Kansen voor inwoners en ondernemers

Het zijn de mensen waar het in West Betuwe om gaat. De vraag vanuit de samenleving staat voorop en die moet helder zijn. D66 gaat ervanuit dat (groepen van) inwoners zelf veel kunnen regelen. Zo nodig maakt de gemeente dingen mogelijk en voor wie niet voldoende zelf kan, dragen we zorg. Samenwerking wordt zoveel mogelijk gestimuleerd.

Kansen voor iedereen: denk en werk aan een inclusieve samenleving

D66 vindt dat elke inwoner mee moet kunnen doen aan het maatschappelijke en economische leven. Of men nu oud is of jong, arm of rijk, met of zonder beperking. De gemeente moet daarbij de vindingrijkheid en creativiteit van inwoners ondersteunen en ruimte geven. Er zijn soms mensen die dit (tijdelijk) zelf niet voldoende kunnen. Door fysieke beperkingen, een psychiatrische aandoening of omgevingsfactoren zoals armoede. Voor mensen die zichzelf niet goed kunnen redden dragen we via de gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid. D66 wil een inclusieparagraaf bij elk raadsvoorstel die er voor zorgt dat telkens wordt stilgestaan bij de vraag hoe iedereen mee kan doen. Een vaak vergeten groep is die van de licht verstandelijk beperkten, waar D66 extra aandacht voor vraagt.

