Groeiende Stad

Almere is ooit ontstaan om de enorme woningtekorten aan te pakken. Inmiddels is de woningnood groter dan ooit. Ook in deze crisis kan Almere een belangrijke rol spelen. Almere heeft de ambitie om in de komende (tien) jaren te groeien van ruim 215.000 inwoners naar 350.000 inwoners. Hoe gaan we om met onze woningen, hoe borgen we de kwaliteit en hoe zorgen we dat iedereen een plek vindt in onze stad?

Wonen

De woonvisie Almere 2020-2030 is vastgesteld. Waar de oude woonvisie uitging van groot- groter- grootst, is er in de nieuwe woonvisie meer ruimte voor starters, studenten en betaalbare woningen. D66 is heel blij met de huidige visie maar Almere kent nog wel wat uitdagingen. Het bereikbaar en betaalbaar houden van een woning in Almere blijft een aandachtspunt. In alle segmenten is een enorme vraag naar woningen. Dit geldt voor sociale woningen, midden-, huur-, en koopwoningen en ook in het duurdere segment. De woonvoorraad in Almere bestaat grotendeels uit ruime eengezinswoningen. Dit maakt het voor starters, alleenstaanden en ouderen moeilijk om een geschikte woning te vinden. De bouw van nieuwe woningen moet erop gericht zijn om de woonsoorten in Almere gevarieerder te maken. Los van het aantrekken van nieuwe inwoners stimuleert dit ook doorstroming; ouderen kunnen verhuizen naar een gelijkvloerse woning, gezinnen naar een woning met tuin en studenten kunnen een studio vinden.  

Een gezonde stad is een diverse stad, waar je in iedere buurt mensen met verschillende achtergronden, leeftijden, religies, opleidings-, inkomensniveaus en (zorg-)behoefte tegenkomt. Je wil voorkomen dat een bepaald type woning domineert in een buurt of zelfs straat. Hier moet de gemeente actief op sturen, zeker bij het bouwen van woningen. Het is belangrijk dat er voldoende ontmoetingsplekken zoals buurthuizen, buiten-sportplekken en parken worden gecreëerd in woonwijken. Wonen gaat niet alleen over kwantiteit maar ook over kwaliteit.

Bij nieuwbouwprojecten zien we kansen voor starters door betaalbare woningen mogelijk te maken en bijvoorbeeld ‘Ik bouw betaalbaar Almere’ (IBBA). Hierbij is het belangrijk dat ook voor de opvolgende woningeigenaren de woning betaalbaar blijft zodat niet alleen de eerste eigenaar profiteert.

 • We bouwen meer verschillende woonsoorten: ouderen kunnen verhuizen naar een gelijkvloerse woning, gezinnen naar een woning met tuin en studenten kunnen een studio vinden.  
 • Een buurt bestaat niet alleen uit woningen, maar heeft ook ontmoetingsplekken zoals buurthuizen, buiten-sportplekken en parken

Jongeren

Voor een toekomstbestendige en levendige stad is het belangrijk dat jonge mensen hun thuis vinden in onze stad. We moeten voorkomen dat onze jongeren de stad moeten verlaten omdat ze hier geen woonruimte kunnen vinden. Het is goed voor onze stad als studenten na hun opleiding ook hier blijven wonen, werken en recreëren. En Almere is een enorm fijn plek om op te groeien; ook jonge gezinnen moeten hier hun plek kunnen vinden.

Jonge mensen hebben vaak andere woonwensen dan bijvoorbeeld gezinnen of ouderen. Meer verschillende soorten woningen zijn daarom belangrijk. Denk aan studio’s, studentenkamers, tweekamerappartementen, friends-concepten en kleinere woningen met gedeelde ruimtes. Ook ‘klushuis’ concepten, waar jongeren deels zelf een cascowoning afbouwen kunnen interessant zijn.  Deze verschillende woonvormen kunnen een verrijking zijn voor alle wijken in Almere en maken de stad gevarieerder.

