Wonen in West Betuwe, een thuis voor iedereen

We kunnen met recht trots zijn op de gemeente West Betuwe met haar 26 kernen. Naast de prachtige natuurgebieden, het rivieren- en polderlandschap en een aantal prachtige voorzieningen voor de inwoners is in bijna elke kern een dorpshuis, zijn sportlocaties te vinden en is een rijk verenigingsleven. Het is er fijn opgroeien en maar ook prettig om oud te worden. Daarvoor zijn voorzieningen, zoals scholen en plek voor het verenigingsleven, en voldoende aanbod aan (betaalbare) woningen nodig. Dat laatste ontbreekt en daar moet dan ook hard aan gewerkt worden. Kleinschalige woningbouw aan de randen want de huidige kernen, moet mogelijk gemaakt worden. Daarbij verdienen groene plekken in dorpen bescherming. Laten we het dorpse karakter zoveel als mogelijk is beschermen. De huidige krapte op de woningmarkt heeft nadelige gevolgen voor velen. Zoals voor senioren die een meer geschikte woning zoeken. Maar ook arbeidsmigranten die fatsoenlijke huisvesting nodig hebben. En mensen vanuit de maatschappelijke opvang, jongeren die uit huis willen, statushouders die vanuit AZC’s een vaste verblijfplaats nodig hebben, mensen met een medische of sociale urgentie en spoedzoekers. Ook woonvormen voor /met ouderen en andere doelgroepen verdienen een plek in West Betuwe. Het gebrek aan woningbouw in met name de kleinere kernen zorgt voor krimp en daarmee ook voor een afname in het voorzieningen aanbod. Het voortbestaan van lokale verenigingen komt ook in gevaar.

Krimpdorpen prioriteit

We willen dat er in alle kernen wordt gebouwd voor alle doelgroepen, zowel koop- als huurwoningen. Een divers aanbod van starters-, gezins- en seniorenwoningen vergroot de binding met de kern en maakt het mogelijk om daarbinnen een wooncarrière te maken.
Te beginnen in de kernen waar de afgelopen 25 jaar amper gebouwd is. Dan hebben we het over Acquoy, Beesd, Rumpt, Enspijk, Deil, Tricht, Buurmalsen en Heesselt. Deze dorpen dienen voorrang te krijgen bij planvorming. Het zijn krimpdorpen geworden met alle daarbij behorende problemen zoals het verdwijnen van belangrijke voorzieningen.
De gemeente is aan zet om hier de leiding te pakken. Er zijn in ieder geval een huisvestingsverordening nodig en extra afspraken met de woningbouwverenigingen, bijvoorbeeld over de bouw van flex-woningen.

Wat gaan we doen

Zodra dit wettelijk mogelijk wordt passen we voorrang voor mensen die maatschappelijk dan wel economisch gebonden zijn aan een kern toe. Daarvoor is een huisvestingsverordening nodig die we zo snel mogelijk willen opstellen.
Onder andere met een zelfbewoningsplicht zorgen we dat betaalbare koophuizen bereikbaar blijven voor starters. We gaan werken met erfpachtconstructies voor koopwoningen in het goedkopere segment. We willen het kostenneutraal verhuizen van ouderen van sociale huurwoningen naar geschiktere woningen beter promoten en de mogelijkheden vergroten om zo de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren.

De bestaande gebouwen die er zijn, willen we beter benutten. Dat betekent onder andere meer woonruimte in de centra, bijvoorbeeld boven winkels. Als inwoners hun woningen levensloopbestendig verbouwen, willen we toestaan dat de bovenverdieping een zelfstandige woning kan worden. Daarnaast willen we het bewonen van bijgebouwen onder voorwaarden toestaan en staan we permanente bewoning van vakantiewoningen in beperkte mate toe.

We bieden meer ruimte voor (alleenstaande) jongeren, want ook zij hebben passende woonruimte nodig. We maken daarom afspraken over een aandeel jongerenhuisvesting in grotere bouwprojecten. We stimuleren het delen van woningen voor mensen die dat willen. Hierover maken we afspraken met corporaties en andere verhuurders.

We maken ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap en bouwen geen sociale huurwoningen waar er al veel zijn. Waar weinig sociale huurwoningen zijn moeten deze juist wel worden gebouwd. Ook nieuwe woonvormen, zoals groepswonen etc krijgen een plek. De gemeente mag van ons strategisch woningbouwlocaties aankopen, als daarmee de bouw van woningen sneller mogelijk wordt.

Huurders moeten de kans krijgen hun huurwoning te kopen, indien gewenst met de koopgarantregeling. Doorstroomcoaches helpen het doorstromen naar een meer passende woning. En mensen die van een sociale huurwoning naar een middenhuurwoning willen doorstromen, moeten voorrang krijgen. Daarover maken we afspraken met corporaties en andere verhuurders.

We laten bewoners vooraf meer meedenken over bouwprojecten, waardoor we bezwaren zoveel mogelijk voorkomen en plannen kunnen versnellen. Ook zetten we in op het versnellen van gemeentelijke procedures.

We willen de kwaliteit van huurwoningen verbeteren. De verduurzaming moet versneld worden. Dat kan onder andere met subsidieregelingen voor isolatie/zonnepanelen speciaal voor mensen met een kleine beurs.

Natuurinclusief en groen bouwen wordt de norm. We bouwen op een manier die de leefomgeving van dieren en planten behoudt of versterkt. We kiezen voor een groene leefomgeving waarin je kunt ontspannen, waarin kinderen kunnen sporten en spelen, en die bijdraagt aan de biodiversiteit.

Voorzieningen behouden en versterken

Ergens wonen betekent ook dat er voorzieningen nodig zijn. Met liefst in elke kern een school. In ieder geval een ontmoetingsplek zoals een dorpshuis. Want ook de kleinste kernen dienen zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Het waarborgen van kwaliteit staat daarbij wel voorop. Samenwerking kan noodzakelijk zijn om voorzieningen voor de toekomst te behouden. Bijvoorbeeld door samen te gaan of ruimtes te delen. Het is aan de gemeente om daarvoor kansen te bieden.