Wonen en Duurzame Leefomgeving

Beeld: Pexels.com

Een goede woning moet voor iedereen bereikbaar zijn. De woningmarkt is uit balans. Starters kunnen nauwelijks een woning kopen en huurwoningen in het midden segment zijn niet te betalen. Hoewel ook landelijke maatregelen nodig zijn om de woningmarkt weer in balans te brengen, moet de gemeente doen wat zij kan om het aanbod van woningen te vergroten. Daarnaast wil D66 ruimte voor nieuwe woonvormen, waarbij de gemeente faciliterend optreedt. Praktijken die een eerlijke woningmarkt frustreren, moeten worden aangepakt.

De (on)balans in de woningmarkt werkt door in de stad, in het draagvlak voor een variëteit aan winkels en horeca, voor kunst en cultuur. Vlaardingen heeft veel corporatie en bereikbare woningen en maar weinig woningen in het midden en hogere segment van de markt. De inzet van het Actieplan Wonen om deze balans te verbeteren blijft onverkort nodig.

Ruimte is schaars, zeker in Vlaardingen. We willen goed afwegen hoe we onze ambities voor de woningmarkt, de energietransitie en klimaatadaptatie realiseren. Bij ruimtelijke inpassingen worden naast economische factoren ook gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en sociale cohesie meegewogen. De Broekpolder is de trots van Vlaardingen; die houden we sowieso groen.

We staan voor een enorme opgave om Vlaardingen voor 2050 energieneutraal te maken. We bereiden ons voor op het veranderende klimaat zodat de stad leefbaar blijft. Ook het verminderen van restafval en
verbeteren van het grondstoffengebruik is nodig voor een duurzame toekomst. Er zijn veel plannen gemaakt en agenda’s opgesteld. Die moeten nu voortvarend worden uitgevoerd.

Veel Vlaardingers zijn blij met hun leefomgeving en dat is een groot goed. D66 wil blijven werken aan aantrekkelijke woonwijken. Een verzorgde en gezonde leefomgeving is daarvoor een vereiste. Dat vraagt om mogelijkheden om te bewegen en elkaar te ontmoeten, om verbetering van de luchtkwaliteit en afname van geluidsoverlast. De buitenruimte is schoon, heel en veilig, ook in de woonwijken. Zo’n leefomgeving heeft een positief effect op de fysieke en mentale gezondheid van bewoners en draagt ook bij aan een gunstig economisch vestigingsklimaat.

Woningmarkt in balans, stad in balans

 • D66 wil dat Vlaardingen in 2030 39.000 woningen heeft. Om slechte huisvesting te kunnen slopen, bouwen we in de komende tien jaar 5.200 nieuwe woningen zoals we in de regio hebben afgesproken;
 • We geven ruimte aan onconventionele woningen en woonvormen, zoals houtbouw en collectief particulier opdrachtgeverschap;
 • De Vlaardingse woningmarkt heeft 38% eengezinswoningen, tegenover 65% in de rest van sterk verstedelijkt Nederland. We bouwen daarom meer eengezinswoningen in het midden en hoge segment. Ook zorgen we voor meer midden huurwoningen en appartementen in het hogere segment;
 • We zetten in op verdichting van woningen rond de metrostations (zie rapport van De Zwarte Hond);
 • De gemeente voert actief flankerend beleid en bestrijdt woonadresfraude en scheefgroei, houdt toezicht op zelfbewoning en de woonomstandigheden van arbeidsmigranten en past de Rotterdamwet toe. Ze faciliteert geschikte huisvesting voor starters en urgent woningzoekenden.

Ambitie in energietransitie en klimaatadaptatie

 • Om Vlaardingen in 2050 energieneutraal te krijgen moet er veel gebeuren. 2050 lijkt ver weg en de verleiding is groot het werk voor ons uit te schuiven. De financiële situatie is weliswaar moeilijk maar de eerste stappen zijn relatief makkelijk. Daarom wil D66 tussendoelen voor 2030 zodat een evenredig deel van de transitie dan gerealiseerd is;
  • In 2030 moet een derde deel van de gebruikte energie in Vlaardingen schone energie zijn. Ook moet dan, vergeleken met 2019, een derde van de beoogde energiebesparing gerealiseerd zijn;
 • D66 onderschrijft de Agenda duurzaamheid 2021-2030 ‘Duurzaam Vlaardingen’ en de Regionale Energie Strategie. We moeten de uitvoering nu voortvarend aanpakken;
  • Bedrijven en instellingen worden gestimuleerd, zo mogelijk via (rijks)subsidies, te investeren in energiebesparing en schone energie. Alle nieuwe gebouwen en woningen moeten CO2 neutraal zijn;
 • D66 stemt in met de Strategie Klimaatadaptatie Vlaardingen 2021-2024 als eerste stap. We willen verdere initiatieven zien zodra de financiële situatie dat toelaat;
  • Bij nieuwe ontwikkelingen passen we zoveel mogelijk klimaat adaptieve maatregelen toe, zoals waterdoorlatende verharding. We vergroten de waterbuffers en verbeteren de regulering van het grondwaterpeil in overleg met het Hoogheemraadschap;
  • We stimuleren scholen, sportverenigingen en bewoners met een wijkgerichte aanpak en (rijks)subsidies zoveel mogelijk bij te dragen met aanpassingen zoals groene schoolpleinen, groene daken, groene tuinen, regentonnen en sportvelden met echt gras.

Gezonde, veilige en duurzame stad

 • D66 kiest in de Omgevingsvisie voor Gezond, Veilig, Duurzaam en Sociale Cohesie als leidende waarden voor de ontwikkeling van de stad;
 • We schrijven een actieplan lawaai in samenwerking met DCMR. We werken daarin uit hoe we geluidsoverlast terug gaan dringen;
 • Bij financiële krapte in de gemeentebegroting zoeken we maatwerk voor het onderhoud van de buitenruimte om de leefbaarheid van de woonwijken en de aantrekkelijkheid van de binnenstad zo goed mogelijk te houden;
 • We blijven werken aan het verder terugdringen van restafval.