 • Pak laaggeletterdheid aan. Onze samenleving is behoorlijk ingewikkeld voor wie laaggeletterd is, en al helemaal voor analfabeten. Er is vaak (maar niet altijd) een overlap met licht verstandelijk beperketen. Wie niet (goed) kan lezen en schrijven heeft vaak ook moeite met het begrijpen van gesproken taal. Daardoor lopen zij tegen allerlei barrières op in de samenleving. Een gemeentelijke overheid dient hier rekening mee te houden en oplossingen te bieden. De vestigingen van de openbare bibliotheek en andere digitale wijk- of dorpsservicepunten spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van laaggeletterdheid. Om laaggeletterdheid tegen te gaan is signalering belangrijk. Naast welzijnswerk en vrijwilligerswerk hebben ook werkgevers daarin een rol. De gemeente moet hierbij zelf nog beter het goede voorbeeld geven.
 • Bestrijd armoede met toegankelijke hulp. Ingewikkelde regelingen van zowel de landelijke als de lokale overheid kunnen onbedoeld mensen in de financiële problemen brengen. Voor veel mensen is het aanvragen van ondersteuning te ingewikkeld. De gemeente moet regels vereenvoudigen, ‘fysiek’ bereikbaar zijn (je moet iemand kunnen spreken) en zorgen voor een integrale aanpak. De wet biedt gemeentes veel vrijheid om lokale invulling aan de uitvoering te geven. Mede dankzij de voortdurende inzet van D66 kreeg de gemeente Geldermalsen een ruimhartig sociaal beleid. Dat is sinds 2019 in de gemeente West Betuwe voortgezet. Iedereen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kan een beroep doen op ondersteuningsregelingen. De ‘werkende armen’ worden tot nu toe echter onvoldoende bereikt en met het afschalen van de Coronasteun bestaat er risico dat deze groep groter wordt. Ook de hoge energielasten leveren problemen op. Voor mensen die langdurig van de bijstand afhankelijk zijn willen we extra aandacht en ondersteuning vanuit het sociaal team en het welzijnswerk om hen in ieder geval bij de samenleving betrokken te krijgen en houden.
 • Maak openbare voorzieningen toegankelijkheid. Bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de (semi)openbare voorzieningen zijn een belangrijk aandachtspunt. Geen loodzware deuren, trappetjes, te nauwe ingangen, versperringen op het trottoir e.d. Bij (ver)bouwvergunningen voor deze panden dient een toegankelijkheidstoets toegepast te worden. Ook het openbaar vervoer moet toegankelijk zijn. Toegankelijkheid is meer dan alleen de ‘fysieke’ toegankelijkheid van een samenleving. Het gaat dan ook om voldoende openbare toiletvoorzieningen in elke kern en passend aanbod van sport, scholings- en culturele activiteiten. Iedereen moet zich welkom voelen. Duidelijkheid in communicatie (schriftelijk, mondeling, digitaal) zijn net zo belangrijk. Als koploper inclusieve gemeente hebben we nog veel te doen om die rol te blijven verdienen. De inzet van ervaringsdeskundigheid moet daarbij gekoesterd worden. Een inclusietoets bij elk raadsvoorstel is een must
