Stad voor iedereen

Beeld: D66 Vlaardingen

Prioriteiten 2022-2026

Onze speerpunten zijn Onderwijs, Wonen en Klimaat.

In Vlaardingen zijn er veel onzekerheden. We zitten nog midden in de uitvoering van het herstelplan. De neiging is om de aandacht op acute kwesties te richten. Maar de structurele vraagstukken waar Vlaardingen zich voor gesteld ziet, zijn ook urgent. Daarom kiest D66 Vlaardingen voor de langere termijn.

De scheefgroei in Nederland neemt toe en het onderwijs slaagt er steeds minder in kinderen gelijke kansen te bieden. Kinderen met laag opgeleide ouders of met een migratieachtergrond komen steeds meer op achterstand te staan. Veel Vlaardingse kinderen hebben bij de start op de basisschool al een ontwikkelingsachterstand en vaak wordt die tijdens de schooljaren alleen maar groter. D66 wil dat de
gemeente meer aandacht aan het onderwijs geeft en in overleg met de scholen werkt aan versterking, met name aan het tegengaan van kansenongelijkheid.

De energietransitie vraagt om onmiddellijke actie; we verbruiken de resterende CO2 ruimte razend snel. Vlaardingen mag niet achteroverleunen en verwachten dat anderen wel de kastanjes uit het vuur zullen halen. Daarom wil D66 tussendoelen formuleren waarin een derde van de opgave om Vlaardingen CO2-neutraal te maken, al gerealiseerd moet zijn in 2030. Er zijn veel plannen en agenda’s
opgesteld voor de energietransitie en klimaatadaptatie; de uitvoering moet nu krachtig ter hand worden genomen.

De woningen van Vlaardingen bepalen het toekomstperspectief voor
de stad. Zonder voldoende woningen in het midden en hogere segment is er geen draagvlak voor een breed aanbod van horeca, sport- en cultuurorganisaties en winkels. Met veel corporatiewoningen blijft de sociale problematiek in Vlaardingen urgent en het beroep op sociale voorzieningen hoog. En ook in Vlaardingen is het woningtekort inmiddels nijpend. Daarom wil D66
dat er snel veel woningen gebouwd worden met een goede balans over de verschillende sectoren, en natuurlijk direct duurzaam en klimaatadaptief. Slechte woningen moeten in rap tempo gesloopt
worden. En de slooplocaties moeten snel weer een goede bestemming krijgen zodat ze bijdragen aan een aantrekkelijke stad.