Het leven begint op school

Kansengelijkheid

Gelijke kansen voor alle inwoners start bij goed onderwijs. D66 wil dat alle peutergroepen binnen de gemeente voldoen aan de eisen voor vroege- en voorschoolse educatie. Zo brengen we kinderen samen, en voorkomen we segregatie. Ook als de gevolgen van de coronacrisis langduriger blijken, wil D66 kinderen helpen bij thuisonderwijs, bijvoorbeeld via laptops of tablets ter beschikking te stellen voor wie dat zelf niet kan betalen. Daar stopt onze ambitie natuurlijk niet.  D66 wil alle basisschoolleerlingen activiteiten aanbieden die het lesprogramma voor en na schooltijd verrijken: ‘een rijke schooldag’ voor alle kinderen.
 
Basisschoolleerlingen krijgen tijdens lestijd de mogelijkheid om verschillende sporten uit te proberen, culturele instellingen te bezoeken en de prachtige Veerse natuur in te gaan. Schoolpleinen wil D66 vooral groen inrichten, zodat ze uitnodigen tot onderzoekend leren en spelen. Alle schoolgebouwen moeten naar onze mening een goed ventilatiesysteem hebben, zodat leerlingen er veilig kunnen leren en leraren veilig kunnen werken.

Scholen werken samen met lokale partners om de kinderen gezonde voeding aan te bieden.  Alle kinderen brengen wat D66 betreft tijdens hun basisschoolperiode een bezoek aan het gemeentehuis. Zo ontdekken zij hoe onze maatschappij in elkaar zit en wat de gemeente Veere voor hen kan betekenen.

  • Een rijke schooldag voor alle leerlingen op de basisschool.
  • Schoolpleinen zo groen mogelijk inrichten.
  • Ventilatie op scholen verbeteren.

Ondersteuning voor wie dat nodig heeft

Voor- en naschoolse opvang wil D66 inrichten samen met sportverenigingen, culturele instellingen zoals een muziekvereniging en uiteraard kinderopvangorganisaties. De gemeente ondersteunt kinderen die uit een gezin komen met minder financiële middelen, want alle Veerse kinderen hebben het recht om hun talenten zo vroeg mogelijk te kunnen ontdekken.
 
Inwoners die onze taal slecht beheersen moeten kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente. Een op de zeven Nederlanders heeft namelijk moeite met lezen, schrijven of rekenen. Daar hebben die inwoners iedere dag last van. Denk hierbij aan het aanvragen van toeslagen, gebruiken van apps en sollicitatiebrieven. D66 wil hulp op dit vlak gratis aanbieden aan deze inwoners. Die investering betaalt zich snel terug is onze overtuiging en voorkomt eenzaamheid.

  • Voor- en naschoolse opvang organiseren samen met verenigingen.
  • Financiële ondersteuning voor kinderen uit arme gezinnen.
  • Help inwoners die slecht kunnen lezen en schrijven.

Hulp nu voorkomt hogere kosten later

Problemen voorkomen is een stuk slimmer dan ze oplossen. Scholen krijgen de ruimte en capaciteit om passende hulp te bieden aan leerlingen met leer- of gedragsproblemen én zeer getalenteerde kinderen, samen met jeugdhulpverlening, ambulante begeleiders en de gemeente. Zo komt hulp sneller bij het kind en voorkomen we zorgkosten later.

Bij een noodzakelijke overstap naar een school die passender is bij de leerbehoeften van het kind, moet de gemeente zorgen voor vervoer. Vervoer naar school vanwege andere redenen betalen ouders zelf wat D66 betreft. Jeugdwijkagenten en jongerenwerkers komen regelmatig op school in het kader van preventie.

  • Extra aandacht voor kind met zorgen en kind met extra veel talent.
  • Gemeente zorgt voor vervoer als kind vanwege leerbehoefte moet reizen.

Hoger onderwijs biedt Veere grote kansen

Inzichten en kennis van de Roosevelt Academy, de Hogeschool Zeeland en Scalda én hun studenten wil D66 benutten om de gemeentelijke organisatie, de Veerse leefomgeving en diensten aan inwoners te verbeteren. Dat geldt ook voor het Delta Climate Centre. Het is aan de gemeente om de bereikbaarheid van de onderwijsinstellingen om ons heen te verbeteren voor Veerse studenten.

  • Benut kennis van onderwijsinstellingen op Walcheren.
  • Verbeter bereikbaarheid scholen via openbaar vervoer voor Veerse studenten.