 • Voer gemeentelijke regie op integratie nieuwkomers. De nieuwe wet inburgering vraag een regierol van de gemeente. Voor een goede inburgering van vluchtelingen die als statushouder nieuw in de gemeente komen wonen is het leren van de Nederlandse taal noodzakelijk. Er is laagdrempelige informatie en begeleiding nodig, waarbij taal en het vinden van passend werk voorop staat, zo nodig met behoud van uitkering. D66 pleit voor een integrale aanpak waarbij de gemeente duidelijke afspraken maakt over wie wat doet. En voor de maatschappelijke begeleiding vooral gebruik maakt van lokale (vrijwilligers)organisaties en inwonersinitiatieven.
 • Ondersteun vrijwilligerswerk en mantelzorg. Vrijwilligers en mantelzorgers leveren een groot aandeel aan de leefbare en zorgzame samenleving. D66 wil dan ook vol inzetten op het behoud en vergroting van het aantal vrijwilligers die nu al in alle kernen actief zijn. Essentieel daarbij is de professionele ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Bij het werven, selecteren, trainen en begeleiden van vrijwilligers en bij ondersteuning voor wat betreft fondsenwerving en subsidieaanvragen. Inwoners moeten op de website eenvoudig kunnen vinden hoe en onder wat voor voorwaarden zij bij de gemeente kunnen aankloppen voor subsidie en hun aanvraag ook eenvoudig, zonder bureaucratische rompslomp kunnen indienen en verantwoorden.
 • Eén loket voor inwoners en ondernemers. De gemeente moet functioneren als het loket voor inwoners en ondernemers waar de persoon achter de vraag centraal staat en waar de regels mogelijk moeten maken in plaats van belemmeren. Het moet niet uitmaken waar inwoners/ondernemers bij de gemeente aankloppen voor informatie of een hulpvraag. Of het nu via de telefoon, email, een gebiedsmakelaar of het vergunningenloket gaat, de organisatie moet zo zijn ingericht dat de vraag snel bij de juiste persoon terecht komt. Ook als het een vraag betreft die in feite een andere overheid/organisatie betreft is er een rol voor de gemeente om door te verwijzen.
 • Voer een transparant subsidiebeleid. Wie wel of niet in aanmerking komt voor subsidie/ondersteuning vanuit de gemeente moet voor iedereen duidelijk terug te vinden zijn in de regelingen die de gemeente vaststelt. Ook moet deze informatie makkelijk te vinden zijn via de gemeentelijke website. Het aanvragen en verantwoorden van subsidies moet zo simpel mogelijk zijn. Ook inwonersinitiatieven die geen officiële status hebben (geen stichting dan wel vereniging zijn) moeten voor incidentele subsidies in aanmerking kunnen blijven komen.

Kansen voor goed onderwijs en individuele ontwikkeling

Goed onderwijs is de basis voor een goede toekomst. Onderwijs moet breder gezien worden dan de ‘school’. Onderwijs is belangrijk voor de individuele ontplooiing van mensen, ook op sportief en cultureel gebied. Investeren in jongeren is investeren in de toekomst. Goed opgeleide mensen zijn beter in staat om mee te draaien in de samenleving, in het arbeidsproces en in de democratie. Dat iedereen leert hoe de eigen stem te laten horen en hoe zelf iets te ondernemen. Het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van jongeren is de kern van het jeugd- en jongerenbeleid. Jongeren moeten nog meer plaats krijgen in dat welzijnswerk.

