Lerende stad

D66 investeert in kansen voor iedereen. Ieder mens verdient het om zichzelf te ontwikkelen en te leren. D66 Almere is een groot voorstander van een doorgaande leerlijn van 0 tot 18 jaar. Het moet in de stad makkelijk zijn om van de ene opleidingsfase naar de andere door te stromen. En leren, dat doen we levenslang. Voor D66 is onderwijs het fundament en dé motor voor een volwaardige deelname aan de Almeerse samenleving. Slimme oplossingen en anders denken zijn nodig om dit fundament steviger te maken.

Verbind de voorschool met het basisonderwijs

D66 maakt zich sterk voor nauwe samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs en is voorstander van Kindcentra, zoals eerder ontwikkeld in Poort, Nobelhorst en De Velden. In het bijzonder op die plekken waar voor- en vroegschoolse educatie de kansenongelijkheid tegengaat. Er is nauwe samenwerking tussen de kinderopvang, de scholen en de buitenschoolse activiteiten die worden georganiseerd. Zo kunnen kinderen zich naast het onderwijs verder ontwikkelen op het gebied van sport, cultuur en natuur. Dit willen we realiseren door nauwe samenwerkingen tussen scholen, ondersteuning, zorg, voor- en naschoolse opvang, sport- en cultuurinstellingen en welzijnswerk te stimuleren. Dit komt de ontwikkeling van het kind ten goede en geeft de school de mogelijkheid om te fungeren als ontmoetingsplaats in de buurt.

 • Voor meer Kindcentra
 • Voor een nauwe samenwerking tussen kinderopvang, basisonderwijs, sport- en cultuurinstellingen en welzijnswerk

Een kansrijke start voor de allerjongsten

D66 investeert in kansen en dit begint bij de allerjongsten. De ontwikkeling van Kindcentra is hierbij essentieel, omdat kinderen hier van 0 tot 12 jaar terecht kunnen. Wij willen dat alle kinderen op deze manier toegang krijgen tot voorzieningen, ook als ze nog niet naar school hoeven. Zo zorgen we er voor dat ieder kind met een volwaardige woordenschat start op de basisschool. Zo kunnen zij in de basisschool aan de slag met begrijpend lezen, woordenschat, rekenvaardigheid en hun werkhouding. Dit betekent wel dat er voldoende professionele begeleiding aanwezig moet zijn bij de vroegschoolse opvang om dit doel te kunnen bereiken. D66 wil dit mogelijk maken.

 • Kinderen moeten vanaf hun eerste levensjaar toegang hebben tot voorzieningen om zo een optimale start te krijgen

Stimulering en waardering van onderwijs in Almere

Onze leerkrachten en ondersteunend onderwijspersoneel verdienen alle aandacht en waardering. Ook het onderwijsveld zelf als aantrekkelijke werkplek willen we in de komende raadsperiode flink faciliteren. Wij willen een positieve stimulans geven aan de kwaliteit van het Almeerse onderwijs en daarom zetten we ons in om de komende raadsperiode Almere Onderwijsstad van het Jaar te laten zijn. Het doel hiervan is naast de waardering voor iedereen die werkt in het onderwijs, landelijk extra aandacht te genereren voor het onderwijs in onze stad.

 • Almere wordt Onderwijsstad van het Jaar

Werk aan moderne en aantrekkelijke onderwijshuisvesting

Investeren in goede en moderne onderwijshuisvesting is cruciaal. In Almere zijn door de jaren heen meerdere scholen gebouwd die meer functies hebben dan enkel het onderwijs. Bekende voorbeelden hiervan zijn Sterrenschool De Ruimte in Almere Poort, IKC de Aquamarijn in Almere Haven en Het Universum in Nobelhorst. Deze drie scholen cq. kindcentra zijn gerealiseerd op initiatief van D66. Deze scholen zijn rijker gebouwd en ingericht dan andere scholen. Zo is er meer oppervlakte en daarmee ruimte voor zorg, de kinderopvang en een BSO. Prachtig en innovatief gebouwde onderwijsgebouwen met een multifunctioneel karakter bieden een school daarnaast ook een toekomst. Als de demografie in een wijk verandert, omdat bijvoorbeeld basisschoolkinderen ouder worden, kan een schoolgebouw duurzaam gebruikt worden, bijvoorbeeld als buurthuis.

