Nu verantwoordelijkheid nemen in Waalre met Regionale Energie Strategie (RES)!

Ook ons groene Waalre heeft een forse opgave aangaande energiebesparing,  groene energie en het milieu in het algemeen. D66 wil een klimaatneutraal Waalre in 2050. Niet alleen omdat er klimaatafspraken zijn gemaakt. Maar ook om Waalre groen en gezond door te geven aan onze kinderen. Nu verantwoordelijkheid nemen in Waalre met Regionale Energie Strategie (RES)!

Niet alleen roepen maar ook doen.

Het is jammer dat enkelen partijen in Waalre vooralsnog aangeven een duurzaam Waalre belangrijk te vinden maar als het dan puntje bij paaltje komt simpel weg drogredenen of niet relevante alternatieven aankaarten om deze hoognodige energietransitie voor zich uit te schuiven. Niet alleen roepen over een duurzamer Waalre maar ook doen!

D66 is zich uiteraard bewust dat de Regionale Energie Strategie misschien wel terechte schrik bij onze inwoners teweeg brengt als we naar de zogenaamde zoekgebieden kijken. Bijna niemand wil zomaar een windmolen in de achtertuin, hoe zeer je ook begaand bent met het milieu.  Maar, dat we als regio iets moeten doen en daarbij niet zomaar alles op andere gemeenten kunnen schuiven zou eigenlijk iedereen het mee eens moeten zijn. Voorop staat voor D66 wel dat hoe belangrijk de milieu afweging ook is, zon- en windenergie mogen geen schadelijke gezondheidseffecten veroorzaken bij onze inwoners.

Website Regionale Energie Strategie MRE

Website Energieregio MRE - Beeld: @ www.energieregiomre.nl

Wat is voor D66 Waalre nu echt belangrijk bij deze regionale energie strategie?

  • Verantwoordelijkheid nemen, D66 vind dat wij eerder naar meer mogelijkheden voor energieopwekking moeten kijken dan minder.
  • En hoewel het in de RES voor een deel gaat over besparen, vind D66 dat daar nog meer de focus op zou moeten liggen. Besparen voelt een inwoner namelijk positief in in zijn portemonnee.
  • Initiatieven van inwoners en inwoners moeten voor minimaal 50% mee kunnen participeren in projecten.
  • De Financiële middelen vanuit het Rijk/Provincie zijn voor ons nu nog niet genoeg zichtbaar en daar maken wij ons wel zorgen over. D66 Waalre pleit ook bij de landelijke politiek, we hebben als lokale partij gelukkig ook een landelijk netwerk, bij voldoende financiële middelen voor het uitvoeren van deze transitie. Uiteindelijk moet deze transitie voor iedereen betaalbaar blijven. Voor mijn buurman, voor de gemeente en voor de regio zodat we er allen, naast het milieu van profiteren.
  • Regionale samenwerking. Wij hoorde de wethouder aangeven dat voor het uitvoeren van de RES plannen in Waalre mogelijk 7 FTE extra nodig zijn. van onze D66 collega’s in Velhoven hoorden wij dat de wethouder daar het al over 17 FTE heeft en Nuenen spreekt over 4 FTE. Wethouder, we gaan toch niet bij deze grensoverschrijdende plannen allemaal eilandjes creëren? Hoe kijkt u naar een regionale aanpak hierin? Moeten we bijvoorbeeld niet een regionaal functionerende organisatie gaan kijken een Regionale RES dienst? Dat moet al gauw 10tallen FTE schelen. Ook als we kijken naar informatie verschaffing. Goede informatie is belangrijk maar niet 21 gemeenten hoeven het wiel zelf uit te vinden. Kijk naar bijvoorbeeld het informatiecentrum van de nieuwe West Parralel? Wij horen graag hoe u hier naar kijkt maar ook onze collega’s hier. We overwegen hierover nog een amendement te maken zo, om mee te nemen in de zienswijzen.
  • Zoekgebied 19 in Waalre is wat ons betreft alleen geschikt voor opwekking van zonne-energie. Daarbij moet als de inwoners en de regio uiteindelijk hiervoor kiezen, getracht worden zoveel als mogelijk de natuurwaarden te behouden danwel te ontwikkelen. geen volgepropte velden, ruimte voor biodiversiteit.
  • Zoekgebied 13 zijn er wellicht mogelijkheden voor opwekking windenergie, maar deze staan dan relatief dicht bij woningen. Er moet een goede duidelijke belangenafweging gemaakt worden tussen natuur, inwoners, bedrijvigheid en landschap. Dit alles staat onder hoogspanning. Voorop staat voor D66 dat hoe belangrijk de milieu afweging ook is, zon- en windenergie mogen geen schadelijke gezondheidseffecten veroorzaken bij onze inwoners.  Hier hebben wij een amendement voor voorbereid welke mee ingediend wordt door PvdA en GL.
  • De milieueffecten mogen ook niet nadeliger uitpakken dan beschreven in de concept planMER welke nu voor ons ligt.
  • Kortom:  een goede belangenafweging tussen natuur, inwoners, bedrijvigheid en landschap,  beperken van nadelige uitstoot, duurzame technieken  en een betaalbare energietransitie.
Solarpark "De Kwekerij"

Beeld: Wim ten Brinke

Groen, duurzaamheid en milieu in Waalre

Duurzaamheid is voor D66 Waalre meer dan alleen het terugdringen van CO2-uitstoot of het behoud van groen. Bij onze beslissingen houden wij niet alleen rekening met het korte-termijn-belang (meestal economisch), maar besteden wij ook aandacht aan belangen van anderen en onze toekomstige generaties. Uitgangspunt hierin blijft: doen! D66 wil ook deze periode weer concrete stappen zetten in plaats van vage doelstellingen nastreven.

Waalre groener
Groener, niet alleen omdat dit het visitekaartje van Waalre is, maar vooral ook omdat het gezond is. Bomen en planten filteren stof uit de lucht en zorgen voor
CO2-reductie. Daarnaast zorgt meer groen voor minder opwarming en een betere afwatering van hemelwater. We slaan dus vier vliegen in één klap.

Afval
D66 zet in op een afvalloos Waalre in 2024. Elk beleidsinitiatief zal gericht zijn op het tegengaan van restafval, want de randvoorwaarden zijn duurzaamheid en efficiëntie. We doen zo mee aan de circulaire economie die gericht is op hergebruik van grondstoffen en dat alles met hernieuwbare energie. Burgerinitiatieven zoals “de afvalfiets” en repaircafé die hier een bijdrage aan kunnen leveren wil D66 stimuleren en faciliteren.

Toekomstbestendige energievoorziening
Het verbranden van fossiele brandstoffen vervuilt en is duur. D66 Waalre wil dit ook in deze periode sterk terugdringen. Dit kan door energie te besparen en hernieuwbare energiebronnen in te zetten. D66 wil dat alle gemeentelijke gebouwen voorzien worden van deze energiebronnen en extra duurzame maatregelen in de bouwverordening opnemen.