 • Breng onderwijs, kinderopvang, sport en cultuur samen in integrale kindcentra. D66 is voorstander van brede scholen waarbij onderwijs en kinderopvang samenwerken. Op één locatie kunnen kinderen terecht voor voorschoolse opvang en ontwikkeling, onderwijs, buitenschoolse opvang, sport en cultuur. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden vroeg signaleren. Bij een integraal kindcentrum zijn die voorzieningen voor kinderen tussen 21⁄2 en 12 jaar geïntegreerd. Hier kunnen zij van ’s ochtends tot ’s avonds terecht. Kinderen met een leer- of taalachterstand worden bijgespijkerd. Dit is goed voor de emancipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen, want zij werken soms ongewild parttime. D66 wil dat een integraal kindcentrum de standaard wordt in West Betuwe.
 • Streef naar voortgezet onderwijs op alle niveaus binnen de gemeente West Betuwe. Hoewel ouders en jongeren meer keuzevrijheid kregen door de komst van de Ida Gerhardt academie in Geldermalsen is een volledige HAVO en VWO opleiding op de Lingeborgh nog steeds het doel.
 • Stimuleer jongerenparticipatie. Jongerenparticipatie, het hebben van een eigen plek, activiteiten die boeien en respect zijn voor jongeren heel belangrijk. Bestaande initiatieven verdienen steun in de vorm van een faciliterende rol door de gemeente en ook jongerenwerk is een belangrijke factor. Op initiatief van D66 worden alle basisschoolleerlingen uit groep 7 uitgenodigd op het gemeentehuis voor het spel ‘Democracity’. Wij willen voortzetting van dit project zodat kinderen en jongeren kennismaken met democratische principes en burgerschap. Naast de reeds bestaande jongerenraad willen we een kindervragenuur instellen en kinderburgemeester aanstellen.

Kansen voor cultuur en cultuurhistorie

West Betuwe is een gemeente met een gevarieerd aanbod van voorzieningen en een divers samengestelde bevolking. De gemeente heeft een voorwaardenscheppende taak bij het in stand houden en indien nodig verbeteren van het aanbod van voorzieningen. Zij zorgt primair voor het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld ruimte of accommodaties. Het is aan initiatieven uit de samenleving en samenwerkingsverbanden hier verder vorm aan te geven. Zo nodig zorgt de gemeente voor professionele ondersteuning. Er dient een duidelijk beleid te komen ten aanzien van het beheer en de exploitatie van al het gemeentelijke maatschappelijke vastgoed. Daarbij willen we in het bijzonder aandacht voor de toekomst van het zwembad en de sportzalen/hallen.

 • Houd een goed functionerend bibliotheeknetwerk in stand. Een goed functionerend openbaar bibliotheeknetwerk behoort net als onderwijs tot de basisinfrastructuur van onze democratische samenleving en kan dan ook niet zonder professionele ondersteuning. D66 benadrukt dan ook het belang van de Openbare Bibliotheek Rivierenland voor West Betuwe als basisvoorziening en unieke toegangspoort tot informatie, voor ondersteuning van het onderwijs en actief in de strijd tegen laaggeletterdheid en tevens als uitvalsbasis voor persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is de openbare bibliotheek een plek voor ontmoeting. D66 wil uitleenpunten in zoveel mogelijk kernen en digi/taalprogramma’s bereikbaar maken voor alle inwoners die daar behoefte aan hebben. Daarnaast willen we de uitstekende voorziening van de bibliotheek op school behouden voor al het basisonderwijs in West Betuwe.
 • Stimuleer amateurkunsten. Bij inwoners ligt het initiatief voor amateurkunsten. Dat is vaak heel goed mogelijk is zonder inmenging van de overheid. Goede voorbeelden zijn het Cultureel Cafe in Geldermalsen, de activiteiten in ’t Stroomhuis in Neerijnen, de WaardArt open atelierroute en het festival Ode aan de Linge. De gemeente kan ondersteuning geven in de vorm van het bijdragen in de kosten van bepaalde faciliteiten of het beschikbaar stellen van ruimtes. Instandhoudingsubsidies moeten echter worden vermeden. D66 vindt het van belang dat organisaties bijdragen aan de culturele en muzikale ontwikkeling van de jeugd. Initiatieven die professionele muziekles op de basisscholen willen terugbrengen verdienen financiële steun. Zeker als dit ook in combinatie met lokale muziekverenigingen wordt opgezet.
 • Bescherm monumenten en bijzondere dorpsaangezichten en landschappen. West Betuwe kent vele monumenten, bijzondere dorpsaangezichten en landschappen die door de inwoners bijzonder gewaardeerd worden zoals ook blijkt uit de vele actieve historische verenigingen en stichtingen. De cultuurhistorie en het landschap dat vooral door (de strijd tegen) het water is gevormd, zijn nauw met elkaar verbonden. Naast de wettelijke taken van de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van archeologie en archiefbeheer, ziet D66 een duidelijk taak bij de gemeente voor de bescherming van de lokale cultuurhistorie. Al kan die bescherming nooit ten koste van alles zijn. Het is lastig alles te behouden bij grote infrastructurele activiteiten zoals bij de dijkverzwaring. Veiligheid van het gebied gaat dan soms voor. De grootschalige duurzaamheidsopgaven zorgen ook voor dilemma’s. Die zijn nodig maar hebben grote impact op de omgeving.

