Gemeente Batenburg

Beeld: D66 Wijchen

Democratie is een werkwoord: lessen uit mislukte fusie

Op 10 juni was er in de commissievergadering een debat over de evaluatie van de mislukte fusie van Wijchen met Druten. Maar daarmee dreigde het als een nachtkaars uit te gaan. Vanuit het college was er geen enkele reflectie geweest. En zowel het college als de diverse partijen hadden alleen gesproken over het fusieproces, niet over hoe nu verder. Dat zou moeten gebeuren tijdens de raad van 24 juni. Vanuit het Presidium was daarom de oproep gedaan om in te gaan op de aanbevelingen uit het rapport ‘Evaluatie voorbereiding fusie Wijchen-Druten‘ en de bijbehorende Beslisnota.

Terugkijken

Van de raadsvergadering zijn opnamen gemaakt:

Bijdrage D66 Wijchen

Namens D66 Wijchen was de bijdrage van Kees van Galen in 1e termijn:
“Tijdens mijn betoog van 10 juni, waarin ik namens D66 reflecteerde op het mislukte fusietraject, kwam ik tot een aantal conclusies. Die gingen niet alleen over de fusie, maar ook over de politieke cultuur in Wijchen.
Wijchen is te weinig democratisch. Er is gebrek aan dualisme. Er is een ongezond overwicht van één partij en dat ondermijnt het democratische proces, het is zoals bleek een politiek valkuil. Het debat vindt te weinig plaats op de juiste plekken. De raad moet meer zelf durven kiezen, in plaats van te vaak kritiekloos het college te volgen. Het college moet de raad veel beter in stelling brengen. De conclusies zijn hard en die moeten we allemaal ter harte nemen.
Daartoe is bestuurlijke vernieuwing zeer noodzakelijk en dat betekent werken aan een ontwikkelagenda voor de lokale democratie. Dat is geen gemakkelijke opgave. Het is ook een opgave van raad en college samen. Maar niet alleen de democratische agenda is een grote opgave voor de komende tijd, daar horen ook de strategische visie en de regionale samenwerking bij. 
Daarom zou ik graag zien dat onze burgemeester, die voorzitter is van zowel het college als de raad, daarin een belangrijke leidende rol krijgt. Maak dat één van haar speerpunten, en laat de strategische beleidstop adviseren over de vorm waarin, bv met een stuurgroep onder haar leiding. De tijdelijkheid van haar functie en haar ervaringen elders kunnen in dit geval een voordeel zijn. Hoe democratisch is het dat D66, de partij van de gekozen burgemeester, kiest voor de burgemeester om haar in stelling te brengen om de democratie te verbeteren? Dan is er kennelijk in Wijchen echt wat aan de hand.“

College: zelfde keuzes

Bij monde van Geert Gerrits was de zelfreflectie vanuit het college bedroevend, die was er vrijwel niet. “Het rapport is op wat punten na een goede evaluatie”, zei hij, “en we nemen de aanbevelingen over.” Maar vervolgens gingen hij niet in op de conclusies. Alsof het college daarin geen hoofdrolspeler was geweest. “Het college zou nu dezelfde keuzes hebben gemaakt”, aldus Gerrits, “eerst luisteren naar de inwoners, het draagvlak meten, en dan beslissen.” De enige zelfkritiek was dat het proces te snel was gegaan en dat het college eerder met de raad en de samenleving in debat had moeten gaan.

Omarmen aanbevelingen

Op Wijchen Lokaal na, de ‘tegenpartij’ die blijk gaf het complotdenken te omarmen, lieten alle partijen weten de aanbevelingen te omarmen. Tegelijk stelden VVD en K8W nog steeds achter het gelopen proces te staan.
De analyse van D66 én vanuit de onderzoekers dat de raad veel eerder een principebesluit had moeten nemen en daarna een ontwerp voor een gefuseerde gemeente had moeten uitwerken en dáárover draagvlak had moeten meten, werd niet gedeeld, niet door VVD en K8W en niet door het college.
De suggestie dat er iets is met de politieke cultuur in Wijchen en dat het overwicht van één partij ongezond is voor de democratie wierp K8W ver van zich af. Dan snapte D66 niet hoe K8W intern werkte, was het verweer.
D66 riep de andere partijen en het college op om met de aanbevelingen wel echt aan de slag te gaan. “Anders is het een papieren tijger”, aldus Kees van Galen, “anders is het ‘we drinken een glas, doen een plas, en alles blijft zoals het was’ en daarvoor is dit onderwerp te belangrijk!
Uiteindelijk werd de beslisnota aangenomen met grote meerderheid van stemmen, tegen waren Wijchen Lokaal, raadslid Verbeeten van K8W en raadslid Bouwmans van de VVD.

Beslisnota

De beslispunten zoals door de raad aangenomen:

 • Kennis te nemen van het rapport “Evaluatie Voorbereiding fusie Wijchen Druten”, waarmee de raad vaststelt dat het amendement “Evalueer fusietraject en uitkomsten” (raadsvergadering 1 december 2020) is uitgevoerd.
 • In te stemmen met de aanbevelingen uit het rapport “Evaluatie Voorbereiding fusie Wijchen Druten”:
  a. Laat de gemeenteraad vooraf kaders geven bij processen die een langere doorlooptijd kennen in de besluitvorming
  b. Maak de samenleving deelgenoot van belangrijke ontwikkelingen: voer politieke debatten in het openbaar
  c. Vertegenwoordigen is een werkwoord en betekent ook kleur bekennen
  d. Werk aan een ontwikkelagenda voor de Wijchense lokale democratie, ook t.b.v. de profielschets voor de nieuwe burgemeester
  e. Ontwikkel een strategische visie op de positie van Wijchen in de regio
  f. Ga hierover het gesprek aan met regiogemeenten, zelfbewust èn bescheiden.
 • De aanbevelingen 2a tot en met 2c uit te werken in een ontwikkelagenda voor de Wijchense lokale democratie en deze via de voorzitter aan te bieden aan de gemeenteraad en het college die na de gemeenteraadsverkiezingen worden geïnstalleerd.
 • De kosten voor het evaluatieonderzoek op te nemen als uitzetting in 2021 in de Perspectiefnota.