Nuance omtrent de Lambrasse

Er is veel gesproken over de Lambrasse, maar wat is er feitelijk gebeurd? En wat is de mening van D66 Wijchen?

De mening van D66 Wijchen op hoofdlijnen

Ruimtelijk kunnen we allemaal iets vinden van dit bestemmingsplan. Sommigen zullen voor bebouwing zijn en sommigen tegen. En dan moet je politiek een keuze maken.

Maar wat het belangrijkste is, is dat je alle meningen kunt horen als politiek. Dat je niet alleen de voordelen van een plan hoort van een projectontwikkelaar. Maar dat je ook hoort wat de bezwaren zijn van de omwonenden. Dan kun je pas een goede keuze maken.

Omwonenden hebben zichzelf niet kunnen uitspreken omdat ze een clausule hebben in hun koopcontract dat ze dat niet mogen. Geheel begrijpelijk natuurlijk vanuit het oogpunt van een projectontwikkelaar om dit op te nemen in een koopcontract. Ook kun je zeggen dat dit goed is voor de koper, die weet namelijk waar die aan toe is. Maar hoe kunnen wij dan als politiek alle standpunten wegen als bewoners hun standpunten niet durven te delen?

De wethouder gaf tijdens de commissievergadering van 19 januari aan pas sinds afgelopen november op de hoogte te zijn van deze clausule. Hier is hij echter van terug moeten komen en heeft zijn excuses aangeboden. Nadat wij via het kadaster een leveringsakte hebben opgevraagd konden wij aantonen dat de wethouder ons verkeerd heeft geïnformeerd. De gemeente was namelijk één van de verkopende partijen en stond dan ook aan de basis van de clausule waarmee inwoners monddood zijn gemaakt.

Ondanks dat zijn de plannen van de Lambrasse op geen enkel punt gewijzigd. Besluitvorming is niet uitgesteld, een motie om in de toekomst de raad beter te informeren over dergelijke clausules is niet aangenomen en een amendement welke ervoor zou zorgen dat bewoners deels hun stem terug konden kijken heeft het tevens niet gehaald.

Wat overblijft zijn een toezegging van de wethouder om inwoners van de Lambrasse actief te informeren over de juridische stappen die ze kunnen zetten.

Amendementen

Samen met de PvdA en GroenLinks hebben wij een drietal amendementen ingediend. Alle amendementen zijn door de andere partijen van tafel geveegd en hebben het dus niet gehaald.

Participatie

Dit amendement is vanuit ons oogpunt het meest cruciale amendement. Het verwijdert namelijk fastfood en afhaalpunt als optie in het bestemmingsplan. Dit betekend technisch dat het college de bevoegdheid krijgt om te besluiten of fastfood en een afhaalpunt tot de mogelijkheid behoort. Hierdoor kunnen mensen opnieuw bezwaar aantekenen bij het college en de bezwarencommissie. Hiermee zou de fout over de monddoodclausule dus deels worden hersteld.

Reclamemast

Het amendement over de reclamemast is door ons ingediend omdat wij van mening zijn dat dit deze mast niet overeenkomt met het door de gemeenteraad vastgestelde reclamebeleid. Dit amendement zorgt er niet voor dat gebouw gebonden reclameuitingen verboden worden. Wij zijn niet tegen reclame. Maar reclame dient wel toegevoegde waarde te hebben. Reclame op websites en in de krant zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website en de krant kunnen blijven voortbestaan. Reclame in de buitenruimte heeft vaak geen maatschappelijk nut. Wanneer het maatschappelijk nut ontbreekt of zeer gering is, dan moet je als gemeente daar ook een stokje voor durven steken.

Verkeer

Verkeerskundig onderzoek heeft niet plaatsgevonden. Dit terwijl de impact op omwonenden erg groot kan zijn. Dit amendement had ervoor kunnen zorgen dat omwonenden vroegtijdig geïnformeerd konden worden.

Motie mondoodclausule

Mondoodclausules zijn niet verboden. En soms hebben ze een bestaansrecht en voegen ze echt iets toe. Natuurlijk moet er zeer terughoudend worden omgegaan met dit soort clausules.
Mocht er gebruik gemaakt worden van een mondoodclausule, dan is het van groot belang dat de gemeenteraad van het bestaan van een mondoodclausule af weet.
Daarnaast moet er een einddatum aan een dergelijke clausule zitten.
Daarom hebben wij een motie ingediend om in de toekomst ons als gemeenteraad actief te informeren mocht blijken dat een projectontwikkelaar een dergelijke clausule heeft opgenomen in een contract.
Deze motie is niet aangenomen. Wel heeft de wethouder toegezegd om zelf geen mondoodclausules op te nemen in contracten. Daarnaast gaat de gemeente na in hoeverre er in andere contracten dergelijke clausules zijn opgenomen door de gemeente.

Motie van treurnis

Omdat wij als gemeenteraad foutief zijn geinformeerd door de wethouder en wij als D66 Wijchen daardoor zelf veel meer werk hebben moeten verzetten om toch alle feiten op tafel te krijgen hebben wij een motie van treurnis ingediend. Het vertrouwen van de wethouder is nooit in het geding geweest. Wel betreuren wij het ten zeerste dat we niet als gemeenteraad direct nadat de wethouder door had dat hij foutieve informatie heeft gegeven aan de raad ons actief per email of telefoon hiervan op de hoogte heeft gesteld.