Kansen om voor elkaar te zorgen

Ontmoeting, sociale contacten en daadwerkelijk deel kunnen uitmaken van de samenleving zijn van essentieel belang voor het welzijn van iedereen. Om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen is ook goede en volledige informatie nodig. De gemeente is verantwoordelijk voor het informeren, adviseren en zo nodig ondersteunen van inwoners. Ook op het gebied van welzijn, zorg en participatie. Hoewel de gemeente al vanaf 2015 hiervoor de eerstverantwoordelijke is, loopt een en ander nog lang niet altijd soepel. Voor D66 is die eigen kracht van mensen belangrijk, maar eigen kracht komt niet vanzelf, en ook niet in gelijke porties. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor mensen met minder eigen kracht en/of minder kansen.

 • Bied ruimte voor initiatieven. Mensen kunnen onderling vaak meer passende oplossingen bedenken voor maatschappelijke kwesties in de zorg dan de overheid. Veel van de huidige professionele organisaties zijn ooit gestart als (vrijwilligers)initiatief van betrokken inwoners. Professionalisering heeft als nadelen dat kosten en bureaucratie kunnen toenemen. Het vrijwilligerswerk en de (mantel)zorg staan onder druk. Soms is de problematiek ook dusdanig dat professionele ondersteuning vereist is. Een nieuwe balans vinden, ook lokaal, is de zoektocht. D66 vindt dat de gemeente een grote rol kan spelen door te ondersteunen bij het opzetten van kleinschalige wooninitiatieven en het faciliteren van professionele ondersteuning dichtbij in de wijk. Ontmoetingsplekken zoals dorpshuizen en bibliotheken zijn daarbij van wezenlijk belang. Ervaring leert ook dat dergelijke voorzieningen het best werken als kernen gemengd zijn samengesteld (van jong tot oud, koop- en huurwoningen in allerlei prijsklassen).
 • Koester de dorpshuizen als centrale ontmoetingsplek in de kern. In West Betuwe zijn veel goede samenwerkingsverbanden tussen dorpshuizen, vereniging/stichtingen, scholen en lokaal welzijnswerk. Het dorpshuis als ontmoetingsplek kan dit versterken en het maakt instandhouding van voorzieningen bovendien betaalbaarder. D66 steunt deze initiatieven omdat dit de voorzieningen houdt waar die wat D66 betreft horen, dat wil zeggen: IN de kernen.
 • Bestrijd eenzaamheid. Tegenwoordig zijn steeds meer ouderen tot op latere leeftijd actief. Voor een aantal ouderen geldt dat ernstige eenzaamheid op de loer ligt, bijvoorbeeld als zij buiten het dorp of de wijk komen te wonen. Welzijnswerk, voorzieningen dicht bij huis, voldoende openbaar vervoerhaltes en speciale woningbouw voor (groepen van) senioren in alle kernen kunnen ernstige eenzaamheid voorkomen. De (vrijwillige) ouderenadviseurs en maatschappelijke organisaties spelen voor wat betreft de signalering een belangrijke rol. Er dient goed bereikbare professionele ondersteuning te zijn, ook in de avonden, nachten en weekeinden. Het levensloopbestendig maken van bestaande woningen en de woonomgeving moet gestimuleerd worden. Initiatieven zoals groepswonen voor ouderen en kleinschalige woon- zorgvoorzieningen verdienen alle steun. Net als het toestaan van het splitsen van woningen en de ‘Kangoeroewoning’ voor ouderen die dichtbij hun kinderen, maar niet in het huis van hun kinderen willen of kunnen wonen.
 • Bied ook jongeren van achttien+ begeleiding op weg naar zelfstandigheid. Als jongeren 18 zijn worden ze gezien als volwassen en stopt officieel jeugdhulp. Jongeren zijn echter niet van de ene op de andere dag klaar voor zelfstandigheid en ook niet elke jongere die de jeugdzorg of jeugddetentie verlaat kan bij familie terecht of al zelfstandig wonen. Deze jongeren hebben vaak nog begeleiding nodig om financiën te beheren en schulden op te lossen, een studiekeuze te maken, of een stage of een baan te vinden. Om te voorkomen dat jongeren dak- of thuisloos worden moeten zij worden ondersteund richting zelfstandigheid. D66 wil voor deze jongeren betere afstemming tussen organisaties en regelingen.
 • Creëer een brede ombudsfunctie. D66 vraagt al sinds 2015 om een ombudsfunctie voor het gehele sociaal domein voor de gemeente die ook regionaal ingevuld kan worden. In het kader van de hoge ambities die West Betuwe heeft voor wat betreft de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties willen wij deze ombudsfunctie ook gebruiken om de omschakeling van de gemeentelijke dienstverlening naar het zogenaamde ‘West Betuws werken’ te volgen en zo nodig bij te sturen.

