Weer crisis in Waalre maar waar blijft de informatie?

Midden in de zomer worden burgers en gemeenteraad van Waalre overvallen door de mededeling dat er binnen het college een ernstige bestuurscrisis is. Plompverloren kreeg de gemeenteraad op dinsdag 11 augustus een briefje dat alle wethouders het vertrouwen in burgemeester Jan Brenninkmeijer hadden opgezegd. Iets dat zij overigens al op 10 juli hadden gedaan maar daar de gemeenteraad niet over hadden geïnformeerd. En feitelijk was het niet eens de bedoeling om de raad nu al te informeren. De wethouders voelden zich gedwongen omdat tijdens een rechtszaak tussen de gemeente en een ambtenaar dit aan de orde kwam en een journalist van het ED in de rechtszaal zat. Anders had de gemeenteraad het pas na de zomervakantie gehoord.

De hele gang van zaken roept veel vragen op. De fractie van D66 is er buitengewoon ontstemd over omdat inmiddels vele (gedrags)regels met de voeten zijn getreden.

Er is altijd een nieuw begin - Huis van Waalre

Huis van Waalre - Er is altijd een nieuw begin – Huis van Waalre Beeld: D66 Waalre

Extra gemeenteraadsvergadering

Waarom hebben de wethouders de raad op of kort na 10 juli niet direct geïnformeerd? Immers, de gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente en onder meer belast met het toezicht op het bestuur van de gemeente. Dit klemt nog meer omdat een vertrouwenscommissie van de raad juist begin juli was begonnen met het proces om een advies op te stellen over wel of niet herbenoemen van de burgemeester. Maar niet alleen de wethouders hebben een actieve informatieplicht naar de raad, ook een burgemeester heeft dat. Dus óók burgemeester Brenninkmeijer had de raad moeten informeren.

Terecht heeft een groot deel van de gemeenteraad direct gevraagd om een extra gemeenteraadsvergadering over deze kwestie. Dat is geregeld in artikel 17 van de gemeentewet. Daarin staat dat als minimaal een vijfde van de raadsleden om een extra vergadering vraagt, de burgemeester dit moet honoreren. Hij heeft daar geen keuze in. Tot onze verbijstering en inmiddels ergernis weigert burgemeester Brenninkmeijer een raadsvergadering uit te schrijven. In plaats van het enige juiste te doen en direct terug te komen van vakantie en het gesprek met de gemeenteraad aan te gaan, schuift hij het voor zich uit. Onbereikbaar voor iedereen: pers én raadsleden.

Hij heeft dat gedaan in overleg met de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad die notabene óók voorzitter is van de vertrouwenscommissie. Dit is een vreemde verstrengeling van belangen. De werkwijze van de vertrouwenscommissie is wettelijk geregeld en aan strikte regels gebonden. En 1-op-1 afspraken maken met de burgemeester die zijn functioneren raken en daarbij ook nog eens de wens van 8 raadsleden opzij zetten, horen daar echt niet bij.

De situatie is nu dat er volop onrust en onduidelijkheid is. De problemen zijn serieus omdat vanuit de wethouders meer dan eens is aangegeven dat de breuk met de burgemeester definitief is. Ook zijn er allerlei signalen dat het gebrek aan vertrouwen breder is dan alleen de wethouders maar ook bij anderen waar de burgemeester nauw mee samenwerkt. Openheid van zaken op zeer korte termijn is dan ook van het grootste belang. Voor de raad, de burgers maar ook vanwege het vertrouwen in het openbaar bestuur.

Onrust onder inwoners

D66 begrijpt de onrust die onder een deel van de burgers is ontstaan. De brief die een aantal verenigingen naar de commissaris van de Koning hebben gestuurd, is overigens niet in afschrift aan de gemeenteraad gestuurd. Dat is wel jammer omdat we uit de pers moeten vernemen dat er in deze brief nogal wat verwijten aan de gemeenteraad worden gemaakt. Ook dit is een manier van communiceren die niet past.
Een ieder die nu al conclusies trekt, praat feitelijk wel voor de beurt. Zolang niet duidelijk is wat er echt aan de hand is, zijn conclusies over wat dan ook voorbarig.

De gemeenteraad heeft een proces gestart om te komen tot een zorgvuldige afweging over de eventuele herbenoeming van de burgemeester. Berichten dat partijen nu al hun keuze hebben bepaald, zijn onjuist. Ook D66 stelt zich op het standpunt dat ons besluit pas wordt genomen als het beeld compleet is. Tot die tijd doen we niet mee aan speculaties. Wel willen wij heel snel (en dan bedoelen we echt snel) een openbare gemeenteraadsvergadering waar zowel de wethouders als de burgemeester verantwoording afleggen over de ontstane situatie en hun handelen.
We kunnen Waalre niet onbestuurbaar laten.

Fractie D66 Waalre:

-Floris Schoots
-Kees de Zeeuw
-Saskia Harks
-Michiel Roelofs