Duurzame Mobiliteit

Beeld: D66

De bereikbaarheid van Vlaardingen is in veel opzichten uitstekend en dat willen we graag zo houden. Bereikbaarheid is van cruciaal belang voor een goed functionerende en concurrerende stad. Maar het staat ook op gespannen voet met gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Het is daarom belangrijk om bij alle ingrepen in de fysieke leefomgeving stil te staan bij de gevolgen voor bereikbaarheid.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bestemmingen in en buiten Vlaardingen met elkaar verbonden blijven? De oplossingen die we daarvoor vinden, moeten niet afdoen, en zo mogelijk zelfs bijdragen aan veiligheid van de leefomgeving en een gunstige invloed hebben op het leefklimaat.

Daarbij is het ook van belang om op substitutie van mobiliteitsvormen te sturen. Door bij renovatie van gemeentelijke wegen ook aandacht te besteden aan ruime en veilige fietspaden, kunnen we fietsverkeer stimuleren. Parkeergelegenheid aan de rand van een woonwijk stimuleert lopen en fietsen. Deelmobiliteit kan helpen om parkeerdruk en filedruk te verminderen. Een goede openbaar vervoersinfrastructuur draagt bij aan een schone en bereikbare leefomgeving.

Gezondere mobiliteit

 • D66 wil de inzet om Vlaardingen aantrekkelijk te maken voor fietsers verdubbelen zodat we veiliger kunnen fietsen, fietsroutes sneller worden en fietsparkeren makkelijker gaat. Dus meer en bredere fietspaden, voorrang voor fietsers bij verkeerslichten, goede stallingsmogelijkheden in het centrum, fietsverhuur bij alle metrostations en in de binnenstad publieke oplaadplekken voor elektrische fietsen;
 • We maken in MRDH-verband afspraken over regionale fietsroutes;
 • We verbeteren de kwaliteit van wandelpaden, voornamelijk in natuur- en recreatiegebieden. We scheiden fiets en wandelpaden zoveel mogelijk van elkaar.

Schonere mobiliteit

 • D66 wil dat de luchtkwaliteit in Vlaardingen snel verbetert en dat we gaan voldoen aan de WHO normen voor fijnstof. D66 steunt het Actieplan Luchtkwaliteit 2021- 2030 en is blij met de aansluiting van Vlaardingen bij het Schone Lucht Akkoord. D66 wil dat het actieplan voortvarend wordt uitgevoerd;
 • We treden met de landelijke overheid en Rijkswaterstaat in overleg om de 80 km-zone van de A20 door te trekken tot Vlaardingen. Idealiter doen we dat samen met Schiedam;
 • We onderzoeken hoe het openbaar vervoer verbeterd kan worden. We stimuleren het aanbod van deelvervoer.

Duurzamere mobiliteit

 • D66 wil de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s verbeteren:
  • Meer laadpalen in wijken met weinig parkeergelegenheid op eigen terrein. Waar dat nuttig is gebruiken we tweerichting-laadpalen zodat ook terug geleverd kan worden.
  • Kabelgoten op het trottoir worden toegestaan zodat meer inwoners zonder oprit thuis kunnen opladen.
  • We onderzoeken de haalbaarheid van een slim laadplein in Vlaardingen waarbij het stroomgebruik van het hele plein geoptimaliseerd wordt. Zie NKL Nederland
  • We verlenen geen vergunning voor de aanleg van een nieuw tankstation met fossiele brandstoffen.
 • We zoeken mogelijkheden om de verkeer en milieu overlast van bestelbusjes en bezorgscooters te verminderen.
 • D66 wil in regionaal verband (MRDH) onderzoek laten doen naar de inzet van een spits- of cordonheffing voor personenvervoer in de ring van Rotterdam en Den Haag om files in de spitstijden terug te dringen, mensen meer gespreid met de auto naar hun werk te laten gaan en/of meer van het OV gebruik te laten maken.