Er is blijvende aandacht nodig voor huurwoningen in het middensegment met een huur van 750 tot 1000 euro.  De gemeente moet afspraken maken met de verhuurders om ervoor te zorgen dat woningen voor langere tijd voor mensen met een middeninkomen betaalbaar blijven. Hierbij horen ook afspraken over het toetsingsinkomen.

Almere heeft de potentie van een echte studentenstad. Studenten zorgen voor een bruisende stad. Het blijft daarom belangrijk om verder in te zetten op studentenwoningen en -voorzieningen.

 • Meer aandacht voor middenhuur-woningen en deze moeten voor langere tijd betaalbaar blijven.
 • Door gaan met de ontwikkelingen van Amere als studentenstad.

Wonen en Zorg/leefbaarheid

Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Veel mensen vinden dit fijn omdat ze hun netwerk in de buurt hebben en genieten van het wonen op hun eigen plekje. Toch kan iedereen op een moment ineens zorg nodig hebben (al dan niet voor langere tijd). Het wordt steeds belangrijker dat mensen de juiste zorg kunnen krijgen, zonder dat ze direct moeten verhuizen. De gemeente moet zich flexibel opstellen als hier aanpassingen voor nodig zijn. Denk hierbij aan kangoeroewoningen en woon-zorginitiatieven vanuit inwoners. In Almere moet er ruimte zijn voor levensloopbestendig wonen in familieverband.   

Doordat steeds meer mensen thuisblijven en minder snel in een speciale instelling  gaan wonen is er extra oog nodig voor de meest kwetsbaren. De woningcorporaties zijn belangrijke partners van de gemeente in het zorgen voor een goede verdeling over de stad van mensen met een zorgbehoefte. Buurtbewoners moeten weten waar zij terecht kunnen met vragen of hulp.

Het groene karakter van Almere maakt de stad extra aantrekkelijk. Met de steeds warmere zomers en heftige regenbuien is het steeds belangrijker om dit groen te koesteren. Dit vraagt om slimme oplossingen waarbij kwetsbare natuurgebieden beschermd worden. Tegelijkertijd is toegankelijke natuur waar mensen kunnen wandelen en recreëren enorm belangrijk. Almere is oorspronkelijk gebouwd als zogenaamde tuinstad. Dit principe houden we vast. Tegelijkertijd moeten we flink bouwen om (de toekomstige) Almeerders te kunnen huisvesten. Dit betekent dat we (ook buiten de stadscentra) op geselecteerde plekken flink de hoogte in moeten.

 • Gemeente moet flexibel meedenken met veranderende (zorg- en) woonwensen van Almeerders. Denk hierbij aan kangoeroewoningen en woon-zorginitiatieven vanuit inwoners.
 • Samen met woningcorporaties zorgen voor een goede verdeling over de stad van mensen met een zorgbehoefte.
 • Buurtbewoners moeten weten waar zij terecht kunnen met vragen of hulp.
 • Het groene karakter van de stad koesteren, maar wel flink bouwen. Ook als dat betekent dat we de hoogte in moeten.

Bouwen in de
bestaande stad

Woonwensen van mensen veranderen gedurende het leven. Waar een student geniet van het samenwonen met andere studenten, zoekt een stel misschien een woning met een extra slaapkamer voor het thuiskantoor of de babykamer, een samengesteld gezin graag meer slaapkamers heeft en weer iemand anders steeds meer moeite krijgt met de trap naar boven en het onderhoud van de tuin. Vaak willen mensen wel verhuizen naar een beter passende woning maar niet uit hun buurt vertrekken waar hun netwerk is. Daarom is het belangrijk dat er in de bestaande woonwijken bijgebouwd wordt. Dit kan ten koste gaan van bijvoorbeeld een oude sporthal, een parkje of een grasveld.

