Veilige stad

Almere is een veilige stad. Vergeleken met de andere grote steden in Nederland doen we het goed. De criminaliteitscijfers dalen in Almere harder dan elders. Er wordt dus continu vooruitgang geboekt. De verbeterde veiligheid in Almere is tot stand gekomen dankzij een jarenlange, stringente aanpak op preventie én repressie, waarbij de inbreng van de Almeerse inwoners zelf een belangrijke rol vervulde. D66 Almere wil deze tendens graag vasthouden.

Ondanks de feitelijke positieve ontwikkeling voelen de inwoners van Almere zich minder veilig dan op basis van de vastgestelde veiligheid mogelijk zou zijn. Je veilig voelen is echter net zo wezenlijk voor mensen als veilig zijn. Dat moet dus beter.

Meer mankracht

Steeds meer mensen wonen in Almere. De stad groeit hard en zal ook blijven groeien. Tegelijkertijd is het aantal FTE bij de Gemeente, Team Veiligheid, Openbaar Ministerie en Brandweer sinds 2012 niet meegegroeid: Dit is en blijft een punt van aandacht. De gemeente moet duidelijke afspraken maken met het Rijk om bijvoorbeeld de politie en Bijzondere Opsporingsambtenaren op kracht te brengen. Hierdoor krijgt de gemeente ruimte om meer aspecten aan te pakken. De onderhandelingen over het nieuw te ontwikkelen stadsdeel Pampus lijkt hier een logisch moment voor.

We hebben een sterk team van boa’s in Almere. Deze mensen kennen de buurt en hun pappenheimers. Ze verrichten goed werk door mensen aan te spreken en problemen op te lossen. D66 is voorstander van het gebruik van bodycams. Wapenstokken en peperspray horen, wat D66 betreft, echter niet in de uitrusting van boa’s. Eerder moet er goed gekeken worden naar de werkzaamheden van de boa’s: het tekort aan politiemensen mag niet leiden tot een uitbreiding van de werkzaamheden van de boa’s.

Naast de zichtbaarheid van mensen van toezicht en handhaving speelt het gebruik en de verwerking van data een steeds belangrijkere rol. Om ondermijning goed aan te kunnen pakken, dreigingen en onrust via social media op te speuren en andere zaken aan te pakken is ook (extra) mankracht nodig. Dit kan de gemeente zelf doen. Bij het analyseren en gebruik van data blijft het altijd van belang om duidelijk te maken waar de grenzen liggen met betrekking tot privacy. De raad moet betrokken worden bij dergelijke kaders.

 • De gemeente moet duidelijke afspraken maken met het Rijk over meer politie en Bijzondere Opsporingsambtenaren
 • Zet boa’s effectief in, maar laat hen niet de werkzaamheden van de politie overnemen door tekorten daar
 • Meer mankracht voor aanpak ondermijning, onrust via social media op te speuren en andere zaken
 • Duidelijke kaders om privacy Almeerders te waarborgen

Veiligheidsgevoel

Schoon, heel en veilig blijft een belangrijk uitgangspunt voor het beleven van veiligheid in de stad. Een nette omgeving draagt bij aan de vermindering van criminaliteit, vandalisme en overlast. Zwerfafval, scheve stoeptegels, groen dat niet op orde is, onveilige verkeerssituaties en het gebrek aan cohesie in de wijk versterken het gevoel van onveiligheid. De fysieke aanwezigheid van wijkagenten draagt ook bij aan het gevoel van veiligheid. Camera’s kunnen in specifieke gevallen helpen maar zijn geen oplossing op zich. In veel buurten in onze stad zijn Whatsappgroepen en Buurtwachten actief. Dit is een mooie ontwikkeling, maar een belangrijke voorwaarde is dat de gemeente betrokken is. D66 Almere is voorstander van de inzet van jeugd-wijkagenten. Wijkagenten moeten weer de tijd krijgen om hun rol als aanspreekpunt in de wijk te vervullen.

D66 wil dat iedereen zich veilig voelt in Almere. Dat betekent dat wij volop willen inzetten op preventie en een voorlichtingsaanpak met betrekking tot pesten en intimidatie. D66 Almere ondersteunt de huidige aanpak waarbij de politie een goede informatiepositie heeft en zijn netwerkpartners snel weet te vinden als er ingegrepen moet worden. Verder blijven wij aandacht geven aan het zo veilig mogelijk maken van de openbare ruimte, met name ook in het donker. Denk hierbij aan uitgaanscentra in de stadsdelen en aan afgelegen fietsroutes. D66 wil dat Almere, net als Amsterdam, een Regenboog Veiligheidsalliantie sluit met relevante partijen. Het doel van een dergelijke alliantie is de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de regenbooggemeenschap te vergroten. De vrijheid om jezelf te zijn mag niet onder druk staan.

De straatcultuur beïnvloedt de schoolcultuur. Ernstige incidenten van intimidatie, afpersing en dergelijke moeten bespreekbaar zijn door nauwe samenwerking tussen schoolbesturen en de gemeente, OM en politie. D66 Almere ondersteunt de huidige strategie waarbij meer jaarlijkse bijeenkomsten plaatsvinden om veiligheidsvraagstukken in en om de school met de besturen te bespreken. Almere heeft een jonge populatie, dit betekent dat wij in Almere intensieve aandacht en capaciteit nodig hebben voor veiligheid en preventie onder jongeren. Wij steunen de Persoons Gebonden Aanpak 18-minners, als instrument ter voorkoming van overlast of herhaling van criminaliteit.

 • Schoon, heel en veilig blijft een belangrijk uitgangspunt voor het beleven van veiligheid in de stad
 • Fysieke aanwezigheid van wijkagenten en tijd om hun rol als aanspreekpunt in de wijk te vervullen
 • Voor inzet van jeugd-wijkagenten
 • Intensieve aandacht en capaciteit voor veiligheid en preventie onder jongeren

Privacy en digitalisering

De verdergaande digitalisering van onze samenleving kent ook haar keerzijdes. Het gebruik van algoritmen door de lokale overheid moet niet leiden tot discriminatie, bijvoorbeeld als de overheid fraude wil opsporen. Dit is uit den boze. Het moet duidelijk zijn bij lokale bestuurders en raadsleden welke algoritmes worden toegepast, dit vereist ook een goede digitale kennis onder deze groepen.

De politie moet voldoende middelen (Kennis, FTE en financiële) hebben voor het beschermen van burgers tegen digitale bedreigingen. Het gebruik van camera’s met sensoren voor gezichtsherkenning mogen niet zomaar worden toegepast. De gemeente moet borgen dat er voldoende kennis en middelen zijn om de data van burgers te beschermen en externe bedreigingen te kunnen mitigeren. We verwachten een zorgvuldige afweging tussen privacy en veiligheid bij het inzetten van cameratoezicht. Wat D66 Almere betreft worden camera’s altijd doelgericht, tijdelijk en proportioneel ingezet.

 • Duidelijkheid over algoritmes
 • Geen discriminerende algoritmes
 • Het gebruik van camera’s met sensoren voor gezichtsherkenning mogen niet zomaar worden toegepast