D66 Almere ziet de ontwikkeling dat onderwijs steeds meer verstrengeld raakt met ondersteuning, zorg en buitenschoolse activiteiten. Wij zijn voorstander van een langdurige samenwerking met relevante partners zoals het Juridisch loket, Zorggroep Almere, VMCA, de nieuwe bibliotheek en kinderdagverblijven die permanente ruimten in schoolgebouwen kunnen huren. Het is nodig dat hier een meerjarige visie op komt. D66 heeft deze visie en wil deze in de praktijk brengen.

 • Goede en moderne onderwijshuisvesting is cruciaal
 • Schoolgebouwen kunnen multifunctioneel gebruikt worden en een belangrijke ontmoetingsfunctie in de wijk bekleden
 • Er komt een meerjarige visie over de beste inzet van schoolgebouwen

Gezondheid als onderdeel van het onderwijs voor alle kinderen

D66 gelooft in Gezonde Scholen, want op gezonde scholen zitten gezondere leerlingen. Zo heeft de Gezonde School een plek gekregen in de Voedselstrategie van Almere, die van 2021 tot 2025 een ideale voedingsbodem biedt voor een aantrekkelijke voedselstad voor alle inwoners, voedselproducenten en leerlingen. Gezonde leerlingen presteren beter. Een Gezonde School werkt aan een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving voor de leerlingen. Het gaat om voeding, bewegen en welzijn, maar ook om relaties, seksualiteit en de preventie van roken en drugs. Almere kent momenteel 13 Gezonde Scholen. Wij stimuleren scholen om ook een Gezonde School te worden en deel te nemen aan ‘Gezonde jeugd in een gezonde stad’.

D66 Almere vindt het belangrijk dat jonge kinderen gezond opgroeien. Wij richten ons op een gezond gewicht en gezonde kindcentra. Wij stimuleren kinderdagverblijven en basisscholen om gezond eten te introduceren. Almere heeft ambities op het gebied van het thema Gezonde School. Voor D66 is dit belangrijk. Wij zullen blijvend stimuleren dat scholen samen met ketenpartners, ondersteund door de gemeente, hier aandacht aan besteden.

Het programma Gezond in Almere wordt gecontinueerd en hiervoor worden financiële middelen beschikbaar gesteld. Het stimuleren van scholen om leerlingen een gezonde lunch uit te reiken is hier onderdeel van. Als onderdeel van een pilot richt de gemeente op korte termijn een fonds in waaruit docenten lunches kunnen financieren voor leerlingen. Hier mag geen stigmatiserende werking vanuit gaan. Dit sluit aan op landelijke D66 plan om elk kind het recht op een gezonde lunch en fruit te geven.

 • Scholen worden gestimuleerd om ook een Gezonde School te worden en deel te nemen aan ‘Gezonde jeugd in een gezonde stad’
 • Kinderdagverblijven en basisscholen worden gestimuleerd om gezond eten te introduceren
 • Als onderdeel van een pilot richt de gemeente op korte termijn een fonds in waaruit docenten lunches kunnen financieren voor leerlingen

Vergroot de belevingswereld voor kinderen

Leerlingen die het niet vanuit huis meekrijgen om kennis te maken met andere vakken in het onderwijs zoals kunst, cultuur, creatieve vorming, sport of maatschappelijke vorming moeten de mogelijkheid hebben deze kennis op te doen op een zomerschool of weekendschool. Dit biedt leerlingen toekomstperspectief, vergroot hun zelfvertrouwen en verbindt ze met de samenleving. Met Weekendscholen maken leerlingen kennis met uiteenlopende vakgebieden uit de wereld van cultuur, wetenschap en maatschappij. Dat draagt bij aan een bredere kijk op de wereld, zowel in Almere als daarbuiten. D66 gunt alle kinderen deze rijke ervaring. Een wereld waar ze anders minder snel mee in aanraking komen. Wie op jonge leeftijd mee mag doen in de maatschappij groeit op om daar later ook een positieve rol in te spelen. D66 Almere ondersteunt initiatieven van basisscholen om met het programma van een weekendschool aan de slag gaan. Dit doen we door structurele subsidie beschikbaar te stellen voor weekend- en zomerscholen.