Om zo min mogelijk groen te moeten verwijderen is het wat D66 betreft logisch dat er gekozen wordt om de hoogte in te gaan. Er moet altijd een goede afweging gemaakt tussen de verschillende belangen in de buurt en de omwonende moeten betrokken worden. Het belang van het individu vinden wij belangrijk maar het belang van de wijk staat hierin voorop. Almere nodigt initiatiefnemers uit om met creatieve ideeën te komen om de specifieke opgaves in de verschillende wijken aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan zogenaamde floating villages en tijdelijke of verplaatsbare woningen. Om snel stappen te maken zien we kansen voor prefab woningen. Dit zijn woningen die al bijna klaar uit de fabriek rollen, zoals de wiki-woningen.

Bij iedere woning die gebouwd wordt, komen er extra kosten bij voor de bouwer omdat de kosten van parkeerruimte meegenomen moeten worden. Lang niet iedereen heeft echter meer de behoefte aan een eigen auto. Het openbaar vervoer in onze stad is zeer goed. Ook zie je steeds meer ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld deelauto’s. D66 juicht dit toe. Een standaard parkeernorm voor de stad is daarom niet meer van deze tijd. Het is veel logischer om per gebied of stadsdeel te bekijken wat nodig is. Dichtbij openbaarvervoerknooppunten kan de parkeernorm een stuk lager. Hierdoor komt meer ruimte vrij voor groen en speelplekken in de straat.

Landelijke normen omtrent duurzaamheid zijn natuurlijk altijd leidend. De gemeente stimuleert aannemers verder om net een stap extra te zetten en te kiezen voor de meest duurzame oplossing. Houtbouw en biobased materiaalgebruik kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden (Biobased materiaal is materiaal dat CO2 opslaat en hernieuwbaar is). Ook circulair gebruik van bouwmateriaal juichen we toe.

 • Bijbouwen in de bestaande stadsdelen is nodig en kan ten koste gaan van een oude sporthal, een parkje of een grasveld
 • Het is logisch dat we in sommige gevallen de hoogte ingaan om zoveel mogelijk groen te besparen
 • Kijk naar de behoefte van een wijk in plaats van een standaard parkeernorm
 • De gemeente stimuleert aannemers verder om net een stap extra te zetten en te kiezen voor de meest duurzame oplossing

Pampus

Almere Pampus is hét stadsdeel van de toekomst. Hier zet Almere de norm voor de rest van Nederland en laten we zien hoe je duurzaam én ambitieus kunt bouwen. De nieuwste technieken worden ingezet.

Almere Pampus wordt een hoog stedelijk gebied. Dit houdt in dat we flink de hoogte in gaan. Tegelijkertijd willen we dat er wel zoveel mogelijk groen in de wijk wordt geïntegreerd. In ieder geval de hoogste woontoren wordt een volledig planten-groen gebouw. Pampus is ter hoogte van de IJmeerverbinding op haar hoogste punt en loopt af qua hoogte richting de natuurgebieden. Hierdoor ontstaat een natuurlijke overgang van het stadse naar de natuur en hebben vogels vrij baan (landingsbaan). Door de ligging naast het natuurgebied Pampushout houden we een natuurlijke bufferzone tussen het woongebied en het natuurgebied. Hier kunnen de mensen de hond uit laten en recreëren zonder direct al te grote impact te hebben op de flora en fauna in Pampushout. Er wordt rekening gehouden met de leefgebieden van dieren. Pampus wordt minimaal een CO2-neutrale wijk die qua energie zelfvoorzienend is.

De parkeernorm in Pampus loopt tegenovergesteld aan de bouwhoogte; ter hoogte van de IJmeerverbinding kan de parkeernorm gesteld worden op 0,3. Deze loopt op naar 1,2 richting de randen van het stadsdeel. Het idee hierachter is dat in het hoog stedelijke gebied met veel voorzieningen een eigen auto minder noodzakelijk is. Door een lagere parkeernorm is er meer geld te besteden aan de verdere inrichting en vergroening van de wijk.

Een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) verbinding op of onder het IJmeer is cruciaal en randvoorwaardelijk om deze wijk te realiseren. Een wijk waarin ook bedrijvigheid mogelijk is met focus op de nieuwe digitale economie. Net als in ieder stadsdeel is een diverse samenstelling van de wijk met betaalbare en duurdere woningen, grote en kleine woningen, koop en huur van groot belang.

