Een open gemeente met een gezicht

Weinig inwoners praten met trots over de Veerse politiek van de afgelopen vier jaar en een behoorlijk aantal is zelfs cynisch geworden over de drijfveren van de gemeente. D66 begrijpt dat gevoel. Te vaak domineerden politieke spelletjes, was er nauwelijks debat en besluiten kwamen in de achterkamertjes tot stand. En de kwaliteit van de besluiten was vaak bedroevend.

Besturen met respect voor iedereen

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. D66 houdt van scherpe discussies over zaken die ertoe doen, op een professionele en respectvolle manier. De inwoners van Veere hebben recht op raadsleden die hen op een progressieve, inclusieve manier vertegenwoordigen. En daarom verdient Veere een flinke dosis D66 voor de komende jaren.

D66 wil dat de gemeenteraad veel meer dan nu kan spreken over verschillende opties in plaats van alleen de keuze van het college. Wat D66 betreft presenteren wethouders daarom voorstellen met een voorkeursvariant en ten minste twee alternatieve opties. Zo voeren we de discussie op de juiste plaats: in de volksvertegenwoordigende gemeenteraad en niet in de bestuurskamer van het college van burgemeester en wethouders.

 • Meer discussie in de raad. Niet tekenen bij het kruisje.

Ideeën en inwoners serieus nemen

De gemeente is er voor de inwoner, en niet andersom. En niet alleen voor de inwoners van de kernen aan de kust, maar voor alle kernen. Besturen doe je volgens D66 namens en met de inwoner. Wij luisteren goed naar de behoeftes van onze inwoners én ondernemers.

Als het aan D66 ligt moeten inwoners voorstellen kunnen doen waarover de gemeenteraad moet besluiten. Via deze burgeramendementen of burgermoties sturen inwoners het gemeentelijke debat veel effectiever dan met een petitie of een inspreekbeurt. De inwoner heeft zo invloed op de agenda van de gemeenteraad.

Met moderne technieken kan de gemeente inwoners en ondernemers snel en eenvoudig naar hun mening vragen. Van die mogelijkheden maakt D66 graag gebruik. De D van D66 staat niet voor niks voor Democraten. Wat zou het bijvoorbeeld mooi zijn om een Veers platform te hebben waarop inwoners digitaal en in het openbaar vragen kunnen stellen aan onze ambtenaren.

 • Inwoners kunnen agenda gemeentebestuur beïnvloeden
 • Vraag ondernemers en inwoners via enquêtes naar mening
 • Digitaal vragen stellen aan ambtenaren

Durf los te laten

Als inwoners denken dat ze gemeentelijke taken beter én goedkoper zelf kunnen uitvoeren, dan maakt de gemeente dat mogelijk. Daar wordt iedereen immers beter van; inwoners verbeteren hun eigen omgeving, en de gemeente is minder geld kwijt.

Dorps- en stadsraden staan dicht bij de inwoners en zijn dus prima in staat beslissingen te nemen binnen kaders die de gemeenteraad stelt. Dorpsraden staan namelijk dicht bij de belangen van de inwoners en dus van de gemeente Veere.

 • Uitdaagrecht invoeren; kun jij het beter dan de gemeente? Dan krijg je budget voor die taak!
 • Beter luisteren naar dorps- en stadsraden

Toegankelijke gemeente

De gemeente die D66 voorstaat is een gemeente met een gezicht. Door bijvoorbeeld regelmatig met ambtelijke experts en politici de dorpen langs te gaan om knelpunten te bekijken én te horen welke ideeën inwoners hebben voor een nog fijnere woonomgeving. Dat brengt de gemeente dichtbij de inwoners en maakt contact eenvoudiger over zaken waar inwoners dagelijks mee te maken krijgen.

Vergaderingen en vergaderstukken zijn openbaar en online te volgen en in te zien. Alleen bij hoge uitzondering en als het niet anders kan, gaat D66 akkoord om informatie en vergaderingen als ‘geheim’ te bestempelen. Want te vaak vergadert de Veerse gemeenteraad volgens D66 achter gesloten deuren. Transparantie van bestuur is waar wij voor staan. Ook als er lastige beslissingen genomen moeten worden.

 • Regelmatig een schouw van kernen door ambtelijke experts en politici
 • Alleen bij uitzondering in het geheim vergaderen

Digitaal waar het kan, fysiek voor wie dat wil

Alle inwoners moeten informatie kunnen vinden op de gemeentelijke website, een vergunning kunnen aanvragen en brieven van de gemeenten kunnen begrijpen. Ook laaggeletterden onder ons. Daarom wil D66 dat de gemeente altijd eenvoudige taal gebruikt en informatie slechts eenmaal opvraagt van inwoners.
 
Digitalisering moet altijd onze inwoners dienen en niet de kloof tussen inwoner en overheid vergroten. Voor D66 geldt dus digitaal waar het kan, fysiek voor wie dat wil. Steeds vaker dreigen systemen menselijke beslissingen over te nemen. Dat heeft de toeslagenaffaire laten zien.

Voor D66 is glashelder dat systemen altijd in dienst moeten staan van inwoners. De inwoner staat centraal. Machines mogen dus niet zelfstandig beslissen over zaken die onze inwoners raken.

 • Gemeente gebruikt eenvoudige taal
 • Digitaal als het kan, fysiek voor wie dat wil
 • Computers mogen niet beslissen over mensen

Jeugd heeft ook een mening

D66 wil de jongerenraad Veere een prominentere rol geven binnen de gemeente door de jongerenraad om te bouwen tot een jeugdadviesraad. Het college en de raad mogen alleen afwijken van het jongerenadvies als dat duidelijk uitgelegd wordt. Een kindervragenuur in te stellen in de gemeenteraadsvergadering is een andere manier om de belangen van jongeren sterker te wegen.

Bewustzijn over hoe je je omgeving kunt veranderen, kan niet vroeg genoeg starten. Daarom wil D66 dat alle Veerse basisschoolleerlingen minstens één keer in hun schooltijd kennismaken met de gemeenteraad en met gemeenteraadsleden in gesprek kunnen.

 • Extra invloed jongeren via jeugdadviesraad
 • Kindervragenuur in de gemeenteraad invoeren
 • Alle basisschoolleerlingen maken kennis met lokaal bestuur

Kwaliteit van bestuur

Besturen in een kleinere gemeente betekent dat een select gezelschap belangrijke besluiten over een groot aantal onderwerpen moet nemen. Goede ondersteuning is voor een kleine gemeenteraad van groot belang. Dat komt de kwaliteit van het gemeentebestuur ten goede.

D66 is daarom voorstander van extra ondersteuning van de gemeenteraad via onderzoeksbudget en scholingsgeld, maar ook via een investering in een stevige rekenkamercommissie en grotere griffie.

Mocht D66 mee kunnen doen in een coalitie, dan ziet D66 een brede coalitie met een akkoord op hoofdlijnen, zodat niet alles voor een periode van vier jaar dichtgetimmerd wordt. Dat smoort de discussie in de gemeenteraad. Bovendien is vier jaar veel te lang om gedetailleerde afspraken over te maken. Dat heeft de coronacrisis ons de afgelopen jaren wel geleerd.

 • Goede ondersteuning voor de gemeenteraad. Dat zorgt voor een beter gemeentebestuur
 • Investeren in stevige rekenkamercommissie
 • Coalitieakkoord op hoofdlijnen