Kansen om te sporten en bewegen

D66 heeft een warm hart voor sport in de ruimste zin van het woord. Sport en beweging dragen bij aan de gezondheid en aan de sociale cohesie in de samenleving. D66 is voor een gevarieerd aanbod van sport- en beweegmogelijkheden, voor iedereen toegankelijk, van jong tot oud. Ook met een handicap moet er gesport kunnen worden. Er kan dan ook op meerdere manieren naar sport gekeken worden: sport en beweging als doel op zichzelf, als (preventief) middel voor volksgezondheid en als maatschappelijke ‘smeerolie’. D66 pleit voor voortdurende aandacht voor bewegen bij het (her)inrichten van wijken en buurten. Wij wonen in een schitterend recreatiegebied met veel ruimte voor allerlei bewegingsactiviteiten. Dat kan nog veel meer benut worden.

 • Voer een sportsubsidiebeleid gericht op jongeren. Ook bij sport geldt het motto: jong geleerd, oud gedaan. Het subsidiebeleid moet wat D66 betreft vooral gericht zijn op de jeugd. Sport is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen; zowel lichamelijk als sociaal. Om sportbeoefening door de jeugd nog verder te stimuleren, is de inzet van combinatiefunctionarissen op alle scholen in de gemeente van belang. Om zo de basisschooljeugd met diverse sporten en sportverenigingen in contact te brengen. Initiatieven op het gebied van de gehandicaptensport verdienen stimulans en ondersteuning.
 • Voer een samenhangend sportaccommodatiebeleid. Er dient een breed onderzoek naar gebruik, beheer en exploitatie van al het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed te komen. Ook van de sportaccommodaties. De renovatie dan wel nieuwbouw van het zwembad en de sporthal in Geldermalsen spelen daarin een belangrijke rol, net als die van de overige gymzalen. De gemeente heeft dan wel een belangrijke rol, maar niet tegen elke prijs. Er dient goed gekeken te worden naar de spreiding en het beheer van de verschillende sportaccommodaties. Wat willen wij minimaal aan sportvoorzieningen in onze gemeente en wat hebben wij daarvoor nodig en voor over?

Kansen voor vrijheid en veiligheid

De vrijheid om als individu eigen keuzes te maken is heel belangrijk. De overheid dient te waarborgen dat iedereen die ruimte ook krijgt. Zonder veiligheid is er geen vrijheid. Inzet op preventie voorkomt veel kosten achteraf. Veiligheid gaat ook over (hoog) waterveiligheid, verkeersveiligheid, sociale veiligheid en externe veiligheid zoals gevaarlijke stoffen in de industrie dan wel bij vervoer over weg en spoor.