 • Leerlingen moeten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan een zomerschool of weekendschool

Conciërges zijn dé spil in de scholen

Al vele jaren pleit D66 Almere voor het aannemen van conciërges op alle scholen in Almere. Geen wonder dat dit een vast deel uitmaakt van ons verkiezingsprogramma. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: conciërges zijn onmisbaar op de scholen, ze vormen een belangrijke steunpilaar voor de leerlingen én de docenten. Van het lampje vervangen tot het bieden van een luisterend oor of troostende schouder: conciërges zijn de spil.

We willen dat er op iedere school in Almere, zowel in het basisonderwijs als op het voortgezet onderwijs een conciërge wordt aangesteld. Deze draagt mee zorg voor een veilig klimaat en ontzorgt de leerkracht. Hierdoor kunnen leerkrachten meer tijd besteden aan hun onderwijstaken. D66 zal voortvarend aan de slag gaan om te bewerkstelligen dat mensen die lastig aan een baan kunnen komen, worden aangesteld als conciërge.

 • D66 wil dat er op iedere school in Almere, zowel in het basisonderwijs als op het voortgezet onderwijs een conciërge wordt aangesteld

Versterk de lees- en taalvaardigheid bij kinderen

De taalvaardigheid van leerlingen in zowel het basisonderwijs als voortgezet onderwijs in Almere verdient alle aandacht. Het gaat hierbij om de woordenschat en begrijpend lezen, maar ook aandacht voor het voorlezen is hierbij essentieel. D66 pleit ervoor om vroegtijdig taalachterstanden bij kinderen in kaart te brengen en vervolgens een programma te ontwikkelen om deze taalachterstand in te halen.

Voor scholen die extra willen investeren in de taalvaardigheid van de leerlingen wordt een subsidie beschikbaar gesteld. Deze subsidie wordt als impuls gebruikt voor projecten die scholieren ondersteunen in de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en om laaggeletterdheid bij leerlingen tegen te gaan. In de vorige raadsperiode heeft D66 zich meerdere keren druk gemaakt om de achterblijvende taalvaardigheid. Diverse moties zijn er ingediend om dit probleem aan te pakken. Wij blijven dit onderwerp nauwlettend volgen.

 • Voor scholen die extra willen investeren in de taalvaardigheid van de leerlingen wordt een subsidie beschikbaar gesteld

Passend onderwijs, schep ruimte voor ieder kind

D66 vindt passend onderwijs in Almere belangrijk. Kinderen met behoefte aan extra aandacht en ondersteuning verdienen onze aandacht.

Onderwijs moet toegankelijk zijn, voor ieder kind. Indien een leerling extra hulp nodig heeft op school is het van belang dat daar de juiste hulp voor geboden kan worden. De schoolbesturen in Almere hebben afgesproken dat passend onderwijs voor alle kinderen en jongeren van 2 tot 23 jaar in Almere geldt. Dit doen scholen deels door hun eigen ondersteuning aan te bieden. Soms halen zij expertise in door programma’s aan te bieden zoals ‘Sterk in de Klas’ en ‘OK op school’. Wij juichen dit toe en stimuleren het onderwijs om met jeugdhulpaanbieders laagdrempelig aanbod te organiseren op scholen. Hoe sneller en dichter bij de ondersteuning en hulp wordt ingeregeld, des te sneller een kind weer goed mee kan doen. Ook de samenwerking van kinderopvang en onderwijs met de gemeentelijke wijkteams in de aanpak Sterk in de Wijk, waar een medewerker van Jeugdgezondheidszorg een keer per twee weken de schoollocatie bezoekt is een voorbeeld van verbinden van kennis over kind en gezin en voorkomt bijvoorbeeld dubbele inzet van middelen. Een voorbeeld van preventief handelen.

Het samenwerkingsverband PO en VO (gezamenlijke schoolbesturen) functioneert goed maar het is belangrijk om blijvend aandacht te hebben voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid. Het ontbreekt nog teveel aan een goede verbinding tussen de ouders en het kind dat ondersteuning nodig heeft enerzijds en aan de andere kant het vinden van een ingang bij Passend Onderwijs. Er wordt soms een kloof ervaren horen we van scholen, ouders en professionals. D66 wil daar aandacht aan geven door onnodige bureaucratie waar dit voorkomt te beslechten en de toegang voor betrokkenen te vergemakkelijken.

