Agenda
 Algemene Ledenvergadering D66 Westerkwartier
Maandag 6 maart 2023, 19.30 uur
Dorpshuis Ezinge, Nieuwestreek 33, 9891 AB Ezinge
 
1.       Opening en vaststellen agenda
2.       Mededelingen en ingekomen stukken
3.       Notulen ALV 04-04-2022
4.       Jaarverslag 2022
5.       Jaarrekening 2022
6.       Begroting 2023
7.       Samenstelling kascommissie
8.       Vacatures bestuur
9.       Mondeling verslag gemeenteraadsfractie
10.   Verkiezingen Provinciale Staten 15 maart 2023
11.   Kennisrotonde
12.   Rondvraag / w.v.t.t.k.
 


Notulen AAV 4 april 2022, 20.00 uur in De Dörpsstee, Noordhorn
 
Aanwezig: Ron Lander, Denny Boersma, Han Schiphuis, Annelie Bonnet, Jochem Sipma,
Jannie de Weijs-Krol, Anne de Groot, Rogier van ’t Land, Ibo Vroom,
Henri Schijf, Mirjan Groot, Kees Praagman, Koos Winter.
Afwezig met kennisgeving.: Jan Gutman, Bram Keuning, Don ten Brink.
 
1.       Opening en vaststelling agenda
Voorafgaand aan de opening en (ongewijzigde) vaststelling van de agenda wordt een voorstelronde gedaan.
 
2.       Mededelingen en ingekomen stukken
De Gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en hebben een winst van één zetel opgeleverd. Gehoopt was op nog iets meer, maar dit is ook mooi. Annelie is met voorkeursstemmen vanaf plaats 3 op de lijst in de Raad gekomen. We begrijpen dat dit voor Denny minder leuk is, gezien ook al het werk dat hij in de afgelopen jaren heeft verricht, ook bij de ondersteuning van Rogier. Hij ontvangt dan ook een mooie bos bloemen als dank.
Geen ingekomen stukken.
 
3.       Verslag AAV van 8 maart 2021
Koos legt uit dat het tijdspad voor de verkiezingen vrijwel geheel is gevolgd. Alleen de AAV is iets later dan gepland.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
 
4.       Jaarrekening 2021
Anne licht de staat van baten en lasten en de balans toe. Het blijft lastig om de vergoeding van de gemeente in de boeken te verwerken. Er is voor gekozen om dit niet apart door de fractie te laten doen, maar dit via de vereniging te laten lopen. Elders gebeurt dit wel door de fractie met toezicht van de gemeente, maar voor de transparantie naar de leden is de huidige situatie inzichtelijker.
Bij punt 4 van de toelichting bij de Staat van baten en lasten moet staan “ten gunste van de voorziening verkiezingen” in plaats van “ten laste van de voorziening verkiezingen”.
De vordering op Facebook die is opgenomen op de balans blijft staan als tegoed dat later besteed kan worden.
De kascommissie (Don ten Brink en Mirjan Groot) heeft de jaarrekening gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester wordt dan ook décharge verleend.
 
5.       Begroting 2022
Het jaar is al begonnen en er zijn al uitgaven geweest voor de verkiezingen.
Er is meer geld beschikbaar, nu er twee raadsleden zijn. We kunnen dus weer activiteiten oppakken zoals de Kennisrotonde.

 
6.       Samenstelling kascommissie
Mirjan Groot is twee jaar lid geweest van de kascommissie en is aftredend. Don ten Brink heeft aangegeven nog een jaar lid te willen zijn van de kascommissie en Ibo Vroom geeft aan de plaats van Mirjan in te willen nemen.
 
7.       Vacatures bestuur
Mirjan Groot heeft aangegeven het bestuur te willen versterken. Officieel had hiervoor bij aankondiging van de vergadering een voorstel moeten komen, waarna tegenkandidaten zich kunnen melden. Dit is helaas niet gebeurd.
Mirjan Groot wordt bij acclamatie benoemd in het bestuur in de functie van secretaris.
 
8.       W.v.t.t.k.
Er komt een levendige discussie op gang over het flyeren, nee/ja en nee/nee stickers op brievenbussen en hoe hier mee om te gaan.
Heeft het uberhaupt nog nut om te flyeren of zijn er andere manieren om onder de aandacht van de kiezer te komen?
Janny geeft aan dat zij in Garnwerd alle flyers heeft gepersonaliseerd.
Ron vraagt of de uitingen een volgende keer wat ‘minder academisch’ kunnen worden gemaakt en zou het mooi vinden als we bij volgende verkiezingen op tijd bij elkaar gaan zitten om een campagne op maat te maken.
 