 • Zorg voor juiste kennis over en hulpverlening voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Huiselijk geweld is een hardnekkig maatschappelijk probleem waar nog steeds onvoldoende zicht op is. Signalen worden slecht herkend waardoor het vaak niet lukt om deze cirkel van geweld te doorbreken. Naast tijdelijke opvang is het van belang dat slachtoffers snel een reguliere woning kunnen krijgen om weer een normaal bestaan op te kunnen bouwen. Het tekort aan (sociale huur) woningen wreekt zich hier. Lokaal moet de juiste kennis en kunde in huis zijn en de lijntjes met Veilig Thuis kort en snel.
 • Bevorder LHBTI+ emancipatie. Iedereen dient zich in West Betuwe thuis te kunnen voelen, ook transgenderpersonen en mensen die zich niet per se voelen passen in het ‘hokje’ man of vrouw. Ondanks dat jaarlijks op de Coming Out Day in oktober de Regenboogvlag wappert ter ondersteuning van LHBTI+-personen voelen velen van hen zich nog lang niet altijd geaccepteerd en veilig in onze gemeente. D66 wil een Regenboogagenda waarmee bijgedragen wordt aan de zichtbaarheid, veiligheid en acceptatie van LHBTI-personen. Het in 2022 of 2023 organiseren van een regionale regenboogbijeenkomst zou een mooi begin zijn.
 • Voer een duidelijk antidiscriminatiebeleid. Er is nog een wereld te winnen op het gebied van de bejegening van mensen op basis van hun persoonlijke achtergrond. Extra aandacht is dan ook noodzakelijk. Om het onderwerp in ieder geval meer zichtbaar te maken pleiten wij voor het zichtbaar opnemen van de tekst van Artikel 1 van de grondwet in of nabij het nog te renoveren gemeentehuis.
 • Bewaak privacy en informatieveiligheid. De bescherming van de privacy van inwoners heeft topprioriteit. Inperken van vrijheden of inbreuken op de privacy ter bevordering van de veiligheid dienen altijd verantwoord te worden. Dergelijke maatregelen moeten effectief, noodzakelijk en voldoende onderbouwd zijn en getoetst worden door de gemeenteraad. De gemeente heeft naast de beschikking over persoonsgegevens ook vanwege de taken op het gebied van welzijn, zorg en participatie allerlei, vaak gevoelige, persoonlijke informatie van individuele inwoners. Zij moeten er op kunnen vertrouwen dat hier op zorgvuldige wijze mee wordt omgegaan.
 • Bestrijd criminaliteit en ondermijning preventief. Veiligheid en vooral het gevoel van veiligheid is een zeer belangrijke voorwaarde voor een goed leefklimaat. De medewerkers in de buitendienst spelen hierbij een cruciale rol als ogen en oren van de gemeente en als direct door inwoners aanspreekbare gemeentelijke vertegenwoordigers. Daarnaast helpen voorlichtingscampagnes vanuit de gemeente en de politie om inwoners bewust te maken van hun rol in criminaliteitsbestrijding. Door de inzet van buurtapps neemt het aantal inbraken af en het geeft mensen het gevoel controle over hun woonomgeving te hebben. West Betuwe zou daarom een sluitend netwerk van buurtapps moeten hebben. Blijvende inzet op bewustwording van en aandacht voor ondermijnende activiteiten, denk daarbij aan drugslabs en dergelijke maar ook andere manieren van het ontduiken van wetten en regels, krijgt wat D66 betreft prioriteit.
 • Faciliteer het optimaal functioneren van hulpdiensten. Met een uitgestrekte landelijke gemeente zoals West Betuwe moet het niet uitmaken waar je woont: hulpdiensten moeten iedere inwoner tijdig kunnen bereiken. D66 is van mening dat de aanrijtijden van hulpdiensten in beginsel gehaald moeten worden. Dat dient de inzet van de burgemeester te zijn binnen de Veiligheidsregio. Verder wil D66 strategisch geplaatste AED’s en AED-opleidingen faciliteren, omdat deze levens redden. De Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente kunnen de politie ondersteunen bij handhaving van kleine overtredingen.
 • Ga uit van de langzaamste en kwetsbaarste verkeersdeelnemers. Wij willen dat bij al het beleid, ook bij de inrichting van wegen en wijken, de belangen van de meest kwetsbare inwoners voorop staan. We willen stimuleren dat mensen voor kleine afstanden meer de fiets pakken of lopen, in plaats van met de auto gaan. Veilige loop- en fietsroutes zijn daarbij onmisbaar. Bij nieuwbouw(projecten) moet dit standaard meegenomen worden. Zo mist bijvoorbeeld een veilige looproute vanaf de nieuwbouwwijk De Plantage in Meteren naar de voorzieningen in Geldermalsen. Het doel moet zijn woongebieden duurzaam veilig in te richten met een maximale snelheid van hooguit 30 km.
 • Voer een proactief (hoog)waterveiligheidsbeleid. De gemeente West Betuwe is door zijn ligging in het grote-rivierengebied kwetsbaar voor de gevolgen van hoge, maar ook lage waterstanden in met name Waal en Linge. De effecten van klimaatverandering doen daar nog een schep bovenop. Het belang van sterke dijken is sinds 1995 overduidelijk. Aandacht voor het woongenot en de leefbaarheid van inwoners van de gemeente in de nabijheid van de rivierdijken moet nog meer plek krijgen in het gemeentelijk beleid. Goede samenwerking met het Waterschap Rivierenland is hiervoor noodzakelijk. Binnendijkse waterveiligheid vereist in West Betuwe ook aandacht. Door klimaatverandering zullen steeds vaker grote hoeveelheden neerslag voorkomen. Dat vraagt om oplossingen voor (tijdelijke) waterberging om onze inwoners droge voeten te laten houden.
 • Sta bij projecten van andere overheden voor de belangen van inwoners. Een proactieve opstelling van West Betuwe bij grote infrastructurele projecten van andere overheden is helaas bittere noodzaak. Bij de werkzaamheden moet wat D66 betreft de overlast zoveel mogelijk beperkt worden en de toegankelijkheid van voorzieningen, juist ook voor mindervaliden, gewaarborgd blijven.