 • Indien een leerling extra hulp nodig heeft op school is het van belang dat daar de juiste hulp voor geboden kan worden

Voorkom schooluitval en biedt een oplossing op maat voor hen die dat echt nodig hebben

D66 is van mening dat voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Ieder kind hoort in principe thuis op school. We weten ook dat er jongeren zijn die om wat voor reden dan ook geen aansluiting vinden in het onderwijssysteem dat wij kennen. Het vergt lef om dat te erkennen en om vervolgens een passende oplossing op maat te maken voor deze doelgroep. Want het is belangrijk dat ook deze jongeren perspectief krijgen en de kans om zich te ontwikkelen, al is het dan niet binnen een reguliere onderwijs-omgeving. Daarvoor kent Almere momenteel een gerichte succesvolle aanpak. Wij willen dat deze voorziening minimaal op het huidige niveau blijft.

 • Maatwerk voor jongeren die geen aansluiting vinden in het onderwijssysteem dat wij kennen

Kijk met andere ogen naar zorg in het onderwijs

D66 Almere wil dat het Almeerse onderwijs zich aanpast aan de behoefte van het kind. In Almere wordt op tal van terreinen al heel goed samengewerkt tussen de zorg, jeugd en het onderwijs. Zo goed dat sommige projecten als voorbeeld dienen voor heel Nederland. Deze werkwijze houden we vast in Almere en bouwen we uit. D66 wil dat jeugdhulpverleners en leerkrachten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. Zo wil D66 stimuleren dat schoolteams verbreed worden met medewerkers jeugdhulp of zorgorganisaties. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van onderwijs, zorg en jeugdhulp en het maken van niet-vrijblijvende lokale afspraken. Dat betekent in de ogen van D66 dat de gemeente hierin een sturende en regisserende rol neemt. Verder wil D66 Almere dat ouders en opvoeders vertrouwd wordt gemaakt met het zorg- en jeugdhulpaanbod via school.

 • Samenwerking zorg, jeugd en onderwijs bouwen we uit
 • Een sturende en regiserende rol voor gemeente voor het bij elkaar brengen van onderwijs, zorg en jeugdhulp en het maken van niet-vrijblijvende lokale afspraken
 • Ouders en opvoeders vertrouwd maken met het zorg- en jeugdhulpaanbod via school

Maak werk van het lerarentekort en haal leraren naar Almere

De grote uitdaging voor onze stad in de komende jaren is voldoende leraren voor de klassen. Door uitstroom van gepensioneerde onderwijskrachten en het uitblijven van enthousiaste sollicitanten die in het Almeerse onderwijs willen werken, loopt het aantal vacatures op. Dit probleem willen we als volgt te lijf gaan: We willen het voor zij-instromers aantrekkelijker maken om de stap naar het onderwijs te zetten. Vanuit de gemeenten maken we daar in samenwerking met de schoolbesturen financiële middelen voor vrij. In de aanpak ‘Noodplan lerarentekort’ wordt op vele fronten een extra stimulans gegeven. Als D66 steunen wij deze aanpak. Dit Noodplan zal ook in de nieuwe raadsperiode gecontinueerd moeten worden. Er wordt in Almere geëxperimenteerd met tijdelijke woningbouw waar docenten voorrang op hebben. D66 kijkt uit naar de effecten hiervan.

 • Het aantrekkelijker maken voor zij-instromers om de stap naar het onderwijs te zetten
 • Financiële middelen in samenwerking met schoolbesturen vrij maken om het aantrekkelijker te maken voor zij-instromers
 • Noodplan lerarentekort moet gecontinueerd worden
 • Evalueren effecten proef voorrang docenten op tijdelijke woningbouw

Ruim baan voor stages

D66 vindt het belangrijk dat iedere student de kans krijgt op een geschikte stageplek. Het is belangrijk om praktijkervaring op te doen tijdens de studie. Wat je op een stage leert en ervaart krijg je niet uit de schoolboeken of uit de les mee. Daarom willen wij dat de gemeente actief in samenwerking met het bedrijfsleven en de scholen inzet op kwalitatieve goede stageplekken. De gemeente zelf geeft hierbij het goede voorbeeld door verschillende stageplekken aan te bieden op mbo- en hbo- niveau.

Stagediscriminatie speelt helaas net als in andere steden ook in Almere. In de visie van D66 kan het niet zo zijn dat jongens en meiden met een niet-Nederlandse achternaam achtergesteld worden bij het toekennen van stageplekken. Daarom wil D66 dat de gemeente actief beleid voert samen met de partners in de stad om deze ongelijke behandeling aan te pakken.

