Verkiezingsprogramma

Economie en Stadsontwikkeling

Beeld: Pexels.com

In de toekomstvisie is Vlaardingen in 2040 een gezellige woonstad, sociaal en veilig, een stad met een dorpse charme maar ook een stad die aantrekkelijk is voor jongeren, die innovatieve opleidingen en eigentijdse werkgelegenheid biedt. De grond is weliswaar schaars maar we houden de Broekpolder groen. De binnenstad leeft en biedt vertier voor Vlaardingers en bezoekers.

D66 wil meer moderne werkgelegenheid in Vlaardingen. Veel nieuw werk zal op IT gebaseerd of servicegericht zijn. Werk dat met beperkt ruimtebeslag kan worden gedaan maar dat wel een moderne infrastructuur vraagt zoals een glasvezelnet. Ook de energietransitie biedt veel kansen op hoogwaardige nieuwe werkgelegenheid. Dit soort werk houdt Vlaardingen aantrekkelijk voor jongeren.

Het toekomstperspectief vraagt om meer ruimte voor woningen. Gebieden rondom de metrostations en aan de randen van de stad zijn al in kaart gebracht. Maar er kan ook gekeken worden naar minder voor de hand liggende locaties, waar nu nog andere activiteiten ontplooid worden. Bijvoorbeeld naar de huidige bedrijventerreinen langs het water en nabij het centrum.

D66 wil de binnenstad voortvarend aanpakken. Lege (winkel)panden zijn het gevolg van veranderd koopgedrag en een teveel aan vierkante meters. Het heeft geen zin om deze geforceerd weer te willen vullen. De herstructurering moet nu snel vorm krijgen. Een compacter winkelgebied en de gebouwen die beschikbaar komen creatief gebruiken. D66 wil dat de binnenstad weer vitaal wordt.

Intensiever samenwerken met Rotterdam biedt interessante mogelijkheden, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van recreatie. Voor buitenlandse toeristen zijn wij onderdeel van onze grote buur. Vent het historisch verhaal van de haringvangst en de oude pakhuizen uit.

Binnenstad

 • Maak samen met de grote vastgoedeigenaren in de binnenstad een ambitieus plan voor herontwikkeling en voer dat de komende 10 jaar uit;
 • Ga flexibel om met bestemmingswijziging naar wonen, onderwijs, horeca, cultuur en ambachtelijke beroepen. Grotere panden kunnen bestemd worden als bedrijfsverzamelgebouwen maar schroom harde ingrepen niet. Durf af te breken en weer op te bouwen. Het beeldbepalende V&D pand moet snel een bestemming krijgen;
 • De binnenstad heeft levendigheid nodig. Daarom wil D66 meer lokale, creatieve evenementen mogelijk maken. We zetten in op jaarlijks minstens een groot muziekspektakel op het Veerplein en een culturele streekmarkt op de Hoogstraat;
 • Vorm het Liesveldviaduct (en sommige lege panden) om tot een kleinschalig stadspark met verbindingen naar andere delen van de stad;
 • Maak ruimte voor straatkunst en stadslandbouw in het centrum.

Meer aantrekkelijk werk

 • Nu hybride werken de norm is geworden, is snel en goed internet onontbeerlijk. Daarom wil D66 glasvezel in de hele stad. Dat maakt het voor bedrijven aantrekkelijk om in Vlaardingen gevestigd te zijn en ook de inwoners zullen het waarderen;
 • De omgeving van de metrostations met de snelle verbinding met Rotterdam biedt perspectief voor stadsontwikkeling waaronder bedrijvigheid, werkgelegenheid en aantrekkelijke woonlocaties. Zie bijvoorbeeld het rapport Ontwikkelkansen aan de Hoekse Lijn, opgesteld door stedenbouwkundig adviesbureau De Zwarte Hond. D66 wil krachtige steun voor zulke ontwikkelingen en nauwe samenwerking met de regio;
 • De gemeente stimuleert nieuwe werkgelegenheid op minder m2 in de IT (kenniswerkers), de energietransitie en de dienstverlening. Meer mbo en hbo opleidingen in de stad dragen hieraan bij;
 • Startende ondernemers betalen de eerste drie jaar geen onroerendezaakbelasting;
 • D66 wil betere regelgeving en stroomlijning van de vergunningverlening.

Woningbouwlocaties

 • Onderzoek de mogelijkheden voor meer ruimte:
  – Verplaats, net als Rotterdam, haven-gerelateerde bedrijven naar de Maasvlakte;
  – Verplaats de bedrijven van Groot Vettenoord naar de Vergulde Hand en het Scheur;
  – Treed in overleg met de volkstuinders over uitplaatsing naar de randen van de Broekpolder;
 • Op deze locaties komt niet alleen pure woningbouw, maar ook gecombineerde vormen van wonen en werken;
 • D66 wil meer aandacht voor de Westwijk. Het winnend ontwerp ‘Westwijk Rooted’ van de prijsvraag ‘Panorama Lokaal’ uit 2020 combineert verdichting van woningen met vergroening. Het maakt gebruik van de potentie rond metrostation West en verbindt de wijk met het gebied rond de Krabbeplas. D66 wil dat de gemeente onderzoekt hoe en wanneer dit ontwerp uitgevoerd kan worden.

Energietransitie

 • D66 wil meer windmolens langs de Nieuwe Maas en het Scheur volgens het beleidskader zoals vastgesteld door de gemeenteraad;
 • Plaats zonnepanelen op daken van gebouwen en op de geluidsschermen van de snelwegen. De gemeente stelt daken beschikbaar van eigen panden en schoolgebouwen of legt op afzienbare termijn zelf zonnepanelen op deze daken. Zo hoeven we geen groen op te offeren;
 • Zorg voor een goede mix voor warmtevoorziening en zet in op energie van de warmteleiding uit de Botlek en andere vormen van duurzame energie;
 • Er worden geen vergunningen verleend aan bedrijven die veel energie verbruiken, sterk vervuilend zijn of veel ruimte in beslag nemen, zoals datacenters.

Recreatie en de haven als
trekpleister

 • Koester het historisch erfgoed en zet vaart achter de ontwikkelingen rondom de Koningin Wilhelmina Haven. Onderzoek de potentie van een aanmeerplaats voor riviercruises en een jachthaven;
 • Laat een plan ontwikkelen om meer gebruik te maken van de havens en kades in de binnenstad en aan het begin van de Vlaardingse Vaart. Dit kan de binnenstad levendiger maken;
 • Versterk de inzet op cultuur en (stads)evenementen;
 • Geef meer aandacht aan de promotie van de Geuzenmaand.