Verkiezingsprogramma

Onderwijs en Cultuur

Beeld: Pexels.com

Goed onderwijs is de basis voor een vrije samenleving waarin iedereen zich kan ontwikkelen en tot zijn recht kan komen. Een goede opleiding geeft je kansen om je talenten ten volle te benutten. Het geeft je het vertrouwen de toekomst aan te kunnen in een wereld die steeds sneller verandert. Goed onderwijs is de sleutel voor een vrije, sterke en duurzame samenleving.

Maar het lerarentekort groeit en de schoolprestaties van de kinderen zakken weg. De ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs neemt toe, zelfs sterker dan in de landen om ons heen. Daarom wil D66 nu investeren om het onderwijs te verbeteren en de kansenongelijkheid aan te pakken. Dat begint al op peuterleeftijd, met het voorkomen van achterstand aan het begin van de basisschool.

Leren lukt alleen als je je veilig voelt en je gezien wordt. Echte kansengelijkheid is er alleen als je er mag zijn, je niet gepest wordt. Het vergt ook dat je ‘s ochtends een ontbijt krijgt.

Ontwikkeling gaat niet alleen over rekenen, taal en techniek. Het gaat ook over kunst en cultuur. D66 wil dat iedereen kan genieten van een breed aanbod aan kunst en cultuur, van muziek, theater en festival, van de bibliotheek en tentoonstellingen. En iedereen moet de kans krijgen te ontdekken waar zijn eigen talent ligt, als rapper of dichter, als schilder of artiest. D66 wil dat de cultuursector in Vlaardingen daar ruimte en stimulans voor biedt.

Gelijke kansen voor iedereen

 • Investeer in de voorschoolse educatie zodat ontwikkelingsachterstand aan het begin van de basisschool voorkomen wordt;
 • Introduceer één vast aanmeldmoment voor het hele basisonderwijs met transparante toelatingseisen zodat ouders gelijke kansen hebben om hun kind geplaatst te krijgen op de school van hun keuze;
 • Scholen in het voortgezet onderwijs bepalen zelf welke scholier geplaatst wordt op welke stageplaats zodat leerlingen niet afhankelijk worden van het netwerk van hun ouders. Wie zelf een stageplaats wil en kan regelen mag dat blijven doen.

Genoeg goede docenten

 • Het lerarentekort is extra problematisch op scholen met veel kinderen met ontwikkelingsachterstand. De gemeente draagt bij aan de secundaire arbeidsvoorwaarden zodat die scholen beter docenten kunnen aantrekken en vasthouden;
 • Stimuleer de lokale instroom naar de pabo met een campagne onder jongeren en (her)intreders;
 • Het primair onderwijs en de pabo’s in de regio werken al samen om het lerarentekort te bestrijden. Onderzoek of met steun van de gemeente extra mogelijkheden kunnen ontstaan, bijvoorbeeld met een flexibele pool van bijna afgestudeerden die ingezet kunnen worden om ruimte te maken voor bijscholing van docenten.

Alleen als je je veilig voelt kun je leren

 • De gemeente stimuleert en ondersteunt programma’s en initiatieven die de veiligheid van kinderen op school en thuis bevorderen;
 • Stimuleer scholen aandacht te geven aan ‘erbij horen in de maatschappij’, voor diversiteit en inclusiviteit en tegen discriminatie en pesten;
 • Streef ernaar dat iedere school een conciërge krijgt met in het bijzonder aandacht voor het pedagogisch klimaat.

Leven lang ontwikkelen

 • Vlaardingen krijgt een Zorg Innovatie Academie (ZIA) met mbo- en hbo-opleiding. Leren hoe je kunt blijven leren, je leven lang, hoort erbij op een Innovatie Academie. D66 wil dat er ook snel een mbo/hbo opleiding techniek in Vlaardingen opgezet wordt;
 • Goed taalonderwijs voor inburgeraars is essentieel voor de succesvolle integratie van nieuwkomers in de Vlaardingse samenleving. De gemeente pakt de regierol en zorgt ervoor dat de taalaanbieders betrouwbaar zijn en goed werk leveren. Met een netwerk van scholen en werkgevers kan de gemeente sturen op een geïntegreerd inburgeringstraject;
 • De Vlaardingse cultuursector ontwikkelt zijn programmering en aanbod zodat het voor meer mensen in Vlaardingen aantrekkelijk wordt; de sector stimuleert meer Vlaardingers zelf actief te worden in kunst of cultuur;
 • De bibliotheek biedt meer Vlaardingers aantrekkelijke mogelijkheden tot lezen of zich anderszins te ontwikkelen, inclusief programma’s voor laaggeletterden en ter ontwikkeling van digitale vaardigheden.

Cultuur voor iedereen

 • De Vlaardingse cultuursector ontwikkelt zijn programmering en aanbod zodat het voor meer mensen in Vlaardingen aantrekkelijk wordt;
 • Koester het historisch erfgoed en zet vaart achter de ontwikkelingen rondom de Koningin Wilhelmina Haven.
 • Geef meer aandacht aan de promotie van de Geuzenmaand.