Schriftelijke vragen over Zonnig Zuid-Holland

Ons raadslid Bert van Nieuwenhuizen heeft artikel 34 vragen gesteld aan het college over de subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland. Deze subsidie is uitgebreid, waardoor er nu ook subsidie is voor zonnepanelen op waterbassins en parkeergarages.

Tot eind 2023 is € 3,5 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling. Aangezien de ruimte in Zuid-Holland, en dus ook in Vlaardingen, schaars is, moeten we daar creatief mee omgaan en de ruimte dubbel gebruiken. Voorop staat daarbij natuurlijk, dat de weg naar schone en
duurzame energie onomkeerbaar is.

Hoewel er flink wat voorwaarden aan het toekennen van de subsidie zijn verbonden, vindt D66 het belangrijk dat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen onder de aandacht wordt gebracht.

Concreet stelt D66 daarom de volgende vragen:

1. Bent u bereid de subsidieregeling “Zonnig Zuid-Holland” onder de aandacht te brengen van bedrijven en organisaties die hiervoor in aanmerking komen?
2. Ervan uitgaande dat u daartoe bereid bent, doet u dat dan via:
De gemeentepagina in Groot Vlaardingen (al dan niet samen met de provincie); Digitale nieuwsbrieven; In reguliere overleggen met mogelijke belanghebbenden?