Denny geeft aan dat we een volgende keer een langere kandidatenlijst moeten hebben met het liefst een kandidaat uit elke kern.
 
Rogier doet kort verslag van de informatie na de verkiezingen. Marcel Thijssen (burgemeester Tynaarlo) is informateur en heeft met alle partijen overleg gehad. Vanwege de naweeën van een coronabesmetting is hier nog geen verslag van gedaan.
Waarschijnlijk komen er vijf wethouders (2 van VZ, 1 van Christenunie en twee van andere partijen). Rogier zou graag zien dat CDA en D66 aansluiten.Jaarverslag 2022 D66 Westerkwartier
 
Gemeenteraadsverkiezingen
Het jaar 2022 stond in het teken van de Gemeenteraadverkiezingen op woensdag 16 maart.
Al in 2021 was Rogier van ’t Land door de leden tot lijsttrekker gekozen en eveneens in 2021 had de  LijstAdviesCommissie de volgorde van de volgende kandidaten op de lijst geadviseerd: Denny Boersma, Annelie Bonnet, Jochum Sipma en Han Schiphuis. Een volgorde die door de leden werd overgenomen.
De commissie die het verkiezingsprogramma samenstelde bestond uit Ron Lander, Rogier van ’t Land en Koos Winter, bijgestaan door de kandidaten op de lijst.
De verkiezingscommissie, verantwoordelijk voor het indienen van de lijst bij de gemeente Westerkwartier bestond uit Ybo Vroom en Kees Praagman.
De leden op de lijst waren in aanloop naar de verkiezingen actief met campagne-activiteiten: bezoek aan instellingen en bedrijven, te gast bij regionale radio- en tv-programma’s.
De nieuwe fractie en een groot aantal leden verspreidden onze flyers in verschillende kernen en wijken in onze gemeente. De belangrijkste punten uit ons verkiezingsprogramma stonden in de verschillende flyers: duurzaamheid en klimaat, overheid en inwoners, winkels op zondag open, betaalbaar duurzaam wonen, ondersteun het verenigingsleven, winkels op zondag open.
De verkiezingen en de campagne werden overschaduwd door de inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari en ook de nasleep van de Corona-pandemie speelde een rol.
We waren tevreden met de uitslag: 2 zetels voor D66, een verdubbeling!
Annelie werd met voorkeurstemmen gekozen, dat betekende voor Denny een teleurstelling, die hij zeer collegiaal accepteerde.  Onze fractie + fractie-assistenten ging  na de verkiezingen vol enthousiasme aan de slag. In de gemeente Westerkwartier kunnen fractie-assistenten meedoen aan de commissievergaderingen, waar onze fractie graag gebruik van maakte.
 
Rogier beste raadslid Westerkwartier
Aan het eind van Raadsperiode 2018-2022 organiseerde RTV Noord in elke gemeente van Groningen een verkiezing onder de raadsleden met de vraag: ‘Wie is het beste raadslid in jullie gemeente?’
De spelregel was: raadsleden mogen niet op leden van hun eigen partij stemmen.
Rogier werd door zijn collega’s gekozen tot beste raadslid. Collega’s vonden dat hij zijn zaken goed op orde heeft en dat hij, ondanks het feit dat D66 slechts één zetel heeft, inhoudelijk over alle agendapunten mee kan debatteren. Een paar uitspraken van mede-raadsleden: ‘Hij voert constructief oppositie en daarmee bereikt hij het beste voor de inwoners van Westerkwartier en voor de D66-stemmers.’ Een ander raadslid: ‘Rogier krijgt mijn stem, omdat hij als eenmansfractie altijd degelijk voorbereid is en bovendien heel welwillend is in samenwerking met de andere fracties.’
 
Bestuur
Het bestuur (Koos Winter, voorzitter en Anne de Groot, penningmeester) werd op de Algemene LedenVergadering van 4 april uitgebreid met Mirjan Groot, die de rol van secretaris op zich nam.
Een positief gevolg van de Corona-pandemie was, dat het bestuur gewend was geraakt aan het digitaal vergaderen en daardoor regelmatig en gemakkelijk overleg voerde.
Het bestuur woonde op de maandagavond vaak het overleg van de fractie bij en was regelmatig aanwezig bij de vergaderingen van de Gemeenteraad.
 
Kennismaking lijsttrekker Provinciale Staten Sander Claassen
Op 3 december organiseerde het bestuur een kennismakingsbijeenkomst met Sander Claassen, de lijsttrekker van D66 voor de provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023.
Deze bijeenkomst vond plaats in het Abel Tasmanmuseum in Lutjegast.