Zorg, preventie en armoedebeleid

Goede gezondheid is van levensbelang. En als die gezondheid niet (meer) optimaal is, dan wil je kunnen terugvallen op goede zorg. Op voldoende huisartsen en kundige ziekenhuizen. De rol van de gemeente begint al lang voor het moment dat het lichaam het laat afweten. Voorkomen van een ongezonde levensstijl en sociale problemen leiden op lange termijn tot grote gezondheidswinst. D66 wil daarom meer investeren in preventie. Ook als dat op korte termijn iets duurder is dan extra zorg.

Samen beslissen

Als er zorg of ondersteuning nodig is, moet dat zoveel als mogelijk aansluiten bij onze inwoners. Samen beslissen over wat nodig is, vindt D66. Dus niet een eenzijdige beslissing van de gemeente, maar met de inwoners. Dan moet ook gekeken worden, vindt D66, welke hulp geboden kan worden door familie en vrienden. D66 wil de samenwerking tussen wijkverpleegkundigen, huisartsen en fysiotherapeuten in de gemeente verbeteren. Dat komt ten goede aan de zorgbehoevende inwoner.

  • Inwoners en gemeente zoeken samen naar goede zorg.
  • Meer samenwerking tussen zorgprofessionals.

Zorg voor jeugd

Als kinderen hulp en ondersteuning nodig hebben, om gezond en veilig op te groeien dan bieden we dat dichtbij aan. Bijvoorbeeld met praktijkondersteuners bij huisartsen. De jeugdzorg moet gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen en via preventie wil D66 uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen.

Samen met scholen wil D66 de zorg toegankelijk en op maat aanbieden aan jongeren. In crisissituaties grijpt de gemeente snel in, altijd met als doel dat kinderen en ouders het normale leven zo snel mogelijk weer op kunnen pakken.
 
Voor specialistische (jeugd)zorg durft de gemeente wat D66 betreft regionaal te organiseren. D66 waardeert de samenwerking van de ADRZ-ziekenhuizen met het Erasmus Medisch Centrum. Dat zorgt voor betere zorg in de buurt.

  • Jeugdzorg steunt op eigen kracht van gezinnen.
  • Nodige jeugdzorg bieden we zo dichtbij mogelijk aan.
  • Specialistische zorg organiseren we regionaal.

Maak mantelzorg makkelijker

Veel inwoners verlenen zorg aan hun ouders, vrienden of kinderen. Vaak wonen die niet precies naast de deur of elders binnen de gemeente. Ook voor die mantelzorgers moet parkeren binnen de gemeente gratis zijn. Hoge parkeertarieven maakt anders ook mantelzorg prijzig. Dat kan niet de bedoeling zijn.
 
Als ouders bij hun kinderen willen gaan wonen of andersom om mantelzorg mogelijk te maken staat D66 positief tegenover bouwvergunningen die daarvoor nodig zijn. Zo kunnen meer inwoners thuis blijven wonen, het biedt meer woonruimte, veiligheid en leven in de brouwerij in onze gemeente en bespaart op de toch al hoge zorgkosten in ons land. Voldoen ideeën voor een tijdelijke mantelzorgwoning op eigen terrein, dan mag dat vergunningsvrij gebouwd worden.

  • Maak mantelzorg makkelijker via tegemoetkoming in parkeerkosten en eenvoudigere vergunning mantelzorgwoningen.

Armoedebeleid

Vrij zijn betekent mee kunnen doen in de samenleving. D66 wil daarom de oorzaken van armoede aanpakken. En bij schuldproblematiek zo snel mogelijk ingrijpen, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen.

Vroegsignalering door wijkteams en de gemeentelijke organisatie is heel belangrijk, omdat mensen met schulden zich uit schaamte vaak niet snel melden. Maar de schuld veroorzaakt veel stress, onzekerheid en uiteindelijk verslechtert vaak ook de gezondheid van inwoners.

Het loont dus om schulden vroeg op te sporen. Ook moet de gemeente meer aandacht hebben voor verborgen armoede, bijvoorbeeld onder ondernemers.
 
In het armoedebeleid wil D66 doen wat bewezen werkt; de effectiviteit van de armoede-instrumenten is wat D66 betreft leidend. D66 wil mensen perspectief blijven bieden door ze mee te laten doen aan de maatschappij, bijvoorbeeld via sport of vrijwilligerswerk.

Kinderen zijn nooit de schuldigen van armoede. Daarom laat D66 kinderen uit armere gezinnen niet vallen. Zij verdienen dezelfde kansen als hun vriendjes en vriendinnetjes.

  • Spoor schulden zo vroeg mogelijk op.
  • Alleen bewezen effectieve armoedebeleid voeren.
  • Bied inwoners met uitkering perspectief door ze mee te laten doen met de samenleving.
  • Kinderen uit armere gezinnen verdienen zelfde kansen als vriendjes en vriendinnetjes.