Kansen voor de economie

Overheid, bedrijfsleven en onderwijs zijn samen de motor voor onze welvaart. Nieuwe technologieën en de interneteconomie vragen van onze ondernemers dat zij daarop flexibel inspelen en innoveren. Dat vraagt een overheid die naast de ondernemer staat als partner, die stimuleert, faciliteert en, waar nodig, aanjaagt. Dat vraagt een lokale overheid die naast de ondernemer staat als partner, die stimuleert, faciliteert en, waar nodig, aanjaagt.

 • Stimuleer innovatie. D66 wil samen met het bedrijfsleven en het onderwijs zorgen voor een goede aansluiting tussen de arbeidsmarkt en onderwijs. In het bijzonder de sectoren ICT, Techniek en Transport en Logistiek en, niet te vergeten, Recreatie en Toerisme. De gemeente stimuleert. D66 wil dat de gemeente samen met bedrijven en het onderwijs werkt aan de concrete verduurzaming van onze economie.
 • Faciliteer samenwerking tussen bedrijfsleven en middelbaar beroepsonderwijs. Zonder goede vakmensen geen kenniseconomie en geen groei. Dat biedt volop kansen voor het groene en technische MBO van Helicon en ROC Rivor in onze gemeente bij de grote uitdagingen waar de samenleving voor staat. Samenwerking tussen bedrijfsleven en scholen is cruciaal. De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol. Bijvoorbeeld met het aanbieden van aantrekkelijke stage- en afstudeermogelijkheden voor (aankomend) MBO-studenten.
 • Stel de zondagsopening vrij. Ondernemers zijn prima in staat om zelf te bepalen wanneer zij hun onderneming voor hun klantenkring open willen zijn. Dat kan en mag ook op de zondag zijn.
 • Promoot recreatie en toerisme. West Betuwe leent zich bij uitstek om te vertoeven en te toeren. Langs de Linge, de Waal, onze dijken, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en niet te vergeten, het fruit. Initiatieven van lokale ondernemers in recreatie en toerisme willen we zoveel mogelijk faciliteren. De toegang tot de Linge en de Waal is voor zowel de lokale bevolking als toeristen van groot belang. Het aanleggen van wandel- en fietsroutes verdient prioriteit net als het behoud van en waar verdwenen weer mogelijk maken van dorpsommetjes. Het zichtbaar maken en zoveel mogelijk behouden van de cultuurhistorie is zowel voor toeristen als voor de eigen inwoners van belang. Daarmee wordt West Betuwe nog aantrekkelijker om in te wonen en te recreëren. Inwoners en ondernemers willen we nauw betrekken bij het bevorderen van de landschappelijke kwaliteit en het opstellen van de omgevingsvisie. Er zullen wel keuzes gemaakt moeten worden in het kader van de broodnodige woningbouw en de aanpak van klimaatverandering.
 • Stimuleer aantrekkelijke dorpskernen. Voor toerisme, voor inwoners en voor ondernemers is een levendig, goed bereikbaar centrum met voorzieningen van groot belang. Initiatieven die de kernen aantrekkelijk maken verdienen steun, ook in de kleinere kernen. Bij ‘hardnekkige’ leegstand willen we ondernemingszin en creativiteit in stimuleren en investeren in herbestemming van panden. Denk aan kleine startende bedrijfjes maar ook aan wonen. Voor de gemeente West Betuwe zien wij een unieke kans de verschillende jaarlijkse activiteiten door het jaar heen in de dorpskernen aan elkaar te rijgen tot een keten van activiteiten en daarmee onze gemeente op de kaart te zetten.

Kansen voor een veilig en bereikbaar West Betuwe

Op het gebied van verkeer en vervoer staat voor D66 het ruimte bieden aan voetgangers en fietsers voorop. Onze meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit komt tot uiting in voorrang voor fietsers en voetgangers boven gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd openbaar vervoer). Veel van onze jongeren gaan buiten de gemeente naar het voortgezet onderwijs en/of moeten lange afstanden overbruggen. D66 vraagt dan ook blijvende aandacht voor de veiligheid van schoolroutes en de gevaarlijke mix van fietsverkeer en landbouwverkeer op sommige fietsroutes. Sluipverkeer vanwege drukte op de Rijkswegen moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Het verplaatsen van de afslag Waardenburg naar het noorden is noodzakelijk voor de leefbaarheid in het dorp.

 • Ga uit van de langzaamste en kwetsbaarste verkeersdeelnemers. Wij willen dat bij al het beleid, ook bij de inrichting van wegen en wijken, de belangen van de meest kwetsbare inwoners voorop staan. We willen stimuleren dat mensen voor kleine afstanden meer de fiets pakken of lopen, in plaats van met de auto gaan. Veilige loop- en fietsroutes zijn daarbij onmisbaar. Bij nieuwbouw(projecten) moet dit standaard meegenomen worden. Zo mist bijvoorbeeld een veilige looproute vanaf de nieuwbouwwijk De Plantage in Meteren naar de voorzieningen in Geldermalsen. Het doel moet zijn woongebieden duurzaam veilig in te richten met een maximale snelheid van hooguit 30 km.
 • Investeer in duurzame en veilige verbindingen. D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen, in een schone, veilige en goed bereikbare gemeente. We stellen daarbij niet de auto voorop, maar de bereikbaarheid. Voor korte afstanden binnen de gemeente blijkt de fiets vaak het handigste vervoersmiddel. D66 wil dat bij mobiliteit en inrichting van wijken voortaan vanuit fietsers en voetgangers gekeken wordt, dat zij voorrang krijgen en dat fietsers zo weinig mogelijk om hoeven te rijden. Op drukke schoolroutes over provinciale wegen verdienen vrij liggende fietspaden de voorkeur. Ook snelfietspaden verdienen steun.
 • Houd een betaalbaar lokaal openbaarvervoersnetwerk in stand. Goed openbaar vervoer op het platteland is een basisvoorziening. Het huidige niveau moet minimaal gehandhaafd blijven. Voorzieningen moeten voor alle inwoners goed te bereiken zijn. Juist ook voor mensen met een kleine beurs en/of zonder auto.