Gezond en Veilig

Beeld: Pexels.com

Voor onze Grondwet is iedereen gelijk. Maar dat principe wordt pas waarheid als we er naar leven, als we gelijke kansen met en voor elkaar organiseren, elke dag weer. Thuis, op straat, op school en op het werk. Maar als je niet gezond bent of je niet veilig voelt is het moeilijk je kansen te pakken. D66 wil barrières wegnemen en steun bieden aan wie dat nodig heeft.

D66 wil investeren in veiligheid om nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden zoals digitale misdaad en de toenemende ondermijning. Discriminatie vormt ook een bedreiging van de veiligheid die we willen bestrijden.

Iedereen verdient de kans een gezond leven te leiden maar er zijn grote verschillen. Mensen met een hoger onderwijs diploma leven vijftien jaar langer in goede gezondheid dan mensen met een mbo-1-diploma. Deze gezondheidsongelijkheid willen we terugdringen. Preventie van chronische ziekte, depressie en overgewicht verdient meer prioriteit. Hierbij past aandacht voor een gezonde levensstijl, gezonde voeding en ruime mogelijkheden voor sport en bewegen voor iedereen. Een actief beleid om schone lucht te bevorderen draagt ook bij aan het voorkomen of verminderen van gezondheidsklachten.

Bijna een miljoen mensen in Nederland leeft in armoede. Een op de vijf huishoudens heeft problematische schulden. In Vlaardingen zijn de problemen naar verhouding nog groter. Geldgebrek zorgt voor onzekerheid en stress. D66 wil de onvrijheid die armoede en schulden veroorzaken bestrijden. Niet gebaseerd op nodeloos wantrouwen, maar op het menswaardig en efficiënt helpen van mensen in financiële nood. Hierbij moet gekeken worden naar de samenhang tussen werkloosheid, schulden, gezondheid en gezinssituatie. De inzet moet erop gericht zijn maatregelen te nemen met de grootste positieve impact. Het kwijtschelden of opkopen van een schuld kan ook andere problemen in een gezin verminderen.

Rotterdam heeft met het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid unieke ervaring met een wijkgerichte aanpak. Het programma zal zeker twintig jaar lopen en bestaat nu tien jaar. Samenwerken met Rotterdam kan mogelijkheden bieden, bijv. voor het oplossen van sociale problematiek in de Westwijk

Voorkomen is beter

 • Monitor de introductie van het nieuwe MVS jeugdmodel en zie toe dat de totale kosten omlaag gaan en het aantal jongeren met ernstige problemen vermindert. Als dit niet gebeurt moet er snel ingegrepen worden;
 • D66 wil meer doen om problemen met kinderen te voorkomen. Voor jonge kinderen kan het Centrum voor jeugd en gezin actiever zijn, bijvoorbeeld bij no show. We kunnen actiever interculturele (opvoed)ondersteuning aanbieden, bijvoorbeeld Home start van Humanitas;
 • Als ouders hun scheiding komen registreren kan de gemeente begeleiding van de kinderen aanbieden. Deze begeleiding is gratis voor ouders op 130% van het minimuminkomen of daaronder;
 • Onderzoek met jongeren en Vlaardingen in Beweging de veranderende sportbehoeften. Met welk aanbod zouden jongeren, ook jonge meiden, meer gaan bewegen of sporten? Zorg voor aantrekkelijke buitenruimte met voldoende, goed onderhouden speeltuinen. Stimuleer ouders met kinderen buiten te spelen;
 • We stimuleren samenwerking tussen verschillende sporten en sportverenigingen. We faciliteren bijvoorbeeld een koepel ter ondersteuning van sportverenigingen in de Broekpolder. Hiermee kunnen we betere faciliteiten tegen lagere kosten bereiken;
 • De gemeente stimuleert met voedselbeleid dat de gezonde keus de makkelijke keus wordt. Ze verleent geen vergunning meer voor de vestiging van fastfood outlets of snackbars dichtbij scholen van voorgezet onderwijs.

Hulp voor wie dat nodig heeft

 • We herijken het armoedebeleid met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren. Ieder kind heeft recht op zaken als kleding en schoolspullen, maar ook op een telefoon of computer zodat ze niet afwijken van hun leeftijdgenootjes. Daarnaast ondersteunen we het primair en voortgezet onderwijs zodat op school kan worden ontbeten;
 • De gemeente draagt experimentele oplossingen aan bij schuldproblemen, zoals een lening om een belastingschuld te voldoen, zodat men in aanmerking komt voor schuldsanering. Of bijvoorbeeld een website waar aan de hand van een aantal vragen kan worden gezien op welke faciliteiten men recht heeft en waar men zich kan aanmelden voor deze faciliteiten;
 • Beschut werken biedt sommige mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een waardevolle plaats in de samenleving. D66 wil dit behouden.

Iedereen is gelijk

 • De scheefgroei in de samenleving is snel toegenomen waarbij mensen met een lage opleiding en/of een migratieachtergrond vaak extra geraakt zijn. De gemeente onderzoekt welke zaken lokaal de meeste problemen veroorzaken en maakt een actieplan om kansengelijkheid te bevorderen;
 • Vraag wijkteams (en vooral de wijkagenten) samen met jongeren uit de wijk ervaringen met mogelijke discriminatie of racisme in kaart te brengen en voorstellen te ontwikkelen om die aan te pakken. Stel een budget beschikbaar om goede voorstellen te kunnen honoreren;
 • D66 is er trots op dat Vlaardingen regenboogstad is; de gemeente gaat hier meer aandacht aan geven.

Veilig

 • Het huidige beleid voor softdrugs is contraproductief. D66 wil dat, zodra daar ruimte voor komt, Vlaardingen meedoet met regulering van wietteelt. Een succesvol softdrugsbeleid vergt dat wiet reëel toegankelijk is. D66 wil een onderzoek of ‘drive through coffeeshops’ kunnen helpen om overlast terug te dringen;
 • Versterk de inzet om criminaliteit en ondermijning in samenwerking met de regio krachtiger te bestrijden. Stel iemand aan die zich voltijds richt op de bestrijding van ondermijning;
 • De gemeente stelt een strategie en plan op voor de digitale veiligheid van gemeentelijke systemen. Het plan wordt jaarlijks geüpdatet. Een senior ambtenaar met ruim mandaat is verantwoordelijk voor de informatieveiligheid van de gemeente;
 • Veel ouders zijn niet goed toegerust om hun kinderen te beschermen tegen schade aan hun mentale welzijn door digitale praktijken. Daarom geven scholen voorlichting over digitale veiligheid;
 • Preventief fouilleren mag alleen niet-selectief uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld elke derde voorbijganger fouilleren, ongeacht leeftijd, geslacht, huidskleur. Zo worden gevoelens van oneerlijke behandeling vermeden en wordt voorkomen dat persoonlijke vooringenomenheid van handhavers een rol gaat spelen in het werk.