Agenda
 Algemene Ledenvergadering D66 Westerkwartier
Maandag 18 maart 2024, 19.30 uur
MFC Oomkegast, De Olde Ee 10, 9362 RC Boerakker

1.       Opening en vaststellen agenda
2.       Mededelingen en ingekomen stukken
3.       Notulen AAV 06-03-2023
4.       Jaarverslag 2023
5.       Jaarrekening 2023
6.       Begroting 2024
7.       Samenstelling kascommissie 2024
8.       Vacatures bestuur
9.       Mondeling verslag gemeenteraadsfractie
10. Verkiezingen Europees parlement donderdag 6 juni 2024
11.   Rondvraag / w.v.t.t.k.
 

Notulen AAV D66 Westerkwartier, 6 maart 2023, Dorpshuis Ezinge
 
Notulist: Mirjan Groot (secretaris)
Aanwezig: Koos Winter (voorzitter), Annelie Bonnet, Anne de Groot, Aart van der Horst, Janny de Weijs-Krol, Don ten Brink, Denny Boersma, Ybo Vroom, Mirjan Groot
Afwezig met kennisgeving.: Kees Praagman, Rogier van ’t Land, Muriël van der Spek, Erik van der Laan, Ron Lander, Jochum Sipma, Han Schiphuis
 
1. Opening en vaststelling agenda
Koos opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Helaas is de opkomst niet erg hoog. D66 Westerkwartier telt op dit moment 64 leden. Koos belt alle nieuwe leden.
Bij elke vergadering proberen we een verschillend dorpshuis in onze grote gemeente aan te doen, vandaar nu Ezinge.
Verder geen mededelingen of interessante ingekomen stukken.
 
3. Notulen AAV van 4 april 2022
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
 
4. Jaarverslag 2022
Vorig jaar is geen jaarverslag gemaakt, mede door de weinige activiteiten in dat jaar (corona). Het is echter fijn om later nog terug te kunnen kijken wat er in een jaar is gebeurd. Daarom dit verslag, dat zonder opmerkingen wordt goedgekeurd en vastgesteld.
 
5. Jaarrekening 2022
Anne de Groot is penningmeester van D66 Westerkwartier, voor zowel de afdeling als de gemeenteraadsfractie, met één gezamenlijke bankrekening. Daardoor loopt e.e.a. door elkaar.
De fractie wordt gecontroleerd door de griffier van de Gemeenteraad. Het overleg met de nieuwe griffier hierover wordt positief ervaren.
Het gaat financieel goed. Doordat de afgelopen jaren weinig activiteiten zijn georganiseerd én we nu twee raadsleden hebben i.p.v. één, hebben we nu wat meer armslag voor de organisatie van activiteiten en om te reserveren voor volgende verkiezingen.
 
Er vindt een discussie plaats over de kosten van de gemeenteraadscampagne en de effectiviteit hiervan. Zichtbaarheid is echter ook buiten verkiezingstijd noodzakelijk. Daarom wordt besloten dat het bestuur een evaluatie van de campagne maakt, incl. financiën en aangeeft wat een volgende keer nodig is voor de gemeenteraads-campagne (hoe goede campagne op te zetten plus bijbehorende financiën).
 
Doordat de financiën van afdeling en fractie nu door elkaar lopen, komt weer de vraag op tafel of dit niet kan worden gescheiden. De fractie is dan verantwoordelijk voor de eigen financiën. Het bestuur zal dit met de fractie bespreken (kosten voor de fractie kunnen bij de Gemeente worden gedeclareerd). Er moet dan met landelijk een aparte bankrekening worden geregeld.
 
In het verslag van de kascommissie zijn twee aanbevelingen opgenomen. De eerste is het afboeken van de vordering op Facebook i.v.m. de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. De tweede is het vrij laten vallen van het terug te betalen fractiebudget, als dit na 7 jaar niet is geïnd door de Gemeente.
 
De vereniging verleent het bestuur décharge voor de jaarrekening 2022.
 
6. Begroting 2023
Er zijn nu twee raadsleden en drie fractie-ondersteuners, waardoor er hiervoor meer budget is opgenomen.
Er is een hoger bedrag voor activiteiten opgenomen. Wat overblijft gaat naar de voorziening verkiezingen. Er staat in het budget nu ‘Campagne GR’; dit moet zijn ‘Reservering Verkiezingen’. Dit wordt aangepast door de penningmeester.
 
7. Samenstelling Kascommissie 2023
Don ten Brink is aftredend lid. Ybo Vroom is bereid nog een jaar plaats te nemen in de kascommissie en wordt aangevuld door Janny de Weijs-Krol.
 
8. Vacatures bestuur
Er zijn op dit moment drie bestuursleden.
Anne heeft aangegeven op termijn te willen stoppen als penningmeester. Hij wil nu wel worden herbenoemd, maar wil de termijn van 3 jaar niet vol maken.
Graag wil het bestuur er nog 1 of 2 nieuwe bestuursleden bij. Denny Boersma geeft aan te willen aansluiten bij het bestuur.
De afdeling herbenoemt Anne als penningmeester en benoemt Denny als lid in het bestuur .
 
9. Mondeling verslag gemeenteraadsfractie
Het loopt goed in de raad, er wordt collegiaal samengewerkt. Er wordt vooral goed samengewerkt met Christen Unie en Groen Links.
Op de vraag wat er speelt m.b.t. stikstof, wordt aangegeven dat er een werkgroep van raadsleden en agrariërs is, om beter tot elkaar te komen. Dit is overigens een punt wat vooral provinciaal speelt. Er volgt een discussie m.b.t. het standpunt van onze fractie in het stikstof-debat, maar ook over het landelijke en regionale standpunt hierin.
Er wordt gevraagd of er op de website een agenda kan worden gemaakt waarin de fractievergaderingen en de raads-overleggen en -vergaderingen zijn opgenomen. Hier zal aandacht aan worden besteed.
De fractie is bezig met het maken van korte video’s na elke raadsvergadering, die ook op de website zullen worden geplaatst.
Er wordt door diverse leden aangegeven dat de bezoeken van de gemeenteraad aan diverse kernen als positief worden ervaren.
 

10. Verkiezingen Provinciale Staten 15 maart 2023
Onze voorzitter heeft een doos met flyers mee. Vrijwilligers worden aangemoedigd deze mee te nemen. Koos zal ook nog leden bellen hiervoor.
Denny Boersma staat 9e op de lijst voor Provinciale Staten.
Er zijn 15 maart ook Waterschapsverkiezingen en hiervoor staat Denny op nummer 5 op de lijst Water Natuurlijk.
 
11. Kennisrotonde
Er is al eerder een kennisrotonde georganiseerd, zowel in de gemeente Westerkwartier als elders in de regio. Het is een bijeenkomst rond een interessant thema, voor de bevolking, georganiseerd met diverse politieke partijen.
Vorige keer ging het over praktische zaken m.b.t. de energietransitie. We willen nu weer graag de energietransitie als onderwerp nemen, maar hoe?
Er wordt besloten om te kiezen voor wat er op dit moment in onze gemeente gebeurt op het gebied van de energie-transitie. Te denken valt dan aan: MOL-dorpen gasloos; energiecoöperatie Tolbert; wat doet Wold & Waard voor haar huurder.
Het bestuur gaat hier verder mee, waarbij Denny al ideeën heeft. Wordt dus vervolgd.
 
12. Rondvraag/ w.v.t.t.k.
Er zijn geen vragen en de voorzitter sluit de vergadering om 21.37 uur.