 • Pampus wordt minimaal een CO2-neutrale wijk die qua energie zelfvoorzienend is
 • De parkeernorm in Pampus loopt tegenovergesteld aan de bouwhoogte
 • Een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) verbinding op of onder het IJmeer is cruciaal en randvoorwaardelijk om deze wijk te realiseren
 • In Pampus komt een diverse samenstelling van de wijk met betaalbare en duurdere woningen, grote en kleine woningen, koop en huur

Mobiliteit

De manier waarop wij ons verplaatsen is constant in beweging. Zo zijn er ontzettend veel technologische ontwikkelingen. Waar we vier jaar geleden volmondig wilden inzetten op een elektrisch wagenpark zien andere gemeenten juist weer mogelijkheden op het gebied van waterstof. Almere moet aangehaakt blijven bij deze technologische ontwikkelingen en zich hierbij laten adviseren door experts. Vervolgens moet Almere de planologische voorbereidingen treffen; zo kun je voorkomen dat je als stad overvallen wordt door vergunningaanvragen voor bijvoorbeeld een snel laadstation of stadsbatterij.

Naast technologische ontwikkelingen verandert ook de behoefte van mensen. Zo winnen zogenaamde deelauto-initiatieven aan populariteit. Dit vraagt een andere inrichting van de openbare ruimte. Ook het openbaar vervoer is en blijft een belangrijke factor in Almere. We hebben al een supergoed busnetwerk, met bussen die frequent en op tijd rijden. Dit moeten we koesteren en verbeteren daar waar het kan of nodig is. In de nieuwe wijken blijven we inzetten op vrij liggende busbanen. Dit is goed voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De IJmeerverbinding is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van onze stad. Nu is ons openbaar vervoer erg afhankelijk van de Hollandse Brug. In de afgelopen jaren hebben we regelmatig meegemaakt dat dit bij verstoringen of werkzaamheden de bereikbaarheid van de stad kwetsbaar maakt; vanaf het oude land kun je de stad dan bijna niet meer bereiken.

De vrijliggende busbanen zijn onlosmakelijk verbonden met de vrijliggende fietspaden in onze stad. De hoofdfietspaden worden volgens het hoogste onderhoudsniveau beheerd. Zo moeten deze fietspaden ’s avonds goed verlicht zijn en voorzien van bewegingssensoren. Het wegdek moet van goede kwaliteit zijn en bij werkzaamheden moet een alternatieve route goed aangegeven worden. Via de hoofdfietspaden kun je alle wijken en stadscentra goed bereiken. Bij de andere fietspaden kunnen er andere keuzes gemaakt worden. Denk aan smallere fietspaden of minder verlichting als dit bijvoorbeeld beter is voor de omgeving. Als we willen dat Almeerders vaker de fiets pakken moeten we naast goede fietspaden, ook blijven zorgen voor goede fietsenstallingen in de centra. Deze zijn gratis en goed verlicht.

Bij de bouw van Almere is de ruimte vrijgelaten voor een verbinding met Utrecht. Deze verbindingszone moet vrij blijven omdat deze verbinding op termijn belangrijk is. Op dit moment moet Almere zich focussen op het realiseren van de IJmeerverbinding en de aansluiting op het nachtnet.

 • Almere moet aangehaakt blijven bij deze technologische ontwikkelingen en zich hierbij laten adviseren door experts
 • Een andere inrichting van de openbare ruimte waarbij ingesprongen wordt op ontwikkelingen als deel-auto’s
 • Busnetwerk koesteren en verbeteren waar nodig
 • Ook in nieuwe wijken vrij liggende busbanen
 • De hoofdfietspaden worden volgens het hoogste onderhoudsniveau beheerd
 • Goede fietsenstallingen in de centra
 • Verbindingszone voor Utrecht vrij houden omdat deze verbindingen in belangrijk is voor de ontwikkeling van de stad