de centra in de stad versterken. Het fonds stedelijke vernieuwing dat in 2018, mede dankzij D66, is geïntroduceerd moet in stand blijven. Hiermee maken we namelijk ieder jaar geld vrij om de delen van de stad aan te pakken. Komende jaren moeten de projecten in Haven en Buiten afgemaakt worden. Daarnaast worden de bedrijventerreinen in de komende jaren verbeterd.

Doordat we steeds meer online winkelen, staan de stadscentra onder druk. Ook dat is door Corona versneld. Daarom zet D66 in op het toevoegen en mixen van functies in de centra. We voegen woningen toe, zodat de centra meer bezoekers krijgen uit de omgeving. En we zien kansen voor een mix met horeca, broedplaatsen, cultuur en ontmoetingsplekken. Zo houden we onze centra levendig en aantrekkelijk. De verruiming van de terrassen die in coronatijd tijdelijk mogelijk is gemaakt, wordt wat D66 betreft definitief. Met de campus komen er meer (internationale) studenten wonen in de stad. Met broedplaatsen, innovatiehubs én een levendig stadscentrum met goede woonmogelijkheden willen we dat studenten blijven in onze stad, hier gaan werken of een bedrijf(je) starten.

Veel toekomstige bouwgronden in centra worden tot die tijd gebruikt als parkeervoorziening. In het stadshart leidt dit tot problemen; de tijdelijke parkeergelden zijn ingeboekt als structurele inkomsten. Dit houdt in dat er een tekort in de begroting ontstaat zodra je deze gronden wilt ontwikkelen. Door deze tekorten is het moeilijk om met financieel aantrekkelijke plannen te komen en zo wordt de verdere ontwikkeling van ons stadshart tegengehouden. D66 wil dit probleem aanpakken. De eerste stap is inventariseren voor welke gronden dit probleem geldt en hoe groot het gat in de begroting is als je deze parkeeropbrengsten weghaalt. Wat D66 betreft is het een optie om dit op te lossen binnen het parkeerbedrijf; hierdoor zouden de parkeertarieven in stad omhoog gaan. Voorwaarde hiervoor wel is dat de bestaande parkeervoorzieningen op hoog niveau onderhouden worden. Deze zijn immers het eerste wat veel bezoekers zien en moeten schoon, heel en vrij van onkruid zijn.

 • Het fonds stedelijke vernieuwing moet in stand blijven
 • Inzet op het toevoegen en mixen van functies voor vitale centra
 • Verruiming van de terrassen die in coronatijd tijdelijk mogelijk is gemaakt, wordt wat D66 betreft definitief
 • Het probleem van structureel ingeboekte parkeergelden belemmert de ontwikkeling van stadscentra en moet worden aangepakt

Organisatie met slagkracht

Het Ondernemersplein moet de plek in het stadhuis zijn waar een ondernemer alle zaken kan vinden die nodig zijn om te ondernemen in Almere. In de afgelopen periode zijn er flinke stappen gezet. Tegelijkertijd heeft corona de organisatie gedwongen om zaken totaal anders aan te pakken. De goede initiatieven als webinars die je vanaf je eigen keukentafel kunt volgen, moeten blijven. Het fysieke plein in het stadhuis wordt echter ook weer verder ontwikkeld. Tijdens de laatste bezuinigingen is ervoor gekozen om een aantal nieuwe FTE’s niet in te vullen op de afdeling van economische zaken. Dit was op dat moment logisch, maar moet wel teruggedraaid worden. Het is en blijft belangrijk dat Almere zich inzet voor meer en sterke werkgelegenheid in de stad. De acquisitie van nieuwe bedrijven naar Almere blijft daarom een punt van aandacht en inzet. Almere City Marketing (ACM) heeft hierbij een belangrijke taak te vervullen.

Het is erg moeilijk om een festival of evenement in Almere te organiseren. De evenementenkalender maakt het voor kleine ondernemingen erg moeilijk en onoverzichtelijk om iets van de grond te krijgen. Daarom wordt deze kalender alleen nog maar ingezet voor grote evenementen waar meer dan duizend mensen op af komen. Voor kleine ondernemers en bewoners wordt een aparte, eenvoudige procedure opgezet met een duidelijk aanspreekpunt binnen de organisatie. Ook wordt er een apart budget opgezet om deze initiatieven eventueel deels te subsidiëren met duidelijke voorwaarden. Hierbij is aandacht voor een logische verdeling over de stad. ACM heeft in deze geen rol meer te spelen; zij concentreert zich alleen nog op evenementen met regionale aantrekkingskracht zoals het Bevrijdingsfestival, Koningsdag en het Havenfestival. Het ‘shoppen’ bij verschillende gemeentelijke afdelingen voor losse subsidies moet over zijn.

 • Bezuiniging op mankracht afdeling Economische Zaken moet worden teruggedraaid
 • Evenementenkalender alleen nog voor grote evenementen; kleine evenementen van lokale ondernemers en organisaties moet simpeler
 • Apart budget voor kleinschalige evenementen
 • Almere City Marketing concentreert zich alleen nog op evenementen met regionale aantrekkingskracht zoals het Bevrijdingsfestival, Koningsdag en het Havenfestival
 • Het ‘shoppen’ bij verschillende gemeentelijke afdelingen voor losse subsidies moet over zijn