 • Gemeente gaat actief met bedrijfsleven werken aan kwalitatieve goede stageplekken
 • Gemeente geeft goede voorbeeld door verschillende stageplekken aan te bieden op mbo- en hbo- niveau
 • Actief beleid om samen met partners stage-discriminatie aan te pakken

Een campus in de binnenstad: studenten maken de stad

We kennen in Almere een belangrijke stedelijke centrumontwikkeling die in het teken staat van het hoger onderwijs: de binnenstad als Campus. Midden in de stad heeft Hogeschool Windesheim haar hoofdvestiging. Duizenden studenten uit Almere en omgeving volgen hier onderwijs. Tegelijkertijd wordt er een groot aantal studentenwoningen gerealiseerd. Deze stadscampus is in de ogen van D66 van grote betekenis voor de vitaliteit en dynamiek van de stad.

Almere is op weg een volwaardige studentenstad te worden en D66 is hier trots op. In de komende jaren stimuleren we deze campus-ontwikkeling en zetten we vol in om Almere de vijfde studentenstad van Nederland te maken. Dat betekent dat D66 wil dat studenten-faciliteiten op het gebied van sport, ontspanning, cultuur en huisvesting en werkgelegenheid optimaal worden ondersteund.

 • Stimuleren verdere ontwikkelingen rondom de campus
 • Almere wordt de vijfde studentenstad van Nederland
 • Optimaal ondersteunen van studentenfaciliteiten

Verstevig de brug tussen arbeidsmarkt en onderwijs

Flevoland heeft een uitdaging op het gebied van werkgelegenheid en dat geldt ook voor Almere. De brug tussen arbeidsmarkt en het onderwijs willen we versterken. Dat betekent een betere match tussen het onderwijsaanbod en de vraag naar specifieke vacatures.
Het versterken van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verdient daarom een flinke impuls. In de afgelopen periode is daar al veel in bereikt. Nu moeten we dit succes vasthouden en bestendigen.

De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt krijgt tijdens deze raadsperiode vorm met een klein kernteam met als opdracht de vraag vanuit de arbeidsmarkt en het aanbod vanuit de scholen bij elkaar te brengen. De reeds in gang gezette succesvolle initiatieven zoals met de VMBO-scholen in Almere zetten we voort. Samen met het onderwijs en het bedrijfsleven kunnen we meerdere belanghebbenden samenbrengen en daarmee zorgen voor een opleidings- en ondernemingsklimaat die op de toekomst is gericht. Hierin heeft de gemeente een faciliterende en stimulerende rol.

 • Een flinke impuls voor versterken van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt
 • Kernteam met als opdracht de vraag vanuit de arbeidsmarkt en het aanbod vanuit de scholen bij elkaar te brengen

Geef jonge nieuwkomers een goede start

Er is extra aandacht nodig voor de jonge nieuwkomer (immigranten) in de stad. Vanaf het allereerste begin is het belangrijk dat deze nieuwe inwoners op een juiste manier worden begeleid in het onderwijs. D66 staat ervoor dat scholen in staat worden gesteld om jonge nieuwkomers op te vangen zodat deze goed mee kunnen doen in onze maatschappij.

De overgang van nieuwkomersonderwijs naar het reguliere onderwijs kan verbeteren door scholen extra middelen te geven en zo de druk op het reguliere onderwijs weg te nemen. De gemeente dient organisaties gericht op vluchtelingen, ROC’s en het HBO te stimuleren en faciliteren specifiek onderwijs aan te bieden voor volwassen migranten.

 • Extra aandacht voor de jonge nieuwkomer (immigranten)
 • Scholen moeten in staat gesteld worden om deze jonge nieuwkomers goed op te vangen
 • Rrganisaties gericht op vluchtelingen, ROC’s en het HBO stimuleren en faciliteren om specifiek onderwijs aan te bieden voor volwassen migranten

Maak het onderwijsaanbod divers

Het onderwijsaanbod in Almere is groot en gevarieerd. Op alle niveaus is er voldoende aanbod. D66 wil in het zicht van de te verwachten economische ontwikkeling extra focus leggen op de sectoren: ICT en Tech, zowel op MBO- als op HBO niveau. Daarnaast maken we ons sterk voor de vestiging van (hoger) kunstonderwijs in Almere.

 • Extra focus op ontwikkeling onderwijs op het gebied van ICT en Tech, zowel op MBO- als op HBO niveau
 • Vestiging van (hoger) kunstonderwijs in Almere