Beter Stadsbestuur

Beeld: D66 Vlaardingen

D66 is ooit opgericht, omdat het anders moet, beter moet. Nu, 55 jaar later, is dat nog steeds actueel. D66 wil dat alle Vlaardingers kunnen meedenken en -praten. Oud en jong. Burgers, bedrijven en organisaties willen serieus genomen worden. Behandel hen dan ook zo. D66 wil een progressief stadsbestuur dat met zijn tijd meegaat.

Denk na hoe het lokaal bestuur verbeterd kan worden. Er is veel lokaal te regelen en vaak vraagt dat om regionale afstemming en coördinatie. Daarvoor zijn formele afspraken nodig maar ook informele netwerken. Goede netwerken vergroten onze kansen mee te doen met relevante projecten of om subsidie te verkrijgen. D66 wil dat de slagkracht van Vlaardingen vergroot wordt en dat we meer investeren in samenwerking met andere gemeenten in de regio.

Ook de raad kan beter. D66 wil meer ruimte voor debat, voor oplossingen vanuit de raad. En ook een raad die open en eerlijk is en verantwoording aflegt.

Financieel heeft Vlaardingen te maken met forse tekorten. Dankzij streng beleid, het Herstelplan uit 2020 en aanvullende bezuinigingen staan we niet langer onder preventief toezicht. Maar we zijn er nog niet. Ook de komende raadsperiode willen we goed opletten dat het financieel beleid verantwoord blijft. Vlaardingen zal, met hulp van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, strijden voor hogere uitkeringen uit het gemeentefonds. Daarnaast zetten we in op het binnenhalen van allerlei vormen van subsidie.

Meebeslissen over de stad

 • D66 wil dat jongeren gaan meebeslissen over de toekomst van hun stad. Daarom willen we een jongerenraad voor 12- tot 18-jarigen. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad maar hebben ook een eigen budget. De jongerenraad wisselt regelmatig van samenstelling, wellicht door loting;
 • Ondersteun wijkfora met een eigen budget en de mogelijkheid om zelf subsidie aan te vragen voor de uitvoering van wijkdeals;
 • De energietransitie en klimaatadaptatie stellen de stad voor grote opgaven die alle bewoners en organisaties aangaan. Om dit succesvol vorm te geven kan een burgerforum een belangrijke rol spelen. Dit vergt wel dat het burgerforum een ruim en duidelijk mandaat krijgt. Het werk moet goed worden voorbereid en begeleid door een professionele organisatie. Er zal een substantieel budget voor nodig zijn. Toch vindt D66 dat de kansen die een dergelijk burgerforum biedt dit waard zijn. (Zie het rapport van de commissie Brenninkmeijer: ‘Betrokken bij Klimaat, burgerfora aanbevolen’);
 • D66 wil dat de gemeente meer inzet op digitale en hybride democratie en aanvullende methoden gaat gebruiken waarbij bewoners thuis online mee kunnen praten.

Betrokken ambtenaren, moderne dienstverlening

 • D66 wil ‘groene golfambtenaren’ die inwoners en ondernemers van begin tot eind helpen bij ingewikkelde procedures en vergunningaanvragen;
 • Klachten en bezwaren worden serieus genomen en vanaf het begin communiceert de gemeente correct, tijdig en duidelijk met de betrokkene om te voorkomen dat “zaken onnodig uit de hand lopen”;
 • Geef jonge talentvolle werknemers veel ruimte en bind ze daarmee aan de gemeente. Zorg voor voldoende traineeplekken. Huur voor specialistische klussen tijdelijk (lokale) vakmensen in;
 • Streef naar een divers personeelsbestand; pas de sollicitatieprocedure daarop aan;
 • Zorg voor moderne dienstverlening die met zijn tijd meegaat, bijvoorbeeld “de gemeente komt naar u toe” in plaats van “meldt u zich maar aan het loket”. Wellicht kan deze dienstverlening ook tegen lagere kosten uitgevoerd worden.

Eigentijds lokaal bestuur

 • D66 wil een coalitieakkoord op hoofdlijnen en meer ruimte laten voor ideeën en oplossingen vanuit de raad en de stad;
 • D66 wil de komende periode met de raad onderzoeken hoe we de kwaliteit van het stadsbestuur kunnen verbeteren, mogelijk met gebruik van nieuwe instrumenten. Hierbij houden we rekening met ervaringen in andere steden en de behoefte aan grotere invloed van inwoners en organisaties in de stad;
 • Om het vertrouwen in de raad te vergroten voeren we een verplichte integriteitscan in voor raadsleden en wethouders en maken deze openbaar;
 • Omwille van meer openheid en transparantie wil D66 20% van de wettelijke raadsvergoeding uitkeren als presentiegeld en een openbaar giftenregister instellen. D66 wil ook de hoogte van het fractiegeld verlagen en de bestedingsdoelen daarvoor verder inperken en nauwkeuriger omschrijven.

Betere ondersteuning voor de raad

 • De gemeentelijke financiën zijn ingewikkeld en zitten in een keurslijf van voorschriften waardoor het voor de raad moeilijk is goed inzicht te krijgen in de belangrijke keuzemogelijkheden. D66 wil daarom dat de financiële informatie beter voor de raad inzichtelijk wordt gemaakt en meer duidelijkheid wordt gegeven over de gemaakte keuzes en alternatieve opties;
 • Kinderopvang en Onderwijs zijn buitengewoon belangrijk voor Vlaardingen. D66 wil dat de raad daar beter over geïnformeerd wordt. Dit geldt voor zaken waar de gemeente verantwoordelijk voor is (zoals huisvesting, voor- en vroegschoolse educatie, verzuim en passend onderwijs) of waar ze invloed op kan uitoefenen om ongelijkheid te voorkomen (zoals scholen met achterstanden extra ondersteunen).

Geld voor de stad

 • D66 wil dat beter gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden met erfpacht:
  • Verzwaar de erfpachtcondities voor aflopende contracten.
  • Bied eventueel als alternatief aan dat de grond gekocht kan worden.
  • Begrens het deel dat verkocht mag worden tot bijvoorbeeld 20 of 25% van de grond in erfpacht.
  • Gebruik het vrijkomende geld voor investeringen in de stad die naar verwachting substantiële toekomstige waarde hebben en het wegvallen van de erfpacht inkomsten kunnen compenseren.
  • Om dit te borgen moeten de middelen uit de omzetting erfpacht naar eigendom in een bovenwijks fonds of voorziening komen met bestedingscriteria.
 • Heroverweeg het grondbeleid en zoek een midden-variant waarbij iets meer risico geaccepteerd wordt zodat de voor- en nadelen elkaar beter in balans houden. Dit opent ook de mogelijkheid om strategisch te sturen met het grondbeleid.
 • We willen beter worden in het verwerven van subsidies. Enkele vakmensen, liefst in dienst van de gemeentelijke organisatie, gaan zich volledig richten op het binnenhalen van landelijke, provinciale, regionale en Europese subsidies. Hierbij werken we intensief samen met onze buurgemeenten en anderen in de regio.